Gmina Łagiewniki

szukaj >

Rejestr uchwał 2014-2018

DATA

 

data

Nr  uchwały

w sprawie:

I/1/14

2.12.2014

w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Łagiewniki

II/2/14

13.12.2014

w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Łagiewniki

II/3/14

13.12.2014

w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej

II/4/14

13.12.2014

w sprawie powołania Komisji Budżetu, Finansów i Planowania

II/5/14

13.12.2014

w sprawie powołania Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu, Spraw Społecznych, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego

II/6/14

13.12.2014

w sprawie powołania Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki

II/7/14

18.12.2014

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łagiewniki na 2015 rok

II/8/14

18.12.2014

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Łagiewniki

II/9/14

18.12.2014

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Łagiewniki

II/10/14

18.12.2014

w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej w Jaźwinie

II/11/14

18.12.2014

w sprawie dokonania zmiany budżetu Gminy Łagiewniki na 2014 rok

II/12/14

18.12.2014

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2014

II/13/14

18.12.2014

w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały nr L/311/14 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 27 marca 2014r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce  na terenie Gminy Łagiewniki

II/14/14

18.12.2014

w sprawie wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy z dotychczasowym najemcą na okres 1 roku

III/15/15

29.01.2015

w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2015 rok”.

III/16/15

29.01.2015

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii w Łagiewnikach na 2015r.

III/17/15

29.01.2015

w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Łagiewniki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015r.

III/18/15

29.01.2015

w sprawie poparcia dla umieszczenia w projekcie Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2020 zadania inwestycyjnego polegającego na budowie drogi ekspresowej S8 na odcinku Wrocław - Kłodzko - Boboszów

III/19/15

29.01.2015

w sprawie dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla Wójta Gminy Łagiewniki.

III/20/15

29.01.2015

w sprawie podjęcia apelu dotyczącego przebudowy drogi krajowej nr 39 na odcinku Łagiewniki – Autostrada A4 (Powiat Strzeliński).

IV/21/15

26.02.2015

w sprawie wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawca na czas nieoznaczony

IV/22/15

26.02.2015

w sprawie wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Łagiewniki.

IV/23/15

26.02.2015

w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczba punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łagiewniki

IV/24/15

26.02.2015

w sprawie zatwierdzenia taryf stawek opłat za wodę oraz opłat za odprowadzenie ścieków do oczyszczalni ścieków stanowiących własność Gminy Łagiewniki

IV/25/15

26.02.2015

w sprawie dokonania zmiany budżetu Gminy Łagiewniki na 2015rok

V/26/15

26.03.2015

w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/178/09 z dnia 17 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania niektórych składników wynagrodzenia nauczycielom, zatrudnionym w szkołach podstawowych, gimnazjum i przedszkolu publicznym prowadzonych przez Gminę Łagiewniki

V/27/15

26.03.2015

w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/195/13 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie ustalenia zakresu i szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania.

V/28/15

26.03.2015

w sprawie wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Łagiewniki.

V/29/15

26.03.2015

w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2015 rok”  

V/30/15

26.03.2015

w sprawie przyjęcia "Rocznego Programu Współpracy Gminy Łagiewniki z Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015r." 

V/31/15

26.03.2015

w sprawie wyrażenie zgody na wykup nieruchomości położonej w obrębie Przystronie

V/32/15

26.03.2015

w sprawie wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Łagiewniki.

V/33/15

26.03.2015

w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/197/13 rady Gminy Łagiewniki z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łagiewniki oraz części gruntów wsi Przystronie  zmienionej uchwałą nr LII/328/14 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 17 czerwca 2014 r.

V/34/15

26.03.2015

w sprawie dokonania zmiany budżetu Gminy Łagiewniki na 2015rok

V/35/15

26.03.2015

w sprawie udzielenia pomocy finansowej  Powiatowi Dzierżoniowskiemu na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja drogi powiatowej nr 3012 D Jaźwina - Uciechów", realizowanego w ramach  ,,Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych”

VI/36/15

30.04.2015

w sprawie pozbawienia statusu drogowego części drogi wewnętrznej w miejscowości Trzebnik

VI/37/15

30.04.2015

w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

VI/38/15

30.04.2015

w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku Sołectwa Łagiewniki dotyczącego zmiany przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego

VI/39/15

30.04.2015

w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łagiewniki

VI/40/15

30.04.2015

w sprawie zmiany uchwały nr V/30/15 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 26 marca 2015r.  w sprawie przyjęcia "Rocznego Programu Współpracy Gminy Łagiewniki z Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015r."

