Gmina Łagiewniki

szukaj >


Urząd Gminy Łagiewniki

ul. Jedności Narodowej 21

58-210 Łagiewniki

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Informuję, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

·         Administratorem danych jest Urząd Gminy Łagiewniki z siedzibą przy ul. Jedności Narodowej 21, 58-210 Łagiewniki,

·         Urząd Gminy Łagiewniki powołał Inspektora ochrony danych, kontakt: tel. 74-8939455, e-mail iod@lagiewniki.pl

·         Dane będą przetwarzane wyłącznie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, c, d i e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

·         Dane będą udostępniane wyłącznie innym organom, jeżeli przepisy prawne do tego zobowiązują,

·         Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres wskazany w JRWA Urzędu Gminy Łagiewniki lub okres określony w przepisach prawa,

·         Nie podanie w/w danych osobowych będzie skutkowało nie zrealizowaniem usługi,

·         Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

·         Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

·         Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny.

 

KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
ORAZ NIEODPŁATNE WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

Zgodnie z art. 6 ust.1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, s. 1), wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Łagiewniki, ul. Jedności Narodowej 21, 58-210 Łagiewniki.

Uczestnicząc w Obradach Rady Gminy Łagiewniki oświadczam, iż wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku poprzez jego sporządzenie, utrwalanie i rozpowszechnianie przez Gminę Łagiewniki, ul. Jedności Narodowej 21, 58-210 Łagiewniki, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 666 z późn. zm.) i ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 380 z późn. zm.) oraz udzielamy nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na następujących polach eksploatacji:

  1. utrwalanie i zwielokortnianie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie,
  2. wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej,
  3. zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku,
  4. publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
  5. zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach, ulotkach, broszurach, prezentacjach, bilbordach,
  6. emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych.

TRANSMISJE OBRAD RADY GMINY ŁAGIEWNIKI

 

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje ....

Osoba odpowiedzialna za treść:
Data modyfikacji: 2019/03/27 12:13:34
Redaktor: Administrator