Gmina Łagiewniki

szukaj >

BGKMID/ZP/341/2/2008                                           Łagiewniki 28.08.2008 r.

 

                                                                                    Przedsiębiorstwo Komunikacji 

                                                                                    Samochodowej w Dzierżoniowie

                                                                                     ul. Kilińskiego 47 A

                                                                                     58-200 Dzierżoniów

 

Z A W I A D O M I E N I E

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

            Na podstawie art.92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. .Nr 223 poz.1655 z póź. zm. )  w imieniu Gminy Łagiewniki informuję, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dowóz dzieci do szkół  dwoma autobusami na terenie Gminy Łagiewniki gminnych roku szkolnym 2008/2011 w trybie przetargu nieograniczonego” w dniu 26.08.2008 r.

            Do przetargu zgłoszono 1 ofertę:

Oferta nr 1 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Dzierżoniowie

ul. Kilińskiego 47 A, 58-200 Dzierżoniów     

 

            Wymieniona oferta spełnia wymogi ustawy: Prawo zamówień publicznych i Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Zgodnie z kryterium opisanym w pkt. 13, oferty oceniono następująco

Oferta nr 1- 100,00 pkt.

    

Z poważaniem

 

Wójt Gminy Łagiewniki

/-/ Janusz Szpot


Łagiewniki: Dowóz dzieci do szkół dwoma autobusami na terenie Gminy Łagiewniki w roku szkolnym 2008/2011.
Numer ogłoszenia: 172365 - 2008; data zamieszczenia: 25.07.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łagiewniki, ul. Jedności Narodowej 21, 58-210 Łagiewniki, woj. dolnośląskie, tel. 074 8939328, fax 074 8939328.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz dzieci do szkół dwoma autobusami na terenie Gminy Łagiewniki w roku szkolnym 2008/2011..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dowóz dzieci do szkół dwoma autobusami na terenie Gminy Łagiewniki w rou szkolnym 2008/2011.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.31.00-4, 80.00.00.00-4.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 30.06.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

·         Informacja na temat wadium: W warunkach przetargu nie jest wymagane wadium..

 

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

·         Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą uczestniczyć jedynie ci wykonawcy, którzy złożą oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych że: a.posiadają uprawnienia do wykonania określonej specyfikacją działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, b.posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, c.znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia , d.nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia Ocena spełnienia warunków nastąpi poprzez weryfikację złożonych aktualnych dokumentów i oświadczeń, o których mowa w pkt 6.

·         Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a.oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych , b.aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert), c.koncesję lub zezwolenie na wykonywanie krajowego drogowego przewozu osób, d.zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego oraz z właściwego oddziału ZUS potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert), e.aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-9 Prawo zamówień publicznych (wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert), f.krótki opis posiadanej bazy transportowej z uwzględnieniem liczby miejsc w autobusie,

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lagiewniki.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Łagiewniki ul. Jedności Narodowej 21 58-210 Łagiewniki.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.08.2008 godzina 12:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Gminy w Łagiewnikach, ul. Jedności Narodowej 21;58-210 Łagiewniki pokój nr 11..

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

Pliki do pobrania:
       specyfikacja_dowoz_dzieci.doc

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje ....

Osoba odpowiedzialna za treść:
Data modyfikacji: 2008/08/29 08:59:27
Redaktor: Administrator