VI/41/15

30.04.2015

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

VI/42/15

30.04.2015

w sprawie dokonania zmiany budżetu Gminy Łagiewniki na 2015 rok 

VII/43/15

28.05.2015

w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie stowarzyszenia pod nazwą „Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska”

VII/44/15

28.05.2015

w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Ziemi Dzierżoniowskiej na lata 2014-2020

VII/45/15

28.05.2015

w sprawie uchwalenia Programu aktywności społeczno-zawodowej na rzecz kształtowania świadomości innowacyjnej i przedsiębiorczej mieszkańców Ziemi Dzierżoniowskiej na lata 2014-2020

VII/46/15

28.05.2015

w sprawie uchwalenia Programu Zwiększenia Retencyjności Ziemi Dzierżoniowskiej na lata 2014-2020

VII/47/15

28.05.2015

w sprawie uchwalenia Programu Rozwoju Transportu Ziemi Dzierżoniowskiej na lata 2014-2020

VII/48/15

28.05.2015

w sprawie zaopiniowania projektu planu granic i wielkości aglomeracji Łagiewniki

VII/49/15

28.05.2015

w sprawie zatwierdzenia oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Łagiewniki

VII/50/15

28.05.2015

w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/82/11 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Gminy Łagiewniki i sołtysów

VII/51/15

28.05.2015

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łagiewniki

VII/52/15

28.05.2015

w sprawie dokonania zmiany budżetu Gminy Łagiewniki na 2015 rok

VIII/53/15

16.06.2015

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Młynica

VIII/54/15

16.06.2015

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Janczowice

VIII/55/15

16.06.2015

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Jaźwina

VIII/56/15

16.06.2015

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Słupice

VIII/57/15

16.06.2015

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Ratajno

VIII/58/15

16.06.2015

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Sieniawka

VIII/59/15

16.06.2015

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Oleszna

VIII/60/15

16.06.2015

w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/197/13 rady Gminy Łagiewniki z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łagiewniki oraz części gruntów wsi Przystronie zmienionej uchwałą nr LII/328/14 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 17 czerwca 2014 r. oraz uchwałą nr V/33/15 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 26 marca 2015 r

IX/61/15

25.06.2015

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łagiewniki za 2014 oraz sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2014 rok

IX/62/15

25.06.2015

w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Łagiewniki z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok

IX/63/15

25.06.2015

w sprawie niezatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach za 2014 rok.

IX/64/15

25.06.2015

w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów zgłoszonych na ławników

IX/65/15

25.06.2015

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz osób prowadzących inne niepubliczne formy wychowania przedszkolnego a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji

IX/66/15

25.06.2015

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Jaźwina

IX/67/15

25.06.2015

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Słupice

IX/68/15

25.06.2015

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Ratajno

IX/69/15

25.06.2015

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Oleszna

X/70/15

27.08.2015

w sprawie wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Łagiewniki

X/71/15

27.08.2015

w sprawie wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Łagiewniki

X/72/15

27.08.2015

w sprawie pozostawienia bez rozpoznania anonimowej skargi na działalność kierownika gminnej jednostki organizacyjnej

X/73/15

27.08.2015

w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Kultury, Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach

X/74/15

27.08.2015

w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej

X/75/15

27.08.2015

w sprawie uchwalenia Programu Rewitalizacji Ziemi Dzierżoniowskiej na lata 2014-2020

X/76/15

27.08.2015

w sprawie dokonania zmiany budżetu gminy Łagiewniki na rok 2015

XI/77/15

17.09.2015

w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej

XII/78/15

24.09.2015

w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie na kadencję 2016-2019

XII/79/15

24.09.2015

w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy za pomocą środków komunikacji elektronicznej

XII/80/15

24.09.2015

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łagiewniki

XII/81/15

24.09.2015

w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej

XII/82/15

24.09.2015

w sprawie nadania statutu Gminnego Ośrodka Kultury Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach

XII/83/15

24.09.2015

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Stoszów

XII/84/15

24.09.2015

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Ligota Wielka

XII/85/15

24.09.2015

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łagiewniki

XII/86/15

24.09.2015

w sprawie dokonania zmiany budżetu Gminy Łagiewniki na rok 2015

XII/87/15

24.09.2015

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Dzierżoniowskiemu na realizację zadania      inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 3012 D Jaźwina- Uciechów”, realizowanego z dofinansowaniem „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych”

XII/88/15

24.09.2015

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Dzierżoniowskiemu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ciągu dróg powiatowych łączących Ślężański Park Krajobrazowy

z drogą wojewódzką nr 384: drogi nr 2028 D na odcinku Sulistrowiczki- Oleszna oraz drogi 3013 D na odcinku Oleszna- Ratajno”

XIII/89/15

29.10.2015

w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku Sołectwa Słupice dotyczącego zmiany przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego

XIII/90/15

29.10.2015

w spawie określenia stawek podatku od nieruchomości w 2016 r.

