Gmina Łagiewniki

szukaj >

Łagiewniki: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Łagiewniki.
Numer ogłoszenia: 453874 - 2013; data zamieszczenia: 07.11.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łagiewniki , ul. Jedności Narodowej 21, 58-210 Łagiewniki, woj. dolnośląskie, tel. 074 8939328, faks 074 8939328.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lagiewniki.pl,BIP, zakładka przetargi

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Łagiewniki..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest . Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstałych na nieruchomościach zamieszkałych na których powstają odpady komunalne, na terenie Gminy Łagiewniki, zgodnie z zasadami prawa krajowego, w tym m.in. z ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz.U. z 2012poz 391 ze zm.)oraz aktami prawa miejscowego. 2.Wykonawca ma obowiązek: 2.1Zapewnić odbiór wszystkich przekazywanych przez mieszkańców odpadów komunalnych tj. odbiór odpadów komunalnych u źródła oraz odbiór odpadów od mieszkańców w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, a w szczególności: a)odpady z grupy 15: (15 01 01 - opakowania z papieru i tektury, 15 01 02 - opakowania z tworzyw sztucznych, 15 01 04 - opakowania z metali, 15 01 05 - opakowania wielomateriałowe, 15 01 06 - zmieszane odpady opakowaniowe, 15 01 07 - opakowania ze szkła); odpady z grupy 16: (16 01 03 - zużyte opony); odpady z grupy 17: (17 01 01 - odpady betonu oraz gruz betonowy, 17 01 02 - gruz ceglany, 17 01 03 - odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia, 17 01 07 - zmieszane odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, 17 01 80 - usunięte tynki, tapety, okleiny itp., 17 01 82 - inne niewymienione odpady); odpady z grupy 20 (wszystkie wymienione w katalogu odpadów ) b)Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów z terenu nieruchomości zamieszkałych (jednorodzinnych i wielorodzinnych) z pojemników do gromadzenia odpadów, oraz workami. Pojemniki i kontenery zapewnia właściciel nieruchomości i ustawia je na czas odbioru w miejscach umożliwiających swobodny do nich dostęp. Mimo, iż wyposażenie nieruchomości w pojemniki i kontenery należy do właścicieli nieruchomości, Wykonawca zobowiązany jest zagwarantować taką ilością pojemników i kontenerów na odpady, aby umożliwić wszystkim, zainteresowanym właścicielom nieruchomości, wyposażenie nieruchomości w odpowiednie pojemniki i kontenery na zasadzie ich dzierżawy, najmu lub zakupu, c)Wykonawca musi dostosować częstotliwość odbioru odpadów do ilości wytwarzanych odpadów z danej nieruchomości, z uwzględnieniem liczby osób i wielkości pojemników, nie dopuszczając do przepełnienia pojemników, przy czym: -odbiór odpadów zmieszanych musi odbywać się nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu -odbiór odpadów selektywnie zebranych musi odbywać się co najmniej jeden raz w miesiącu Wykonawca zabezpiecza odpowiednią ilość worków a w miejscach selektywnej zbiórki w pojemnikach nie dopuszcza do ich przepełnienia, -odbiór odpadów wielkogabarytowych musi odbywać się co najmniej dwa razy w roku. 2.2Stworzenia i zapewnienia funkcjonowania od dnia rozpoczęcia świadczenia usług: a)Biura Obsługi Mieszkańców (zwanego dalej BOM), b)Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zwanego dalej PSZOK, wraz z punktem zbiórki odpadów problematycznych, w przypadku nie posiadania przez Wykonawcę na posiadanej przez niego nieruchomości wszelkich decyzji i zezwoleń na prowadzenie PSZOK, Zamawiający dopuszcza okres przejściowy, tj. od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 stycznia 2014 r., funkcjonowania zastępczego (prowizorycznego) punktu PSZOK zlokalizowanego w odległości nie większej niż 5 km od granic administracyjnych Gminy Łagiewniki. c)Mobilnych punktów zbiórki odpadów; 2.3Wdrożenia programu systemu ewidencji, segregacji a także rozliczeń w gospodarce odpadami z wykorzystaniem kodów kreskowych, wydruku oraz dystrybucji naklejek z kodami kreskowymi do oznaczenia worków z daną frakcją odpadu. 2.4Transport odpadów komunalnych do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK). 2.5Łączna ilość odpadów, przewidzianych do odbioru w okresie realizacji umowy, tj od zawarcia umowy do 31.12.2014 r. wynosi: l.p.Kategoria i nazwa odpadu Jednostka miary Ilość 1.Niesegregowane (zmieszane)odpady komunalne Mg 1054,20 2.Odpady z tworzyw sztucznych Mg 82 3.Opakowania z papieru i tektury Mg 34,9 4.Opakowania ze szkła Mg 139,8 5.Odpady remontowe Mg 34,7 6.Biodegradowalne Mg 393,6 7.Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny Mg 10 RAZEM: 1 749,20[Mg] 3.Inne wymagania Zamawiającego w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia: 3.1Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert wariantowych lub częściowych. 3.2Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia o 20% ilości odpadów do odbioru przewidzianych w Przedmiocie Zamówienia. 3.3Szczegółowy opis i wymagania w zakresie przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 7 do SIWZ. 3.4Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia przy udziale podwykonawców. W takim przypadku wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie części (zakres) zamówienia/prac, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.00.00-5, 90.51.10.00-2, 90.51.13.00-5, 90.51.14.00-6, 90.51.20.00-9, 90.51.30.00-6, 90.51.31.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca wnosi wadium w wysokości 20.000,00zł.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1.O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust.1 ustawy oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w oparciu o art. 22 ust. 1 ustawy oraz opisane poniżej, 1)Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Wykonawca winien być wpisany do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzonego przez Wójta Gminy Łagiewniki, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, tj.: w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał lub wykonuje usługi odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów przez okres następujących po sobie 12 miesięcy.