Gmina Łagiewniki

szukaj >

Numer ogłoszenia: 295616 - 2015; data zamieszczenia: 03.11.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 286736 - 2015 data 27.10.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Łagiewniki, ul. Jedności Narodowej 21, 58-210 Łagiewniki, woj. dolnośląskie, tel. 074 8939328, fax. 074 8939328.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IIi pktII2.
 • W ogłoszeniu jest: Zakończenie 31.05.2016.
 • W ogłoszeniu powinno być: Zakończenie 31.10.2016.
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IIIi pkt3..
 • W ogłoszeniu jest: - Doświadczenie zawodowe - wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Wykonawca musi wykazać, że wykonał Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej minimum dwie usługi polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej dla budowy/rozbudowy/przebudowy kanalizacji sanitarnej o długości co najmniej 1000 m każda oraz minimum 2 usługi polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej dla budowy/rozbudowy/przebudowy sieci wodociągowej o długości co najmniej 1000 m każda i wartości projektu minimum 15 000,00 zł brutto..
 • W ogłoszeniu powinno być: - Doświadczenie zawodowe - wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Wykonawca musi wykazać, że wykonał Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej minimum dwie usługi polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej dla budowy/rozbudowy/przebudowy kanalizacji sanitarnej o długości co najmniej 1000 m każda lub minimum 2 usługi polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej dla budowy/rozbudowy/przebudowy sieci wodociągowej o długości co najmniej 1000 m każda i wartości projektu minimum 15 000,00 zł brutto..
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IVipkt4.
 • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:05.11.2015 ,godzina 10:00, miejsce Urząd Gminy Łagiewniki,ul. Jedności Narodowej 21, 58-210 Łagiewniki.pok. nr 5 Punkt Obsługi Klienta..
 • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:16.11.2015,godzina 10:00, miejsce Urząd Gminy Łagiewniki,ul. Jedności Narodowej 21, 58-210 Łagiewniki.pok. nr 5 Punkt Obsługi Klienta..

Łagiewniki: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla wsi: Ligota Wielka, Ratajno, Sieniawka i Przystronie wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Ligota Wielka oraz rurociąg tłoczny między miejscowościami Sieniawka - Ratajno, Ratajno - Ligota Wielka, Ligota Wielka - Przystronie.
Numer ogłoszenia: 286736 - 2015; data zamieszczenia: 27.10.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łagiewniki , ul. Jedności Narodowej 21, 58-210 Łagiewniki, woj. dolnośląskie, tel. 074 8939328, faks 074 8939328.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lagiewniki.pl;bip zakładka przetargi

