Gmina Łagiewniki

szukaj >

Łagiewniki: Modernizacja dróg gminnych.
Numer ogłoszenia: 281454 - 2014; data zamieszczenia: 25.08.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łagiewniki , ul. Jedności Narodowej 21, 58-210 Łagiewniki, woj. dolnośląskie, tel. 074 8939328, faks 074 8939328.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lagiewniki.pl;bip zakładka przetargi

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja dróg gminnych..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: m. Jaźwina - remont drogi gminnej nr 1333 - część Stan istniejący: - droga o nawierzchni tłuczniowej, ze spadkiem podłużnym, spadek poprzeczny jednostronny; - pobocza gruntowe; - zjazdy tłuczniowe; Parametry drogi: - długość 115,0 mb; - szerokość 4,0 m; - zjazdy drogowe - przyjęto 3 szt zjazdów ; - pobocza - po 0,5 m na stronę; Technologia remontu: - Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym; - Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr. kat. I-IV - Wzmocnienie istniejącej nawierzchni z przygotowaniem do wykorzystania jako podbudowy przy użyciu tłucznia kamiennego twardego grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm - Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm; - Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu (2 cm); - Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm ANALOGIA DO OBSYPANIA POBOCZY; - Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm (1szt.); - Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2, Znak A-7,1szt. , m. Łagiewniki - ułożenie nawierzchni asfaltowej na placu przy ul. Słowiańskiej, dz. nr 281/29 Stan istniejący: - plac o nawierzchni brukowej, ze spadkiem podłużnym, spadek poprzeczny jednostronny; - pobocza gruntowe; - zjazdy tłuczniowe; Parametry drogi: - powierzchnia placu 550 m2 Technologia remontu: - Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym; - Regulacja pionowa studzienek - Podbudowa z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4,0 cm; - Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4,0cm; m. Łagiewniki - wymiana istniejącej nawierzchni asfaltowej ul. Polna dz. nr 480/2 część Stan istniejący: - droga o nawierzchni asfaltowej, ze spadkiem podłużnym, spadek poprzeczny jednostronny; - pobocza gruntowe; - zjazdy tłuczniowe; Parametry drogi: - długość 90,0 m - szerokość 5,0 m Technologia remontu: - Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym; - Roboty remontowe- frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4,0 cm; - Regulacja pionowa studzienek; - Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4,0cm; m. Radzików - remont drogi gminnej nr 187 - część Stan istniejący: - droga o nawierzchni tłuczniowej, ze spadkiem podłużnym, spadek poprzeczny jednostronny; - pobocza gruntowe; - zjazdy tłuczniowe; Parametry drogi: - długość 145,0 mb; - szerokość 4,0 m; - zjazdy drogowe - przyjęto 5 szt zjazdów; - pobocza - po 0,5 m na stronę; Technologia remontu: - Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym; - Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr. kat. I-IV - Wzmocnienie istniejącej nawierzchni z przygotowaniem do wykorzystania jako podbudowy przy użyciu tłucznia kamiennego twardego grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm - Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm; - Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu (2 cm); - Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm ANALOGIA DO OBSYPANIA POBOCZY; - Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm (2 szt.); - Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2, Znak d 4a droga bez przejazdu i znak B 20 stop, 2szt. , m. Sieniawka - remont drogi gminnej po działkach nr 4/17; 4/48; 4/60; 4/10; Stan istniejący: - droga o nawierzchni tłuczniowej, ze spadkiem podłużnym, spadek poprzeczny jednostronny; - pobocza gruntowe; - zjazdy tłuczniowe; Parametry drogi: - długość 493,0 mb; - szerokość 3,0 m; - zjazdy drogowe - przyjęto 7 szt zjazdów; - pobocza - po 0,5 m na stronę; Technologia remontu: - Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym; - Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr. kat. I-IV - Wzmocnienie istniejącej nawierzchni z przygotowaniem do wykorzystania jako podbudowy przy użyciu tłucznia kamiennego twardego grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm - Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm; - Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu (2 cm); - Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm ANALOGIA DO OBSYPANIA POBOCZY m. Sienice - remont drogi gminnej nr 1327 i nr 320. Stan istniejący: - droga o nawierzchni tłuczniowej, ze spadkiem podłużnym, spadek poprzeczny jednostronny; - pobocza gruntowe; - zjazdy tłuczniowe; Parametry drogi: - długość 116,0 mb; - szerokość 3,0 m; - zjazdy drogowe - przyjęto 2 szt zjazdów; - pobocza - po 0,5 m na stronę; Technologia remontu: - Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym; - Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr. kat. I-IV - Wzmocnienie istniejącej nawierzchni z przygotowaniem do wykorzystania jako podbudowy przy użyciu tłucznia kamiennego twardego grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm - Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm; - Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu (2 cm); - Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm ANALOGIA DO OBSYPANIA POBOCZY; - Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm (1 szt.); - Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2, Znak A-7,1szt. , 3.Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został zgodnie z załącznikami od Nr 8 - 11 do SIWZ ( kosztorys ofertowy, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych-zgłoszenia robót budowlanych) Dokumentacja techniczna ze szczegółowymi rozwiązaniami dostępna jest na stronie internetowej bip. www.lagiewniki.pl oraz do wglądu w Urzędzie Gminy w Łagiewnikach ,ul. Jedności Narodowej 21,pokój nr 30, telefon 74/89-39-328, w godzinach od 8:00 do 15:00..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • do 50%

