Gmina Łagiewniki

szukaj >


Łagiewniki: Przedmiotem niniejszego zamówienia są usługi szkoleniowe związane z zapoznaniem beneficjentów końcowych projektu pn. Zwalczanie wykluczenia cyfrowego w Gminie Łagiewniki z obsługą komputera
Numer ogłoszenia: 341898 - 2013; data zamieszczenia: 23.08.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łagiewniki , ul. Jedności Narodowej 21, 58-210 Łagiewniki, woj. dolnośląskie, tel. 074 8939328, faks 074 8939328.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lagiewniki.pl,BIP, zakładka przetargi

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem niniejszego zamówienia są usługi szkoleniowe związane z zapoznaniem beneficjentów końcowych projektu pn. Zwalczanie wykluczenia cyfrowego w Gminie Łagiewniki z obsługą komputera.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem niniejszego zamówienia są usługi szkoleniowe związane z zapoznaniem beneficjentów końcowych projektu pn. Zwalczanie wykluczenia cyfrowego w Gminie Łagiewniki z obsługą komputera, a w szczególności: 1)Szkolenie uczestników projektu obejmuje w szczególności przeprowadzenie szkolenia z zakresu podstawowej obsługi komputera dla beneficjentów projektu pn. Zwalczanie wykluczenia cyfrowego w gminie Łagiewniki (zwanego dalej Projektem). a)Przedmiotowe szkolenie polega na przeprowadzeniu 1 cyklu zajęć dla grupy liczącej nie mniej niż 128 i nie więcej niż 140 osób. Uczestnikami szkolenia (beneficjentami) będą osoby z gospodarstw domowych objętych wsparciem w ramach Projektu. b)Przez cykl zajęć rozumie się min. 30 godzin zajęć dla każdej grupy. Szkolenie winno być przeprowadzone w grupach liczących po 10 osób, z czego każda grupa weźmie udział w zajęciach trwających nie dłużej niż 5 godzin szkoleniowych dziennie (łączna ilość zajęć powinna wynosić min. 432 godziny), prowadzonych na podstawie opracowanego przez Wykonawcę podręcznika w zakresie podstaw obsługi komputera i korzystania z Internetu. c)Szkolenia będą odbywać się od poniedziałku do soboty (Zamawiający dopuszcza możliwość, aby zajęcia w sobotę trwały nie dłużej niż 6 godzin szkoleniowych); w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia zajęć w innych dniach. d)Szkolenie powinno być prowadzone w języku polskim. 2)W ramach realizacji zamówienia Wykonawca będzie dodatkowo zobowiązany do: a)zapewnienia na terenie Gminy Łagiewniki co najmniej dwóch sal szkoleniowych wyposażonych w sprzęt komputerowy niezbędny do przeprowadzenia zajęć z grupą min. 10 uczestników, b)opracowania i wydrukowania w kolorze w 141 egzemplarzach i trwałe zszycie poradnika (podręcznika) z podstaw obsługi komputera i korzystania z Internetu. Podręcznik, o którym mowa w zdaniu pierwszym dla Beneficjentów w Gminie Łagiewniki, powinien zawierać opracowanie wszelkich zagadnień związanych z podstawowych obsługą komputera w oparciu o system Linux (Ubuntu) oraz Microsoft Windows, przeglądarkę Firefox oraz pakietów LibreOffice i MS Office, przy czym treść tego podręcznika powinna zawierać logotypy i informacje o Projekcie, zgodnie z wzorem przekazanym Wykonawcy przez Zamawiającego w dniu podpisania umowy oraz Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Przygotowana przez Wykonawcę treść podręcznika musi zostać zaakceptowana przez Zamawiającego nie później niż 3 dni przed rozpoczęciem szkoleń; c)przekazania 140 egz. ww. podręczników nieodpłatnie za potwierdzeniem odbioru uczestnikom szkolenia, po jednym dla gospodarstwa domowego objętego Projektem (jeden egz. podręcznika Zamawiający zarchiwizuje w dokumentacji Projektu); d)opracowania w porozumieniu z Zamawiającym harmonogramu szkolenia, przy czym przedmiotowy harmonogram winien zostać przekazany Zamawiającemu do zatwierdzenia nie później niż na 3 dni przed planowanym rozpoczęciem szkoleń, e)udokumentowania obecności uczestników na szkoleniu, potwierdzonych podpisem na liście obecności, f)przygotowania treści ankiety ewaluacyjnej mającej na celu określenie poziomu przyswojenia wiedzy przez uczestników szkolenia oraz zakończenia szkolenia ww. ankietą ewaluacyjną, g)przekazania w formie przygotowanej prezentacji multimedialnej uczestnikom szkolenia informacji o Projekcie pn. Zwalczanie wykluczenia cyfrowego w Gminie Łagiewniki i jego współfinansowaniu przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, h)wystawienia beneficjentom, dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia, przy czym treść tego dokumentu powinna zawierać logotypy i informacje o Projekcie, zgodne z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, i)uzupełnienia programu szkolenia o informacje na temat systemów operacyjnych i pakietów biurowych dostępnych na rynku, innych niż opisanych w opracowanym przez Wykonawcę w podręczniku z podstaw obsługi komputera i korzystania z Internetu. 3)Szkolenia objęte niniejszym zamówieniem powinny odbywać się w miejscowości Łagiewniki w miejscu zapewnionym przez Wykonawcę, w terminie do 50 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy. Zamawiający we własnym zakresie zorganizuje dowóz uczestników szkolenia do sal wynajętych przez Wykonawcę..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.30.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 50.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1.Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 3000,00 złotych (słownie: trzy tysiące złotych).