XIII/91/15

29.10.2015

w sprawie określenia zasad zwrotu udzielonych zasiłków okresowych, celowych lub pomocy rzeczowej, przyznanych pod warunkiem zwrotu

XIII/92/15

29.10.2015

w sprawie określenia wysokości oraz szczególnych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie

XIII/93/15

29.10.2015

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Dzierżoniowskiemu na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja drogi powiatowej nr 2878D w miejscowości Jaźwina”.

XIII/94/15

29.10.2015

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Dzierżoniowskiemu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Remont ciągu dróg powiatowych nr 2028 na odcinku Sulistrowiczki – Oleszna oraz 3013D na odcinku Oleszna – Ratajno, łączących Ślężański Park Krajobrazowy z drogą wojewódzką nr 384”.

XIII/95/15

29.10.2015

w sprawie przyjęcia do wykonania zadania z zakresu właściwości Powiatu Dzierżoniowskiego

XIII/96/15

29.10.2015

w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/87/15 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 24 września 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej  Powiatowi Dzierżoniowskiemu na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja drogi powiatowej nr 3012 D Jaźwina- Uciechów", realizowanego z dofinansowaniem  ,,Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych”

XIII/97/15

29.10.2015

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łagiewniki

XIII/98/15

29.10.2015

w sprawie dokonania zmiany budżetu gminy Łagiewniki na rok 2015

XIV/99/15

26.11.2015

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku w 2016 r.

XIV/100/15

26.11.2015

w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości

XIV/101/15

26.11.2015

w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek rolny

XIV/102/15

26.11.2015

w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek leśny

XIV/103/15

26.11.2015

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości w 2016 r.

XIV/104/15

26.11.2015

w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Łagiewniki z organizacjami pozarządowymi

XIV/105/15

26.11.2015

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Łagiewnikach na 2016 r.

XIV/106/15

26.11.2015

w sprawie przyjęcia do realizacji „Programu osłonowego w zakresie dożywiania w Gminie Łagiewniki’’ na lata 2015 – 2020.

XIV/107/15

26.11.2015

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach za 2014 rok.

XIV/108/15

26.11.2015

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Oleszna

XIV/109/15

26.11.2015

w sprawie dokonania zmiany budżetu gminy Łagiewniki na rok 2015

XV/110/15

17.12.2015

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łagiewniki

XV/111/15

17.12.2015

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łagiewniki na rok 2016

XV/112/15

17.12.2015

w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łagiewniki oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy

Łagiewniki

XV/113/15

17.12.2015

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Gminę Łagiewniki, partnerskiego projektu mającego na celu wykonanie wspólnej koncepcji ubiegania się o środki unijne na rzecz poprawy jakości edukacji w powiecie dzierżoniowskim

XV/114/15

17.12.2015

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Gminę Łagiewniki, jako partnera, partnerskiego projektu w ramach działania Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

XV/115/15

17.12.2015

uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za wynajem sal i świetlic wiejskich na terenie Gminy Łagiewniki

XV/116/15

17.12.2015

w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łagiewniki oraz części gruntów wsi Przystronie

XVI/117/16

28.01.2016

w sprawie dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla Wójta Gminy Łagiewniki

XVI/118/16

28.01.2016

w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych szkoły podstawowej i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łagiewniki.

XVI/119/16

28.01.2016

w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2016 rok”

XVI/120/16

28.01.2016

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości i udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości.

XVI/121/16

28.01.2016

w sprawie wyrażenie zgody na wykup nieruchomości położonej w obrębie Radzików

XVI/122/16

28.01.2016

w sprawie wyrażenie zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości od Skarbu Państwa – Agencja Nieruchomości Rolnej Oddział Terenowy we Wrocławiu

XVI/123/16

28.01.2016

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości gminnych oznaczonych geodezyjnie jako działki gruntu nr 642/134, 642/135, 642/137 położone w obrębie Sieniawka „Akwen” na okres do 20 lat

XVI/124/16

28.01.2016

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Trzebnik

XVII/125/16

25.02.2016

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości i udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości

XVII/126/16

25.02.2016

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łagiewniki

XVII/127/16

25.02.2016

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łagiewniki

XVII/128/16

25.02.2016

w sprawie dokonania zmiany budżetu Gminy Łagiewniki na 2016 rok

XVII/129/16

25.02.2016

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łagiewniki.