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla wsi: Ligota Wielka, Ratajno, Sieniawka i Przystronie wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Ligota Wielka oraz rurociąg tłoczny między miejscowościami Sieniawka - Ratajno, Ratajno - Ligota Wielka, Ligota Wielka - Przystronie..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla wsi: Ligota Wielka, Ratajno, Sieniawka i Przystronie wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Ligota Wielka oraz rurociąg tłoczny między miejscowościami Sieniawka - Ratajno, Ratajno - Ligota Wielka, Ligota Wielka - Przystronie. Zakres rzeczowy do wykonania zadania: 1.pozyskanie mapy do celów projektowych w skali 1:1000 lub1:500 z klauzulą właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej. Aktualizacja treści mapy zasadniczej musi dotyczyć nakładek tematycznych S+U+W+E (sytuacja, uzbrojenie, wysokość, ewidencja oraz opis punktów osnowy geodezyjnej). Zakres mapy winien obejmować min. 30 m od zakresu (granic) inwestycji określonego przez Wykonawcę - w ilości niezbędnej (w tym jeden egzemplarz dla Zamawiającego);2.kompletny projekt budowlany dla zadania pn. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla wsi: Ligota Wielka, Ratajno, Sieniawka i Przystronie wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Ligota Wielka oraz rurociąg tłoczny między miejscowościami Sieniawka - Ratajno, Ratajno - Ligota Wielka, Ligota Wielka - Przystronie - 4 egzemplarze; 3.Dokumentacja powinna spełniać obowiązujące wymagania formalno - prawne, a w szczególności:- wymogi Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U z 2013 r., poz. 1409 z późn.zm.) oraz związane z nią rozporządzenia,- wymogi Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.(Dz.U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.), -wymogi ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2013, poz.1232 z późn. zm.),-dla korzystania z wód powierzchniowych muszą być spełnione warunki określone w Ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2012 r. poz. 145 z późn. zm.), -wymogi Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24.07.2006 r. w sprawie warunków, jakienależy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego(Dz. U. 2006 r. Nr 137 poz. 984 z późn.zm.), -wymogi Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia 25 kwietnia 2012 r. ( Dz. U. 2012 r. poz. 462 z późn.zm) w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, -wymogi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129), - wymogi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130 poz. 1389), 4.Dokumentacja winna obejmować: a) projekt sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami do działek budowlanych, b) projekt trzech lub więcej przepompowni zbiorczych wraz z infrastrukturą, c) projekt sieci kanalizacji tłocznej, d) projekt oczyszczalni ścieków, we wszystkich branżach, e) przygotowanie dokumentów i pozyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, 5.projekty budowlane przebudowy kolidujących sieci uzbrojenia terenu podziemnego i nadziemnego; 6.uzyskać wszelkie wymagane prawem uzgodnienia; od właścicieli nieruchomości zgodę na prawo dysponowania gruntem na cele budowlane ( o ile taka okoliczność wystąpi), które będzie podstawą do uzyskania pozwolenia na budowę oraz realizację inwestycji; 7.przedmiary robót i kosztorys inwestorski (w wersji edytowalnej), dokumentacja projektowo - kosztorysowa winna być przygotowana w sposób umożliwiający realizację inwestycji bez dodatkowych prac projektowych i uzgodnień w zakresie aktualnej mapy sytuacyjno- wysokościowej oraz mapy ewidencji gruntów. Do opracowanej dokumentacji budowlanej należy dołączyć oświadczenia projektantów branżowych, że dokumentacja spełnia wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm). Dokumentacja powinna być uzgodniona ze wszystkimi instytucjami branżowymi, których urządzeń dotyczą prace projektowe.8.przygotowanie dokumentów i pozyskanie decyzji o pozwoleniu na usunięcie zieleni kolidującej jeśli taka konieczność wystapi; 9.zakres opracowania obejmuje również uzyskanie i przygotowanie niezbędnych dokumentów przewidzianych obowiązującymi przepisami: uzyskanie warunków technicznych, uzgodnień, opinii i decyzji niezbędnych do uzyskania -pozwolenia na budowę w tym między innymi: -decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, -pozwoleń wodno prawnych, -badania geotechniczne, -uzgodnienie projektu budowlanego w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Starostwie Powiatowym w Dzierżoniowie, -uzyskanie decyzji od poszczególnych zarządców dróg publicznych na umieszczenie w pasie drogowym urządzenia niezwiązanego z drogą, -uzyskanie decyzji o pozwolenie na budowę; 10. szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (wszystkie branże), 11.dokumentacja projektowa będzie służyć jako opis przedmiotu zamówienia w procedurze udzielenia zamówienia publicznego na wykonania robót budowlanych. Zamawiający wymaga, aby w dokumentacji projektowej nie występowały nazwy własne producentów oraz dostawców oraz nazwy typów materiałów i urządzeń. Wymagania dotyczące materiałów i urządzeń powinny być tak sformułowane, aby nie utrudniać uczciwej konkurencji (art.29 ust.2 pzp) tj. aby nie wskazywać na dostawcę lub producenta, nie można też podawać instrukcji konkretnego producenta, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie można opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy lub równoważny. 12.zaleca się, aby Wykonawca przed sporządzeniem oferty dokonał oględzin terenu przeznaczonego na inwestycję, a także zdobył na swoją odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy i wykonania zamówienia.13.wystąpić do Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Słowiańska 13, 58-210 Łagiewniki, administratora sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy, o wydawanie warunków technicznych dla projektowanej rozbudowy.14.wymagania formalne. Wersja robocza projektu po zaakceptowaniu przez inwestora będzie podstawą dalszego opracowania i wystąpień. Plany sytuacyjne, prócz czytelnych rozwiązań projektowych, powinny zawierać czytelne granice własności działek, ich numery oraz istniejące uzbrojenie..