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • (A)Wykonawca wykaże, że w okresie wykonywania zamówienia będzie dysponował: a)pojazdami w ilości niezbędnej do prawidłowej realizacji umowy przystosowanymi do odbierania odpadów, w sposób wykluczający mieszanie się odpadów, w tym w ilości co najmniej: -posiadać dwa pojazdy przystosowane do obierania zmieszanych odpadów komunalnych; -posiadać co najmniej dwa pojazdy przystosowane do zbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, -posiadać co najmniej jeden pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej b)lokalem biurowym o powierzchni co najmniej 10m2, w którym stworzy Biuro Obsługi Mieszkańców czynnym od godz. 7.00 do 17.00, usytuowanym: -na terenie miejscowości Łagiewniki, -na terenie, do którego posiada tytuł prawny. c)ogrodzonym terenem o powierzchni co najmniej 1000 m2, w którym stworzy Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynnym co najmniej od 7.00 do 17.00 w dni powszednie oraz co najmniej w jedną sobotę miesiąca minimum cztery godziny, usytuowanym: -na terenie jednej z dwóch największych miejscowości na terenie Gminy Łagiewniki tj. Łagiewnik lub Olesznej, -na terenie, do którego posiada tytuł prawny. d)pojazdami przystosowanymi od obsługi mobilnych punktów selektywnego zbierania odpadów.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • (B) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę łączną nie mniejszą niż: -100 000 zł (sto tysięcy złotych 00/100) 2.Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w złożonych oświadczeniach i dokumentach, o których mowa w Rozdziale VI SIWZ. Nie wykazanie spełniania chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z p UWAGI: 1)Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia. 2)W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i wspólników spółek cywilnych, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. ustawy, natomiast warunki udziału w postępowaniu określone w oparciu o art. 22 ust. 1 ustawy, muszą spełniać łącznie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy - w tym okresie) usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, sporządzony na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 4 do SIWZ (Wiedza i Doświadczenie) oraz załączeniem dowodów, że usługi wykonane zostały należycie, a w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych - dowodów, że usługi są wykonywane należycie, wydanych nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie usług są poświadczenia, a w przypadku gdy z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia - oświadczenie wykonawcy. Dopuszcza się, w miejsce poświadczeń, złożenie innych dokumentów potwierdzających, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Formularz ofertowy, 2.Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 3.Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, 4.Wykaz usług wykonanych wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat (Wiedza i doświadczenie). 5.Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych (Potencjał techniczny).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Umowa na realizację zamówienia zostanie zawarta na warunkach wymienionych w załączonych do SIWZ istotnych postanowieniach umowy oraz w niniejszym rozdziale. 2. Istotne postanowienia umowy, po upływie terminu do składania ofert, nie podlegają negocjacjom i złożenie oferty jest równoznaczne z pełną ich akceptacją przez wykonawcę. Wszelkie wyjaśnienia dotyczące zapisów istotnych postanowień umowy wykonawca może zgłosić w sposób zgodny z art. 38 ustawy PZP. 3.Wykonawca oświadcza, że akceptuje treść umowy i zobowiązuje się do jej podpisania w przypadku wyboru jego oferty. 4.Zamawiający przewiduje możliwość zmian w zawartej z wykonawcą umowie. Zmiany będą możliwe w następujących sytuacjach: 1)zaistnienia, po zawarciu umowy, siły wyższej, przez którą na potrzeby niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej strony umowy więzi prawnej: a)charakterze niezależnym od stron, b)którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, c)którego nie można uniknąć, ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, d)której nie można przypisać drugiej stronie, 2)zmiany prawa powszechnie obowiązującego wpływającej na zasady odbierania i zagospodarowania odpadów, 3)wprowadzenia zmian w stosunku do Szczegółowego opisu i wymagań w zakresie przedmiotu zamówienia w zakresie wykonania prac nie wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, w sytuacji możliwości usprawnienia realizacji przedmiotu umowy, 4)w uzasadnionych przypadkach zmiany częstotliwości wywozu odpadów komunalnych, za zgodą Wykonawcy, 5)zmiany wynagrodzenia brutto, w przypadku zmiany przepisów obowiązujących dotyczących podatku od towarów i usług. 6)w zakresie wykazanego sprzętu, wyposażenia pojazdów na sprzęt o parametrach równoważnych, nie gorszych niż określone w SIWZ. 7)w zakresie zmiany lokalizacji PSZOK lub BOM na inną, spełniającą warunki SIWZ dotyczące warunków technicznych, ich położenia i ilości. 5.W sprawach umów, zawieranych przez Wykonawcę z podwykonawcami obowiązują przepisy art 647 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny z późn. zmianami.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lagiewniki.pl; BIP; zakładka przetargi
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Łagiewniki,ul. Jedności Narodowej 21,58-210 Łagiewniki pok. nr 22.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.11.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Łagiewniki,ul. Jedności Narodowej 21,58-210 Łagiewniki pok. nr 11 (sekretariat)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje ....

Osoba odpowiedzialna za treść:
Data modyfikacji: 2013/11/18 13:02:16
Redaktor: Administrator