XVII/130/16

25.02.2016

w sprawie zatwierdzenia taryf stawek opłat za wodę oraz opłat za odprowadzenie ścieków do oczyszczalni ścieków stanowiących własność Gminy Łagiewniki

XVIII/131/16

31.03.2016

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Łagiewniki na lata 2016-2022

XVIII/132/16

31.03.2016

w sprawie  uchwalenia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Łagiewniki” 

XVIII/133/16

31.03.2016

w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania.

XVIII/134/16

31.03.2016

uchylającą uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej  Powiatowi Dzierżoniowskiemu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Remont ciągu dróg powiatowych nr 2028D  na odcinku Sulistrowiczki – Oleszna oraz 3013D na odcinku Oleszna – Ratajno, łączących Ślężański Park Krajobrazowy z drogą wojewódzką nr 384”.

XVIII/135/16

31.03.2016

w sprawie udzielenia pomocy finansowej  Powiatowi Dzierżoniowskiemu na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2028D na odcinku od granicy powiatu (Sulistrowiczki) do miejscowości Oleszna o długości 3580 m wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 3014D”.

XVIII/136/16

31.03.2016

w sprawie kompleksowej współpracy stron przy realizacji projektu pn. "Przebudowa drogi powiatowej 3030D we wsi Trzebnik”

XVIII/137/16

31.03.2016

w sprawie dokonania zmiany budżetu Gminy Łagiewniki na 2016 rok

XIX/138/16

28.04.2016

w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku Sołectwa Łagiewniki dotyczącego zmiany przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego

XIX/139/16

28.04.2016

w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności

XIX/140/16

28.04.2016

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łagiewniki

XIX/141/16

28.04.2016

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na okres powyżej 3 lat

XIX/142/16

28.04.2016

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na okres powyżej 3 lat

XIX/143/16

28.04.2016

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na okres powyżej 3 lat

XIX/144/16

28.04.2016

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Przystronie

XIX/145/16

28.04.2016

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Radzików

XIX/146/16

28.04.2016

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Sienice

XIX/147/16

28.04.2016

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Sokolniki

XIX/148/16

28.04.2016

w sprawie zatwierdzenia oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Łagiewniki

XX/149/16

25.05.2016

w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku Sołectwa Ratajno dotyczącego zmiany przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego

XX/150/16

25.05.2016

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach za 2015 rok.

XX/151/16

25.05.2016

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łagiewniki

XX/152/16

25.05.2016

w sprawie dokonania zmiany budżetu Gminy Łagiewniki na 2016 rok 

XX/153/16

25.05.2016

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Sieniawka

XX/154/16

25.05.2016

w sprawie przyjęcia do wykonania zadania z zakresu właściwości Powiatu Dzierżoniowskiego

XXI/155/16

30.06.2016

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łagiewniki za 2015 rok oraz sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2015 rok

XXI/156/16

30.06.2016

w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Łagiewniki z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok

XXI/157/16

30.06.2016

w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku Sołectwa Słupice dotyczącego zmiany przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego

XXI/158/16

30.06.2016

w sprawie dokonania zmiany budżetu Gminy Łagiewniki na 2016 rok 

XXI/159/16

30.06.2016

w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łagiewniki

XXI/160/16

30.06.2016

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Łagiewniki w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

XXI/161/16

30.06.2016

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na okres powyżej 3 lat

XXI/162/16

30.06.2016

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łagiewniki

XXI/163/16

30.06.2016

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Łagiewniki na lata 2016-2022

XXI/164/16

 

30.06.2016

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego

XXII/165/16

19.08.2016

w sprawie dokonania zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łagiewniki

XXII/166/16

19.08.2016

w sprawie dokonania  zmiany budżetu gminy Łagiewniki na  rok 2016

XXII/167/16

19.08.2016

w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łagiewniki do podpisania weksla zabezpieczającego umowę o dofinansowaniu projektu wraz z deklaracją wekslową

XXIII/168/16

25.08.2016

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości i udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości. 

XXIII/169/16

25.08.2016

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości i udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości. 

XXIII/170/16

25.08.2016

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na okres powyżej 3 lat

XXIII/171/16

25.08.2016

w sprawie pozbawienia części drogi kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej oraz wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Łagiewniki

XXIII/172/16

25.08.2016

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Łagiewniki na lata 2016-2022.

XXIII/173/16

25.08.2016

w sprawie udzielenia dotacji na prace restauratorskie i budowlane przy Parafii Rzymskokatolickiej p. w. Św. Antoniego w Miejscowości Ratajno stanowiącym zabytek wpisany do rejestru zabytków.

