Gmina Łagiewniki

szukaj >

Transmisje obrad Rady Gminy Łagiewniki

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest

Wójt Gminy Łagiewniki

Adres: ul. Jedności Narodowej 21, 58-210 Łagiewniki

Tel. 74-8939455

2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: biuro@msvs.com.pl

1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu transmitowania i utrwalania za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk Obrad Rady Gminy Łagiewniki. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Gminy Łagiewniki oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

2. Przetwarzanie odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c w związku obowiązkiem prawnym ciążącym na administratorze z art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 61 Konstytucji RP.

3. Dane osobowe będą udostępniane przez okres 4 lat od daty zakończenia kadencji obecnej Rady Gminy, następnie przechowywane w postaci archiwum i udostępniane na wniosek.

4. Dane osobowe są udostępniane mieszkańcom Gminy, a także podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora (hosting strony www, sesję i strony BIP, ).

5. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

- wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)

 

6. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 

Udział w wydarzeniu wiąże się z rozpowszechnianiem wizerunku osób biorących w nim udział na podstawie art. 81 ust. 2 ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych

 

 

TRANSMISJE OBRAD RADY GMINY ŁAGIEWNIKI

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje ....

Osoba odpowiedzialna za treść:
Data modyfikacji: 2019/12/02 12:42:37
Redaktor: Administrator