II.1.5)
V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • do 50%

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7, 71.32.22.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.05.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • - Doświadczenie zawodowe - wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Wykonawca musi wykazać, że wykonał Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej minimum dwie usługi polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej dla budowy/rozbudowy/przebudowy kanalizacji sanitarnej o długości co najmniej 1000 m każda oraz minimum 2 usługi polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej dla budowy/rozbudowy/przebudowy sieci wodociągowej o długości co najmniej 1000 m każda i wartości projektu minimum 15 000,00 zł brutto.Należy podać ich wartość, przedmiot oraz daty wykonania i odbiorców oraz załączyć dowody potwierdzające, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, w tym informacje o usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie - wg załącznika Nr 5 do SIWZ. Zamawiający uzna wykonawcę za niezdolnego do wykonania zamówienia z należytą starannością w sytuacji stwierdzenia, że podczas realizacji jakiejkolwiek poprzedniej umowy o świadczenie usług, której wartość była równa lub przekraczała wyrażoną w złotych równowartość kwoty 200.000,00 PLN brutto a przedmiot zamówienia obejmował usługi w zakresie dotyczącym zamówienia, dla poszczególnej z nich, doszło do rozwiązania albo wypowiedzenia tej umowy albo odstąpienia od takiej umowy, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność,w szczególności niewykonywania przez niego lub niewłaściwego wykonywania zamówienia wskazującego na zamierzone działanie wykonawcy lub jego rażące niedbalstwo.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Potencjał kadrowy - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług. Wykonawca wykaże, że dysponuje zespołem osób lub osobą, które zostaną wyznaczone do realizacji poszczególnych części zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla wsi: Ligota Wielka, Ratajno, Sieniawka i Przystronie wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Ligota Wielka oraz rurociąg tłoczny między miejscowościami Sieniawka - Ratajno, Ratajno - Ligota Wielka, Ligota Wielka - Przystronie. - 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, zgodne z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dn. 28 kwietnia 2006 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Wykaz powinien być wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Do powyższego wykazu powinno być dołączone oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia - wg załącznika Nr 6 do SIWZ.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia - wartość ubezpieczenia powinna wynosić, co najmniej 200.000,00 PLN brutto .

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz ofertowy - wg załącznika Nr 1 do SIWZ. Oświadczenie zgodnie z art. 44 oraz o braku podstaw do wykluczenia = w trybie art. 22 ust.1 od pkt 1 do pkt 4, art. 24 ust. 1 pkt 2-11 oraz art. 24 ust. 2 na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r z poźn. zmianami - Prawo zamówień publicznych - wg załącznika Nr 2 do SIWZ. Informacje ogólne o wykonawcy - wg załącznika Nr 3 do SIWZ. Zaparafowany projekt umowy - wg załącznika Nr 4 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 97
 • 2 - Termin wykonania zamówienia - 3

IV.2.2)
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści SIWZ oraz danych zawartych w ofercie. 2.Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy (załącznik Nr 4 do SIWZ). 3.Zamawiający zastrzega możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty na mocy art. 144 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych. Zamawiający określa następujące warunki, w jakich dopuszcza możliwość dokonania zmian niniejszej umowy: 1. konieczności zmiany umownego terminu realizacji zamówienia z powodu: a.zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w tym instytucjami nadzorującymi realizację projektu, w ramach którego realizowane jest zamówienie, b.wydłużonego terminu postępowania przetargowego, c.działania siły wyższej, przez którą rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne o charakterze niezależnym od stron, którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, którego nie można uniknąć, ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, której nie można przypisać drugiej stronie. Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia, d.zaistnienia okoliczności leżących po stronie zamawiającego, w szczególności spowodowanych problemami z jego zdolnością płatniczą lub warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, 2. z powodu zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron, 3. z powodu zmiany osób i podmiotów zdolnych do wykonania zamówienia, w przypadku zdarzeń losowych niezależnych od wykonawcy po uzyskaniu zgody zamawiającego, 4. z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez zamawiającego lub wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla zamawiającego; 5. z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron. O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę terminów Wykonawca winien jest poinformować Zamawiającego pisemnie. Każdorazowa zmiana umowy będzie potwierdzona pisemnie, czyli stosownym aneksem.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lagiewniki.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Łagiewniki,ul. Jedności Narodowej 21, 58-210 Łagiewniki.pok. nr 32.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.11.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Łagiewniki,ul. Jedności Narodowej 21, 58-210 Łagiewniki.pok. nr 5 Punkt Obsługi Klienta..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje ....

Osoba odpowiedzialna za treść:
Data modyfikacji: 2015/11/18 14:33:29
Redaktor: Administrator