XXIV/174/16

29.09.2016

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów Gminy Łagiewniki

w prawie własności nieruchomości wspólnej

XXIV/175/16

29.09.2016

w sprawie przejęcia do wykonania zadań z zakresu właściwości Powiatu Dzierżoniowskiego

XXV/176/16

27.10.2016

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości gminnej oznaczonej geodezyjnie jako działka gruntu nr 334/2 położona w obrębie Łagiewniki na okres do 10 lat

XXV/177/16

27.10.2016

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów Gminy Łagiewniki w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łagiewnikach oraz zgody na wystąpienie ze spółki

XXV/178/16

27.10.2016

w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łagiewniki oraz części gruntów wsi Przystronie – część A.

XXV/179/16

27.10.2016

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łagiewniki

XXV/180/16

27.10.2016

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku w 2017 r.

XXV/181/16

27.10.2016

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości w 2017 r.

XXV/182/16

27.10.2016

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek rolny

XXV/183/16

27.10.2016

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łagiewniki

XXV/184/16

27.10.2016

w sprawie dokonania zmiany budżetu Gminy Łagiewniki na rok  2016

XXVI/185/16

24.11.2016

sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Łagiewnikach na 2017 r.

XXVI/186/16

24.11.2016

w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy Gminy Łagiewniki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok".

XXVI/187/16

24.11.2016

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości i udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości.

XXVI/188/16

24.11.2016

w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/133/16 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 31 marca 2016r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania.

XXVI/189/16

24.11.2016

w sprawie opłaty prolongacyjnej

XXVI/190/16

24.11.2016

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

XXVI/191/16

24.11.2016

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

XXVI/192/16

24.11.2016

w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Łagiewniki na lata 2016 – 2023

XXVI/193/16

24.11.2016

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i  innych form wychowani przedszkolnego, prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania

XXVI/194/16

24.11.2016

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łagiewniki

XXVI/195/16

24.11.2016

w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej w Jaźwinie

XXVI/196/16

24.11.2016

w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej w Jaźwinie

XXVI/197/16

24.11.2016

w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej w Jaźwinie

XXVI/198/16

24.11.2016

w sprawie dokonania zmiany budżetu Gminy Łagiewniki na rok  2016

XXVII/199/16

29.12.2016

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łagiewniki

XXVII/200/16

29.12.2016

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łagiewniki  na rok 2017

XXVII/201/16

29.12.2016

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości gminnej oznaczonej geodezyjnie jako działka gruntu nr 642/138 położona w obrębie Sieniawka na okres do 20 lat dla Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska ZHP Wrocław

XXVII/202/16

29.12.2016

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia na czas nieoznaczony kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą

XXVII/203/16

29.12.2016

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia  na czas nieoznaczony kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą

XXVII/204/16

29.12.2016

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości i udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości

XXVII/205/16

29.12.2016

w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu publicznym, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Łagiewniki.

XXVIII/206/17

26.01.2017

w sprawie dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla Wójta Gminy Łagiewniki

XXVIII/207/17

26.01.2017

w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2017 rok”

XXVIII/208/17

26.01.2017

w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej na odcinku Łagiewniki - Przystronie”

XXVIII/209/17

26.01.2017

w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu publicznym, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Łagiewniki.

XIX/210/17

23.02.2017

w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę

XIX/211/17

23.02.2017

w sprawie  zmiany uchwały nr XXI/101/12 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie przystąpienia Gminy Łagiewniki do regionalnego programu „Odnowa Wsi w Województwie Dolnośląskim” oraz powołania gminnego koordynatora programu „Odnowa Wsi w Województwie Dolnośląskim”

XIX/212/17

23.02.2017

w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łagiewnikach

XIX/213/17

23.02.2017

w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Łagiewniki z dnia 24 listopada 2016 r.  Nr XXVI/192/16 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Łagiewniki na lata 2016 – 2023

XIX/214/17

23.02.2017

w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

XIX/215/17

23.02.2017

w sprawie dokonania zmiany budżetu Gminy Łagiewniki na 2017 rok

XIX/216/17

23.02.2017

w sprawie wyrażenie zgody na wykup nieruchomości położonej w obrębie Ligota Wielka

XXX/217/17

30.03.2017

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Dzierżoniowskiemu na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3013 D Ligota Wielka”

XXX/218/17

30.03.2017

w sprawie udzielenia dotacji na prace restauratorskie i budowlane Fundacji pn. „Zamek - Ogrody Słupice", obiektu stanowiącego zabytek wpisany do rejestru zabytków