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od wymagań w tym zakresie

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże zrealizowanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 3 umów na usługi szkoleniowe z obsługi komputera o wartości nie mniejszej niż 40 000 zł, w tym minimum jedna usługa zrealizowana dla jednostki użyteczności publicznej;

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • a)Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże, że zapewni co najmniej dwie sale szkoleniowe zlokalizowane na terenie Gminy Łagiewniki, wyposażone w niezbędny sprzęt komputerowy do przeprowadzenia zajęć jednocześnie dla 2 grup liczących co najmniej 10 osób;

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • a)Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże, że dysponuje co najmniej 3 osobami posiadającymi wykształcenie wyższe informatyczne, teleinformatyczne, telekomunikacyjne lub pedagogiczne z zakresu informatyki oraz posiadającymi doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, wykładów lub nauczania z zakresu informatyki, w tym co najmniej 1 osoba (koordynator szkoleń) powinna posiadać potwierdzoną wiedzę z zakresu znajomości systemu Linux (stosowny certyfikat, stosowny certyfikat, wydany przez autoryzowane centrum szkoleniowe.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1)Warunek zostanie spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że: posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zgodnej z przedmiotem niniejszego zamówienia na wartość co najmniej 300.000 zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.wzór formularza ofertowego - zał. nr 1; 2.wzór umowy wraz ze wzorem protokołu przekazania podręcznika z zakresu podstawowej obsługi uczestników projektu- zał. nr 2; 3.wzór oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - załącznik nr 3; 4.wzór oświadczenia z art. 24 ust.1 ustawy Pzp o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - załącznik nr 4; 5.wzór wykazu wykonanych usług - zał. nr 5; 6.wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - zał. nr 6;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lagiewniki.pl; BIP; zakładka przetargi
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Łagiewniki ul. Jedności Narodowej 21 58 - 210 Łagiewniki.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.09.2013 godzina 08:30, miejsce: Urząd Gminy Łagiewniki ul. Jedności Narodowej 21 58 - 210 Łagiewniki Sekretariat pokój nr 11.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Przedmiotowe zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. Zwalczanie wykluczenia cyfrowego w Gminie Łagiewniki, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś Priorytetowa 8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  więcej >


Informacja z otwarcia ofert  więcej >


Wyjaśnienie treści SIWZ  więcej >


Pliki do pobrania  więcej >


Biuletyn Informacji Publicznej redaguje ....

Osoba odpowiedzialna za treść:
Data modyfikacji: 2013/09/11 11:40:24
Redaktor: Administrator