Gmina Łagiewniki

szukaj >

Łagiewniki: ROBOTY REMONTOWE W LOKALACH MIESZKALNYCH NA TERENIE GMINY ŁAGIEWNIKI.
Numer ogłoszenia: 383176 - 2013; data zamieszczenia: 20.09.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łagiewniki , ul. Jedności Narodowej 21, 58-210 Łagiewniki, woj. dolnośląskie, tel. 074 8939328, faks 074 8939328.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lagiewniki.pl,BIP, zakładka przetargi

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ROBOTY REMONTOWE W LOKALACH MIESZKALNYCH NA TERENIE GMINY ŁAGIEWNIKI..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty remontowe w lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Łagiewniki. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: przedmiary do wyceny i montażu instalacji elektrycznej (załącznik nr 8 do SIWZ) oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (załącznik nr 9 do SIWZ). Wytyczne do wyceny i montażu instalacji elektrycznej stanowią załącznik A do przedmiarów robót. 3.Zamówienie podzielone jest na 2 części: Część nr 1 obejmuje: remont - lokalu mieszkalnego Sokolniki 22/2,- lokal mieszkalny Sokolniki 22/3,- lokal mieszkalny Radzików 47/1,- lokal mieszkalny Radzików 47/5, Część nr 2 obejmuje: remont lokalu mieszkalnego Łagiewniki, ul. Nadrzeczna 21/4, - Lokal mieszkalny Oleszna, ul. Wesoła 17/4,- Lokal mieszkalny Oleszna, ul. Wesoła 23/3, 4.Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji wynosi: 5 lat na stolarkę okienną i drzwiową, licząc od dnia końcowego odbioru robót; 3 lata na roboty budowlane oraz dostarczone i zamontowane materiały i urządzenia, licząc od dnia końcowego odbioru robót. 6.Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń równoważnych (tj. o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w SIWZ). Jeżeli Wykonawca zaoferuje materiały lub urządzenia równoważne, zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą opis pozycji równoważnych z podaniem wytwórcy, parametrów technicznych i jakościowych potwierdzonych kartami technicznymi wyrobu wydanymi przez producenta. W przypadku wątpliwości, co do równoważności oferowanych wyrobów Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia we wskazanym terminie wyjaśnień dotyczących treści oferty. 7.Tam, gdzie w specyfikacji technicznej lub przedmiarach, przedmiot zamówienia został opisany za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznej i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 8.UWAGA! Zamawiający zaleca sporządzenie oddzielnego kosztorysu dla każdego z remontowanych mieszkań..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.W przypadku udzielenia zamówień uzupełniających Wykonawca wykona je na odrębne zlecenie zamawiającego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.13.41-1, 45.30.00.00-0, 45.45.30.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.11.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Potwierdzeniem spełniania warunku będzie złożenie oświadczenia na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Potwierdzeniem spełniania warunku będzie złożenie oświadczenia na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Potwierdzeniem spełniania warunku będzie złożenie oświadczenia na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia spełniania warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (pkt 1d) należy wykazać dysponowanie osobą lub osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającymi następujące kwalifikacje zawodowe oraz zakres wykonywanych przez nie czynność dla każdej z części:osobą lub osobami posiadającymi kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń i instalacji, zgodnie z art. 62 ust. 5 ustawy Prawo budowlane dla:-instalacji elektrycznych,

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Potwierdzeniem spełniania warunku będzie złożenie oświadczenia na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a)wypełniony formularz OFERTA - załącznik nr 1 do SIWZ - oddzielny dla każdej części zamówienia,b)pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (podpisującego ofertę), jeżeli nie wynika ono z dokumentów wymienionych w pkt 2b - pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale bądź kopii, notarialnie potwierdzonej za zgodność z oryginałem;c)zakres zamówienia, jaki zostanie powierzony podwykonawcom - załącznik nr 6 do SIWZ - jeżeli dotyczy; d)kosztorys ofertowy uproszczony wypełniony na podstawie załączonych przedmiarów robót, stanowiących załącznik nr 8 do SIWZ - zamawiający zaleca sporządzenie oddzielnego kosztorysu dla każdego z remontowanych mieszkań e)pisemne zobowiązanie - w oryginale - podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia - jeżeli dotyczy. f)oświadczenie, o akceptacji warunków płatności określonych przez Zamawiającego - zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ; g)oświadczenie, o zapoznaniu się z warunkami zamówienia i ich akceptacji bez zastrzeżeń - zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ; h)oświadczenie, o związaniu ofertą na czas wskazany w SIWZ- zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ; i)oświadczenie, o zapoznaniu się z wzorem umowy i akceptacji bez zastrzeżeń - zgodniez załącznikiem nr 1 do SIWZ; j)oświadczenie, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z wymaganiami i warunkami opisanymi w ustawie oraz określonymi przez zamawiającego w SIWZ - zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje zmiany umowy w zakresie określonym w § 16 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ oraz w zakresie:zmian dotyczących osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia, zarówno ze strony Zamawiającego jak i Wykonawcy;terminu realizacji ze względu na panujące warunki atmosferyczna (niska temperatura, opady śniegu itp.);terminu realizacji w przypadku wystąpienia uznanych robót dodatkowych.Zmiany wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lagiewniki.pl; BIP; zakładka przetargi
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Łagiewniki,ul. Jedności Narodowej 21,58-210 Łagiewniki pok. nr 32.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.10.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Łagiewniki,ul. Jedności Narodowej 21,58-210 Łagiewniki pok. nr 11(sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje ....

Osoba odpowiedzialna za treść:
Data modyfikacji: 2013/09/20 15:23:45
Redaktor: Administrator