XXX/219/17

30.03.2017

w sprawie udzielenia dotacji na prace restauratorskie i budowlane Parafii Rzymsko-Katolickiej Św. Jana Chrzciciela w Księginicach Wielkich z siedzibą w Wilkowie Wielkim 10, 58-230 Niemcza, obiektu  stanowiącego zabytek wpisany do rejestru zabytków

XXX/220/17

30.03.2017

w sprawie przyjęcia do realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Łagiewniki”

XXX/221/17

30.03.2017

w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łagiewniki

XXX/222/17

30.03.2017

w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łagiewniki  dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły

XXX/223/17

30.03.2017

w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

XXX/224/17

30.03.2017

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości gminnych oznaczonych geodezyjnie jako działki gruntu nr 642/134, 642/135, 642/137 642/139 położonych w obrębie Sieniawka na okres do 20 lat dla Gminnego Ośrodka Kultury Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach

XXXI/225/17

27.04.2017

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości od Skarbu Państwa – Agencja Nieruchomości Rolnej Oddział Terenowy we Wrocławiu

XXXI/226/17

27.04.2017

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na okres powyżej 3 lat

XXXI/227/17

27.04.2017

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łagiewniki

XXXI/228/17

27.04.2017

w sprawie zatwierdzenia oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Łagiewniki

XXXI/229/17

27.04.2017

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Sieniawka

XXXI/230/17

27.04.2017

w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łagiewniki oraz części gruntów wsi Przystronie – część B

XXXI/231/17

27.04.2017

w sprawie dokonania zmiany budżetu Gminy Łagiewniki na 2017 rok

XXXI/232/17

27.04.2017

w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej na działalność Wójta Gminy Łagiewniki

XXXI/233/17

27.04.2017

w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku Sołectwa Jaźwina dotyczącego zmiany przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego

XXXII/234/17

25.05.2017

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łagiewniki za 2016 rok oraz sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2016 rok

XXXII/235/17

25.05.2017

w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Łagiewniki z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok

XXXII/236/17

25.05.2017

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Łagiewniki udziałów w spółce pn.: Fundusz Poręczeń Kredytowych Powiatu Dzierżoniowskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dzierżoniowie

XXXII/237/17

25.05.2017

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziału Gminy Łagiewniki w prawie własności nieruchomości

XXXIII/238/17

29.06.2017

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziału Gminy Łagiewniki w prawie własności nieruchomości

XXXIII/239/17

29.06.2017

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łagiewniki

XXXIII/240/17

29.06.2017

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej i udzieleniu bonifikaty na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łagiewniki położonej w obrębie wsi Łagiewniki gm. Łagiewniki

XXXIII/241/17

29.06.2017

w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku Sołectwa Sienice dotyczącego zmiany przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego

XXXIII/242/17

29.06.2017

w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku Sołectwa Sieniawka dotyczącego zmiany przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego

XXXIII/243/17

29.06.2017

w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku Sołectwa Ratajno dotyczącego zmiany przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego

XXXIII/244/17

29.06.2017

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łagiewniki

XXXIII/245/17

29.06.2017

w sprawie dokonania zmiany budżetu Gminy Łagiewniki na 2017 rok

XXXIII/246/17

29.06.2017

w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na pokrycie deficytu budżetowego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja urządzeń hydrotechnicznych Gminnego Stawu Trzcinowego Sieniawka”

XXXIII/247/17

29.06.2017

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Dzierżoniowskiemu na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3010 D Słupice” 

XXXIII/248/17

29.06.2017

w sprawie zmiany uchwały Nr VI/37/15 z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso 

XXXIV/249/17

31.08.2017

w sprawie zatwierdzenia taryf stawek opłat za wodę oraz opłat za odprowadzenie ścieków do oczyszczalni ścieków stanowiących własność Gminy Łagiewniki

XXXIV/250/17

31.08.2017

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łagiewniki na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łagiewnikach w trybie bezprzetargowym

XXXIV/251/17

31.08.2017

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości i udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości

XXXIV/252/17

31.08.2017

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości gminnej oznaczonej geodezyjnie jako działka gruntu nr 346/8 położona w obrębie Słupice na okres do 10 lat

XXXIV/253/17

31.08.2017

w sprawie rozpatrzenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

XXXIV/254/17

31.08.2017

w sprawie dokonania zmiany budżetu gminy Łagiewniki na rok 2017

XXXIV/255/17

31.08.2017

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łagiewniki

XXXIV/256/17

31.08.2017

w sprawie emisji obligacji komunalnych

XXXV/257/17

28.09.2017

w sprawie przystąpienia do partnerstwa w projekcie pn.: "Urzędy dostępne on-line" przewidzianym do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne