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.23-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Doświadczenie zawodowe - wykaz, co najmniej dwóch (2-ch) robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Wykonawca musi wykazać, że wykonał (zakończył), co najmniej dwa (2) zadania o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia tj., w zakresie budowy, przebudowy lub remontu dróg, przy czym wartość pojedynczego zamówienia winna wynosić, co najmniej 350.000,00 PLN brutto. Należy podać ich rodzaj i wartość oraz daty i miejsca wykonania oraz załączyć poświadczenia, inne dokumenty potwierdzające, że te roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, w tym informacje o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie - wg załącznika Nr 6 do SIWZ. Zamawiający uzna wykonawcę za niezdolnego do wykonania zamówienia z należytą starannością w sytuacji stwierdzenia, że podczas realizacji jakiejkolwiek poprzedniej umowy o roboty budowlane, której wartość była równa lub przekraczała wyrażoną w złotych równowartość kwoty 350.000,00 PLN brutto, a przedmiot obejmował wykonanie roboty budowlanej w zakresie branży drogowej, doszło do rozwiązania albo wypowiedzenia tej umowy albo odstąpienia od takiej umowy, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, w szczególności niewykonywania przez niego lub niewłaściwego wykonywania zamówienia wskazującego na zamierzone działanie wykonawcy lub jego rażące niedbalstwo.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Potencjał kadrowy - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi:- kierownik budowy posiadający uprawnienia w specjalności drogowej bez ograniczeń oraz co najmniej 5 lat doświadczenia w kierowaniu robotami budowlanymi w zakresie robót drogowych jako kierownik budowy lub kierownik robót., wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Do powyższego wykazu powinny być dołączone oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia - wg załącznika Nr 7 do SIWZ.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Opłaconą polisę, a przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia - wartość ubezpieczenia powinna wynosić, co najmniej 350.000,00 PLN brutto.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  7. Doświadczenie zawodowe - wykaz, co najmniej dwóch (2-ch) robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Wykonawca musi wykazać, że wykonał (zakończył), co najmniej dwa (2) zadania o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia tj., w zakresie budowy, przebudowy lub remontu dróg, przy czym wartość pojedynczego zamówienia winna wynosić, co najmniej 350.000,00 PLN brutto. Należy podać ich rodzaj i wartość oraz daty i miejsca wykonania oraz załączyć poświadczenia, inne dokumenty potwierdzające, że te roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, w tym informacje o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie - wg załącznika Nr 6 do SIWZ. Zamawiający uzna wykonawcę za niezdolnego do wykonania zamówienia z należytą starannością w sytuacji stwierdzenia, że podczas realizacji jakiejkolwiek poprzedniej umowy o roboty budowlane, której wartość była równa lub przekraczała wyrażoną w złotych równowartość kwoty 350.000,00 PLN brutto, a przedmiot obejmował wykonanie roboty budowlanej w zakresie branży drogowej, doszło do rozwiązania albo wypowiedzenia tej umowy albo odstąpienia od takiej umowy, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, w szczególności niewykonywania przez niego lub niewłaściwego wykonywania zamówienia wskazującego na zamierzone działanie wykonawcy lub jego rażące niedbalstwo.;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz ofertowy- wg załącznika Nr 1 do SIWZ,2. Kosztorysy ofertowe na podstawie przedmiarów robót- zgodnie z załącznikiem Nr 9 do SIWZ. 3.Oświadczenie zgodnie z art 44 oraz o braku podstaw do wykluczenia= w trybie trybie art. 22 ust.1 od pkt 1 do pkt 4, art. 24 ust. 1 pkt 1-11 oraz art. 24 ust. 2 na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r z poźn. zmianami - prawo zamówień publicznych- wg załącznika Nr 2 do SIWZ.4.Oświadczenie o akceptowaniu warunków określonych w SIWZ, oraz o zapoznaniu się z warunkami w terenie i nie zgłaszaniu zastrzeżeń, co do przedmiotu zamówienia- wg załącznika Nr 3 do SIWZ.5. Informacje ogólne o Wykonawcy- wg załącznika Nr 4 do SIWZ.6.Zaparafowany projekt umowy-wg załącznika Nr 5 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty na mocy art. 144 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych. Zamawiający określa następujące warunki, w jakich dopuszcza możliwość dokonania zmian niniejszej umowy: 1.) konieczności zmiany umownego terminu realizacji zamówienia z powodu: a) działania siły wyższej, przez którą rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne o charakterze niezależnym od stron, którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, którego nie można uniknąć, ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, której nie można przypisać drugiej stronie. Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia, b) konieczności wykonania prac wynikających z zaleceń organów uprawnionych, np. nadzoru budowlanego itp., c) wystąpienia istotnych wad dokumentacji projektowej skutkującej koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień, jeżeli istotnie wstrzymują realizację określonego rodzaju robót, d) zaistnienia okoliczności leżących po stronie zamawiającego, w szczególności spowodowanych problemami z jego zdolnością płatniczą lub warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, e) w przypadku wystąpienia robót/zamówień dodatkowych wymagających wydłużenia terminu o czas niezbędny do ich wykonania, jeżeli ze względu na konieczność ich wykonania niemożliwe jest dotrzymanie terminu umownego, 2.) z powodu zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron, 3.) w przypadku obiektywnej konieczności wprowadzenia robót zamiennych w zakresie robót zamówienia podstawowego (nie dotyczy zamówień dodatkowych, których przedmiot nie jest bjęty przedmiotem zamówienia zawartym w SIWZ). Zastrzeżenie - jeżeli konieczność robót dodatkowych wynika z błędów lub zaniedbań wykonawcy, prace takie zostaną wykonane przez wykonawcę bez dodatkowego wynagrodzenia, 4.) z powodu zmiany osób i podmiotów zdolnych do wykonania zamówienia, w przypadku zdarzeń losowych niezależnych od wykonawcy po uzyskaniu zgody zamawiającego, 5.) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez zamawiającego lub wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla zamawiającego; 6.) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron. O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę terminów Wykonawca winien jest poinformować Zamawiającego pisemnie i natychmiast odnotować to w dzienniku budowy. Każdorazowa zmiana umowy będzie potwierdzona pisemnie, czyli stosownym aneksem.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lagiewniki.pl;BIP;zakładka przetargi
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Łagiewniki,ul. Jedności Narodowej 21,58-210 Łagiewniki w pokoju 32..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.09.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Łagiewniki,ul. Jedności Narodowej 21,58-210 Łagiewniki w pokoju POK..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobierać na wniosek: a.bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego /w pok. 32 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8-ej do 15-tej/ b.złożony do Zamawiającego drogą pocztową na adres siedziby Zamawiającego. c.droga elektroniczna: malgorzata.stepnik@lagiewniki.pl lub droga faks na nr: 74-89-39-328 ,lub 74-89-40-130 jest dopuszczona przez Zamawiającego. 2.SIWZ przekazywana jest nieodpłatnie. 3.Specyfikacja istotnych warunków zamówienia udostępniona będzie zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy Pzp na stronie internetowej www.lagiewnik.pl od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 4.Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują pisemnie. Przekazane za pomocą telefaksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. Oryginał przekazywanej treści winien być przesłany pocztą w dniu nadania faksu lub wysłania drogą elektroniczną. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę domniemywa się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na ostatni znany adres mailowy lub numer faksu podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z tym pismem. WAŻNE: Powyższe nie dotyczy uzupełniania dokumentów lub oświadczeń na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, które powinny być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę zgodnie z § 7 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 luty 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. Uzupełnianie dokumentów lub oświadczeń odbywa się tylko pisemnie. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowalnego certyfikatu..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje ....

Osoba odpowiedzialna za treść:
Data modyfikacji: 2014/09/11 13:25:48
Redaktor: Administrator