Gmina Łagiewniki

szukaj >

Łagiewniki: DEMONTAŻ, TRANSPORT I UNIESZKODLIWIENIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY ŁAGIEWNIKI.
Numer ogłoszenia: 99152 - 2014; data zamieszczenia: 24.03.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łagiewniki , ul. Jedności Narodowej 21, 58-210 Łagiewniki, woj. dolnośląskie, tel. 074 8939328, faks 074 8939328.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lagiewniki.pl,BIP, zakładka przetargi

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DEMONTAŻ, TRANSPORT I UNIESZKODLIWIENIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY ŁAGIEWNIKI..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania polegającego na demontażu, załadunku, transporcie oraz przekazaniu do unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest. Szacunkowa ilość to 154 716,30 kg, w tym 130 716,30kg dotyczy demontażu, załadunku, transportu i unieszkodliwienia azbestu oraz 24000 kg dotyczy samego załadunku, transportu i unieszkodliwienia azbestu. Określona w przedmiocie zamówienia ilość wyrobów zawierających azbest jest wyłącznie szacunkowa i może ulec zmianie w trakcie trwania umowy. Na przykład w wyniku rezygnacji właścicieli nieruchomości z wykonania zadania. Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego. Wykaz nieruchomości określający lokalizację i nazwiska właścicieli posesji, z których należy usunąć wyroby zawierające azbest zostanie przekazany Wykonawcy po podpisaniu umowy. Termin wykonania prac Wykonawca ustali indywidualnie z właścicielami nieruchomości. Termin ten powinien być dogodny dla właścicieli nieruchomości, jednak nie dłuższy niż do końca terminu realizacji całego zamówienia tj. do dnia 15 września.2014 r. Przed przystąpieniem do prac polegających na usunięciu wyrobów zawierających azbest Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu właściwemu organowi nadzoru budowlanego, właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy oraz właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu, w terminie, co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem prac (zgodnie z § 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r Nr 71 poz. 649). Ważenie zdemontowanych wyrobów zawierających azbest odbywać się będzie w obecności właścicieli nieruchomości, lub osób upoważnionych przez właścicieli nieruchomości a, z przeprowadzonej czynności należy spisać protokół. Wykonawca zobowiązany jest do należytej organizacji pracy w celu zmniejszenia uciążliwości dla mieszkańców, w tym ograniczenia do minimum emisji azbestu i tym samym zmniejszenia narażenia ludzi na działanie azbestu. Wykonawca zobowiązany jest również do należytego zabezpieczenia budynku i uporządkowania terenu po wykonaniu pracy. Wykonawca zamówienia staje się posiadaczem odpadów niebezpiecznych powstałych w wyniku prowadzonych prac, co potwierdza na karcie przekazania odpadu, którą przekazuje Zamawiającemu i właścicielowi nieruchomości. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu dokumentów potwierdzających przyjęcie odpadów na składowisko posiadające zezwolenie na przyjmowanie tego typu odpadów, zgodnie z zasadą bliskości, o której mowa w art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 r. poz. 21). Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody spowodowane swoim działaniem lub niedopatrzeniem związanym z realizacją zamówienia. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami prawa: 1)Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 r. poz. 21); 2)Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2008 r., Nr 25, poz. 150 z późn. zm.); 3)Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2011r., Nr 227, poz. 1367 z późn. zm.); 4)Ustawą z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20 z późn. zm.); 5)Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. z 2005 r. Nr 216, poz.1824); 6)Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest ( Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.); 7)Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2010 r., Nr 162, poz. 1089); 8)Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2010 r. Nr 249, poz. 1673); 9)Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest ( Dz. U. z 2011 r. Nr 8 poz.31); 10)Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz.1623 z późn. zm.)..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.65.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.09.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych: a)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; b)posiadają wiedzę i doświadczenie; Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia SIWZ.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Wykonawca musi wykazać, że wykonał (zakończył) [chyba, że świadczenie okresowe lub ciągłe] z należytą starannością, co najmniej jedną (1) taką usługę o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia w zakresie demontażu, transportu oraz przekazaniu do unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest za kwotę minimum 30.000,00 PLN brutto. Należy podać ich wartość, przedmiot oraz daty wykonania i odbiorców oraz załączyć dowody potwierdzające, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie - wg załącznika Nr 6 do SIWZ.Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia SIWZ.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają aktualne zezwolenie na transport odpadów niebezpiecznych zawierających azbest lub umowę z firmą transportową posiadającą zezwolenie na transport odpadów niebezpiecznych. Umowę ze składowiskiem odpadów na odbiór - unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest zlokalizowanym na terenie województwa dolnośląskiego lub z najbliższym składowiskiem zgodnie z zasadą bliskości,o której mowa w art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21). Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia SIWZ.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności w tym świadectwa przeszkolenia osób - co najmniej trzech (3), które będą brały udział w zadaniu, w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest .oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Do powyższego wykazu powinno być dołączone oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia - wg załącznika Nr 7 do SIWZ.Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia SIWZ.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia - wartość ubezpieczenia powinna wynosić, co najmniej 30.000,00 PLN brutto.Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Załącznik Nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy. Załącznik Nr 2 do SIWZ - oświadczenie zgodnie z art. 44 oraz o braku podstaw do wykluczenia w trybie art. 22 ust.1 od pkt 1 do pkt 4, art. 24 ust. 1 pkt 1-11 oraz art. 24 ust. 2 na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych. Załącznik Nr 3 do SIWZ - oświadczenie o akceptowaniu warunków określonych w SIWZ i nie zgłaszaniu zastrzeżeń, co do przedmiotu zamówienia. Załącznik Nr 4 do SIWZ - informacje ogólne o wykonawcy. Załącznik Nr 5 do SIWZ - projekt umowy. Załącznik Nr 6 do SIWZ - wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert o charakterze zbliżonym do przedmiotu zamówienia. Załącznik Nr 7 do SIWZ - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności. Załącznik nr 8 do SIWZ- Informacja o grupie kapitałowej w postępowaniu.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty na mocy art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 4.Zamawiający określa następujące warunki, w jakich dopuszcza możliwość dokonania zmian niniejszej umowy: 1)konieczności zmiany umownego terminu realizacji zamówienia z powodu: a)działania siły wyższej, przez którą rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne o charakterze niezależnym od stron, którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, którego nie można uniknąć, ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, której nie można przypisać drugiej stronie. Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia, b)zaistnienia okoliczności leżących po stronie zamawiającego, w szczególności spowodowanych problemami z jego zdolnością płatniczą lub warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, 2)z powodu zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron, 3)z powodu zmiany osób i podmiotów zdolnych do wykonania zamówienia, w przypadku zdarzeń losowych niezależnych od wykonawcy po uzyskaniu zgody zamawiającego, 4)z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez zamawiającego lub wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla zamawiającego; 5)z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron. O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę terminów Wykonawca winien jest poinformować Zamawiającego pisemnie. Każdorazowa zmiana umowy będzie potwierdzona pisemnie, czyli stosownym aneksem.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lagiewniki.pl; BIP; zakładka przetargi
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Łagiewniki,ul. Jedności Narodowej 21,58-210 Łagiewniki pok.nr 32.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.04.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Łagiewniki,ul. Jedności Narodowej 21,58-210 Łagiewniki pok.nr 11 ( sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje ....

Osoba odpowiedzialna za treść:
Data modyfikacji: 2014/04/14 14:33:19
Redaktor: Administrator