XXXV/258/17

28.09.2017

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łagiewniki

XXXV/259/17

28.09.2017

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości gminnej oznaczonej geodezyjnie jako działka gruntu nr 357 położona w obrębie Oleszna na okres do 10 lat

XXXV/260/17

28.09.2017

w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku Sołectwa Sokolniki dotyczącego zmiany przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego

XXXV/261/17

28.09.2017

w sprawie zmiany uchwały nr L/311/14 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Łagiewniki

XXXV/262/17

28.09.2017

w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Łagiewniki

XXXV/263/17

28.09.2017

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łagiewniki

XXXV/264/17

28.09.2017

w sprawie dokonania zmiany budżetu gminy Łagiewniki na rok 2017

XXXVI/265/17

26.10.2017

w sprawie dokonania zmiany budżetu Gminy Łagiewniki na rok  2017

XXXVI/266/17

26.10.2017

w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/133/16 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 31 marca 2016r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania
i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania

XXXVI/267/17

26.10.2017

w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/82/11 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Gminy Łagiewniki i sołtysów

XXXVI/268/17

26.10.2017

w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego,  od  nieruchomości  od osób  fizycznych w drodze  inkasa, oraz określenia  inkasentów  i wynagrodzenia za inkaso

XXXVI/269/17

26.10.2017

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości w 2018 r.

XXXVI/270/17

26.10.2017

w sprawie przystąpienia do prac nad strategią rozwoju społeczno-gospodarczego południowej części województwa dolnośląskiego pn.: „SUDETY 2030”

XXXVI/271/17

26.10.2017

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

XXXVI/272/17

26.10.2017

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku w 2018 r.

XXXVII/273/17

30.11.2017

w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Olesznej w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Janusza Korczaka w Olesznej

XXXVII/274/17

30.11.2017

w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Jaźwinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Adama Mickiewicza w Jaźwinie

XXXVII/275/17

30.11.2017

w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Samorządowych Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II i Gimnazjum im. Piastów Śląskich w Łagiewnikach w Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Łagiewnikach

XXXVII/276/17

30.11.2017

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na czas nieoznaczony nieruchomości gminnej, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 79 położonej
w miejscowości Trzebnik

XXXVII/277/17

30.11.2017

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu  lokalu użytkowego na czas nieoznaczony  w miejscowości Trzebnik

XXXVII/278/17

30.11.2017

w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy Gminy Łagiewniki
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok".

XXXVII/279/17

30.11.2017

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Łagiewnikach na 2018 r.

XXXVII/280/17

30.11.2017

w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny

XXXVII/281/17

30.11.2017

w sprawie dokonania zmiany budżetu Gminy Łagiewniki na 2017 rok

XXXVIII/282/17

28.12.2017

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łagiewniki

XXXVIII/283/17

28.12.2017

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łagiewniki  na rok 2018

XXXVIII/284/17

28.12.2017

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łagiewniki na 2018 rok”

XXXVIII/285/17

28.12.2017

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na czas nieoznaczony nieruchomości gminnej oznaczonej geodezyjnie jako działka gruntu nr 185/76 położona w obrębie Łagiewniki.

XXXVIII/286/17

28.12.2017

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na 20 lat nieruchomości gminnej oznaczonej geodezyjnie jako działka gruntu nr 164/1 położona w obrębie Przystronie

XXXVIII/287/17

28.12.2017

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania

XXXVIII/288/17

28.12.2017

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2017

XXXVIII/289/17

28.12.2017

w sprawie dokonania zmiany budżetu Gminy Łagiewniki na 2017 rok

XXXIX/290/18

25.01.2018

w sprawie dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla Wójta Gminy Łagiewniki

XXXIX/291/18

25.01.2018

w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Łagiewniki

XXXIX/292/18

25.01.2018

w sprawie Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Usług Komunalnych sp. z o.o. w Łagiewnikach na lata 2018-2021

XXXIX/293/18

25.01.2018

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łagiewniki

XXXIX/294/18

25.01.2018

w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łagiewniki oraz części gruntów wsi Przystronie – część C

XXXIX/295/18

25.01.2018

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości i udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości

XXXIX/296/18

25.01.2018

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia na okres 7 lat kolejnej umowy z dotychczasowym dzierżawcą

