Gmina Łagiewniki

szukaj >

Uchwały podjęte w roku 2004

Uchwała Nr.XIV/117/04 - Udzielenie absolutorium za 2003 rok Wójtowi Gminy Łagiewniki  więcej >


Uchwała Nr.XIV/118/04 - Zatwierdzenie statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łagiewnikach  więcej >


Uchwała Nr.XIV/119/04 - Powołanie radnych w skład Komisji Rolnej Rady Gminy Łagiewniki.  więcej >


Uchwała Nr.XIV/120/04 - Upoważnienie Wójta Gminy Łagiewniki do wypowiedzenia członkostwa Gminy Łagiewniki w Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego “ZGPD-7”  więcej >


Uchwała Nr.XIV/121/04 - Przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy  więcej >


Uchwała Nr.XIV/122/04 - Zatwierdzenie sprawozdania Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łagiewnikach za 2003 rok  więcej >


Uchwała Nr.XIV/123/04 - Zatwierdzenie sprawozdania Gminnego Ośrodka Kultury i Bibliotek w Łagiewnikach za 2003 rok  więcej >


Uchwała Nr.XIV/124/04 - Ustalenie sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Łagiewniki  więcej >


Uchwała Nr.XIV/125/04 - Powołanie przedstawicieli Gminy Łagiewniki do Komisji Konkursowej, w sprawie wyłonienia kandydata na dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łagiewnikach  więcej >


Uchwała Nr.XIV/126/04 - Wyrażenie opinii w sprawie przekształcenia Obwodu Lecznictwa Kolejowego we Wrocławiu – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  więcej >


Uchwała Nr.XIV/127/04 - Wyrażenie opinii w sprawie przekształcenia Zespołu Szpitalnego Chorób Płuc Opieki Długoterminowej w Obornikach Śląskich  więcej >


Uchwała Nr.XVI/137/04 - Wyrażenie opinii w sprawie przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Stroniu Śląskim  więcej >


Uchwała Nr.XVI/138/04 - Wyrażenie opinii w sprawie przekształcenia Specjalistycznego Szpitala Zespolonego im. S. Batorego w Wałbrzychu  więcej >


Uchwała Nr.XVI/139/04 - Wyrażenie opinii w sprawie przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy.  więcej >


Uchwała Nr.XVI/140/04 - Wyrażenie opinii w sprawie przekształcenia Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu.  więcej >


Uchwała Nr.XVI/141/04 - Nadanie imienia Przedszkola Publicznego w Łagiewnikach  więcej >


Uchwała Nr.XVI/142/04 - Obniżenie wysokości wskaźników procentowych dla ustalenia wysokości dodatku mieszkaniowego.  więcej >


Uchwała Nr.XVI/143/04 - Szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz wysokości wydatków ponoszonych przez świadczeniobiorcę.  więcej >


Uchwała Nr.XVI/144/04 - Uchwalenie statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łagiewnikach  więcej >


Uchwała Nr.XVI/145/04 - W sprawie zatwierdzenia Programu Ochrony Środowiska oraz Planu Gospodarki Odpadami dla Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego.  więcej >


Uchwała Nr.XVI/146/04 - Przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy  więcej >


Uchwała Nr.XVI/147/04 - Dokonanie zmiany budżetu Gminy Łagiewniki uchwalonego na 2004r  więcej >


Uchwała Nr.XVI/148/04 - W sprawie zmiany uchwały Nr XVII/119/96 z dnia 09 sierpnia 1996r. w sprawie uchwalenia statutu gminy Łagiewniki  więcej >


Uchwała Nr.XVI/149/04 - Zmiana uchwały Nr/XV/128/04 w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2004–2008.  więcej >


Uchwała Nr.XVI/150/04 - W sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości - działki nr 164/4 o pow. 0,3269 ha, położonej w obrębie wsi Przystronie, będącej własnością Pani Jakob Mirosławy.  więcej >


Uchwała Nr.XVII/151/04 - Przyjęcie Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Łagiewniki.  więcej >


Uchwała Nr.XVII/152/04 - Wysokość stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych  więcej >