XXXIX/297/18

25.01.2018

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości gminnej oznaczonej geodezyjnie jako działa gruntu nr 164/1 położona w obrębie Przystronie na okres 20 lat dla Zakładu Usług Komunalnych

XXXIX/298/18

25.01.2018

w sprawie dokonania zmiany budżetu Gminy Łagiewniki na 2018 rok

XXXIX/299/18

25.01.2018

w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Łagiewniki

XL/300/18

22.02.2018

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łagiewniki położonej w m. Sieniawka

XL/301/18

22.02.2018

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łagiewniki położonej w m. Sieniawka

XL/302/18

22.02.2018

w sprawie zmiany uchwały  nr XXXIX/291/18 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 25 stycznia 2018r. w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Łagiewniki

XL/303/18

22.02.2018

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części wsi Łagiewniki

XL/304/18

22.02.2018

w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/203/16 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia na czas nieoznaczony kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą

XL/305/18

22.02.2018

w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Łagiewniki 

XLI/306/18

27.03.2018

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łagiewniki położonej w Ligota Wielka

XLI/307/18

27.03.2018

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łagiewniki położonej w Młynicy

XLI/308/18

27.03.2018

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, nieruchomości gminnej położonej w m. Radzików

XLI/309/18

27.03.2018

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łagiewniki

XLI/310/18

27.03.2018

w sprawie dokonania zmiany budżetu Gminy Łagiewniki na 2018 rok

XLI/311/18

27.03.2018

w sprawie powołania Komisji Statutowej

XLI/312/18

27.03.2018

w sprawie podziału Gminy Łagiewniki na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

XLI/313/18

27.03.2018

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Łagiewniki położonej w miejscowości Łagiewniki ul. Półwiejska, ul. Kolejowa, stanowiącej własność Polskich Kolei Państwowych

XLII/314/18

26.04.2018

w sprawie udzielenia dotacji na prace restauratorskie i budowlane Parafii Rzymsko - Katolickiej Św. Antoniego w Ratajnie stanowiącym zabytek wpisany do rejestru zabytków

XLII/315/18

26.04.2018

w sprawie nadania Statutu Sołectwom w Gminie Łagiewniki

XLII/316/18

26.04.2018

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Oleszna

XLII/317/18

26.04.2018

w sprawie podziału Gminy Łagiewniki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 

XLIII/318/18

24.05.2018

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości i udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości w m. Łagiewniki, ul. Półwiejska

XLIII/319/18

24.05.2018

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości i udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości w m. Oleszna, ul. Ślężna

XLIII/320/18

24.05.2018

w sprawie zatwierdzenia oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Łagiewniki

XLIII/321/18

24.05.2018

w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek w tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli zatrudnionych na określonych stanowiskach

XLIII/322/18

24.05.2018

w sprawie dokonania zmiany budżetu gminy Łagiewniki na 2018 rok

XLIII/323/18

24.05.2018

w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków

XLIII/324/18

24.05.2018

w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku Sołectwa Sieniawka dotyczącego zmiany przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego

XLIII/325/18

24.05.2018

w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku Sołectwa Słupice dotyczącego zmiany przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego

XLIII/326/18

24.05.2018

w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku Sołectwa Młynica dotyczącego zmiany przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego 

XLIII/327/18

24.05.2018

w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Dzierżoniowskiego w sprawie podziału Powiatu Dzierżoniowskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów, granic oraz liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym

 

XLIV/328/18

21.06.2018

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łagiewniki za 2017 rok oraz sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2017 rok

XLIV/329/18

21.06.2018

w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Łagiewniki z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok

XLIV/330/18

21.06.2018

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w m. Radzików stanowiącej własność Gminy Łagiewniki

XLIV/331/18

21.06.2018

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w m. Ligocie Wielkiej stanowiącej własność Gminy Łagiewniki

XLIV/332/18

21.06.2018

w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Łagiewniki

XLIV/333/18

21.06.2018

w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Łagiewniki

XLIV/334/18

21.06.2018

w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku Sołectwa Ratajno dotyczącego zmiany przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego

XLIV/335/18

21.06.2018

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Łagiewniki

XLIV/336/18

21.06.2018

w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łagiewniki w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu

XLIV/337/18

21.06.2018

w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/291/18 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 25  stycznia 2018 r. w  sprawie opłat za świadczenia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Łagiewniki

XLIV/338/18

21.06.2018

w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku Sołectwa Oleszna  dotyczącego zmiany przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego 

 

 

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje ....

Osoba odpowiedzialna za treść:
Data modyfikacji: 2018/07/03 11:32:54
Redaktor: Administrator