Uchwała Nr.XVII/153/04 - Nieodpłatne przejęcie przez Gminę Łagiewniki drogi, stanowiącej mienie Agencji Nieruchomości Rolnej.  więcej >


Uchawła Nr.XVII/154/04 Uchwalenie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Łagiewniki na lata 2004 - 2007  więcej >


Uchwała Nr.XVII/155/04 - Przystąpienie do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łagiewniki oraz części gruntów wsi Przystronie.  więcej >


Uchwała Nr.XVII/156/04 - Zatwierdzenie stawek opłat za wodę.  więcej >


Uchwała Nr.XVII/157/04 - Zatwierdzenie opłat za odprowadzenie ścieków do oczyszczalni ścieków stanowiących własność Gminy Łagiewniki.  więcej >


Uchwała Nr.XVII/158/04 - Ustalenie opłat za odprowadzenie ścieków przemysłowych do oczyszczalni ścieków w Łagiewnikach, stanowiącej własność gminy Łagiewniki.  więcej >


Uchwała Nr.XVII/159/04 - Przekształcenie Samodzielnego Publicznego Szpitala Powiatowego w Dzierżoniowie.  więcej >


Uchwała Nr.XVII/160/04 - Określenie stawek podatku od nieruchomości w 2005 r.  więcej >


Uchwała Nr.XVII/161/04 - Zatwierdzenie opłat za odprowadzenie ścieków do oczyszczalni ścieków stanowiących własność Gminy Łagiewniki.  więcej >


Uchwała Nr.XVII/162/04 - Podatek od posiadania psów w 2005r.  więcej >


Uchwała Nr.XVII/163/04 - Zasady sprzedaży mieszkań komunalnych  więcej >


Uchwała Nr.XVII/164/04 - Przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy.  więcej >


Uchwała Nr.XVII/165/04 - Zobowiązania do zapewnienia finansowania inwestycji pod nazwą budowa sali widowiskowo - sportowej w Łagiewnikach.  więcej >


Uchwała Nr.XVII/166/04 - Ustalenie ceny 1 q żyta jako podstawy do naliczenia podatku rolnego na obszarze gminy.  więcej >


Uchwała Nr.XVII/167/04 - Określenie wzorów formularzy; informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, deklaracji na podatek od nieruchomości.  więcej >


Uchwała Nr.XVII/168/04 - Określenie wzorów formularzy; -informacji w sprawie podatku rolnego,-deklaracji na podatek rolny.  więcej >


Uchwała Nr.XVII/169/04 - Określenie wzorów formularzy; - informacji w sprawie podatku leśnego,-deklaracji na podatek leśny.  więcej >


Uchwała Nr.XVIII/170/04 - Ustalenie opłat obowiązujących na terenie cmentarza komunalnego w Łagiewnikach .  więcej >


Uchwała Nr.XVIII/171/04 - Ustalenie odpłatności za wywóz odpadów komunalnych stałych na wysypisko gminne w miejscowości Przystronie w 2005r.  więcej >


Uchwała Nr.XVIII/172/04 - Ustalenie odpłatności za wywóz nieczystości płynnych wozem asenizacyjnym z budynków komunalnych.  więcej >


Uchwała Nr.XVIII/173/04 - Przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy.  więcej >


 więcej >


Uchwała Nr.XVIII/175/04 - Zmiany uchwały Nr.XVII/119/96 z dnia 09 sierpnia 1996r. w sprawie uchwalenia statutu gminy Łagiewniki  więcej >


Budżet 2005  więcej >


Uchwała Nr.XIX/177/04 - Ustalenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla pedagogów, logopedów i psychologów zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Łagiewniki.  więcej >


Uchwała Nr.XIX/178/04 - Określenie zasad obliczania obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedmiotów o różnym wymiarze godzin.  więcej >


Uchwała Nr.XIX/179/04 - W sprawie: regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycielom, a także wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łagiewniki.  więcej >


Uchwała Nr.XIX/180/04 - Przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy.  więcej >


Biuletyn Informacji Publicznej redaguje ....

Osoba odpowiedzialna za treść:
Data modyfikacji: 2006/05/12 11:53:17
Redaktor: Administrator