Gmina Łagiewniki

szukaj >

Łagiewniki: Dostawa artykułów żywnościowych do Przedszkola Publicznego Na Akacjowym Wzgórzu w Łagiewnikach ul. Jedności Narodowej 10, 58-210 Łagiewniki
Numer ogłoszenia: 314114 - 2013; data zamieszczenia: 05.08.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łagiewniki , ul. Jedności Narodowej 21, 58-210 Łagiewniki, woj. dolnośląskie, tel. 074 8939328, faks 074 8939328.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lagiewniki.pl,BIP, zakładka przetargi

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Przedszkole Publiczne.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa artykułów żywnościowych do Przedszkola Publicznego Na Akacjowym Wzgórzu w Łagiewnikach ul. Jedności Narodowej 10, 58-210 Łagiewniki.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów żywnościowych do Przedszkola Publicznego Na Akacjowym Wzgórzu w Łagiewnikach ul. Jedności Narodowej 10, 58-210 Łagiewniki Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części (zadania). Zadanie Nr 1: Dostawa produktów zwierzęcych, mięsa i przetworów mięsnych ( mięso wieprzowe ), mięsa i podrobów drobiowych. Zadanie Nr 2: Dostawa produktów mleczarskich, oleju, produktów przemiału ziarna, owoców, warzyw i podobnych produktów przetworzonych, różnych produktów spożywczych Zadanie Nr 3: Dostawa mrożonek: ryb, warzyw i owoców oraz innych produktów głęboko mrożonych Zadanie Nr 4: Dostawa świeżych owoców, warzyw i podobnych produktów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Rozdziale B: Opis przedmiotu zamówienia..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających di 20% wartości zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.10.00.00-9, 15.13.11.35-0, 15.13.13.10-1, 15.13.14.10-2, 15.11.11.00-0, 15.11.20.00-6, 15.11.23.00-9, 15.51.12.10-8, 15.51.20.00-0, 15.51.22.00-2, 15.53.00.00-2, 15.54.00.00-5, 15.55.13.00-8, 15.41.11.00-3, 15.43.11.00-9, 15.89.14.00-4, 15.89.72.00-4, 15.89.80.00-9, 03.11.17.00-9, 03.11.00.00-5, 03.22.12.10-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.09.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca dołączy oświadczenie, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca wykaże wykonanie co najmniej 2 dostaw w zakresie objętym przedmiotem zamówienia o wartości co najmniej równej 50% ceny oferty każda.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca dołączy oświadczenie, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca dołączy oświadczenie, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca dołączy oświadczenie, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz ofertowy -Załącznik nr1Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia-Załącznik nr2,Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu-Załącznik nr3, Oświadczenie Wykonawcy, o którym mowa w art 24 ust 2 pkt 5 ustawy czy Wykonawca należy do grupy kapitałowej Załącznik nr 4,Formularze oferty.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lagiewniki.pl; BIP; zakładka przetargi
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Przedszkole Publiczne Na Akacjowym Wzgórzu w Łagiewnikach ul. Jedności Narodowej 10, 58-210 Łagiewniki -kancelaria przedszkola.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.08.2013 godzina 10:00, miejsce: Przedszkole Publiczne Na Akacjowym Wzgórzu w Łagiewnikach ul. Jedności Narodowej 10, 58-210 Łagiewniki -kancelaria przedszkola.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dostawa produktów zwierzęcych, mięsa i przetworów mięsnych ( mięso wieprzowe ), mięsa i podrobów drobiowych..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa produktów zwierzęcych, mięsa i przetworów mięsnych ( mięso wieprzowe ), mięsa i podrobów drobiowych. Szczegółowy opis w SIWZ..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.10.00.00-9, 15.13.11.35-0, 15.13.14.10-2, 15.11.20.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 01.09.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostawa produktów mleczarskich, oleju, produktów przemiału ziarna, owoców, warzyw i podobnych produktów przetworzonych, różnych produktów spożywczych.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa produktów mleczarskich, oleju, produktów przemiału ziarna, owoców, warzyw i podobnych produktów przetworzonych, różnych produktów spożywczych szczegółowy opis w SIWZ.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.50.00.00-3, 15.40.00.00-2, 15.60.00.00-4, 15.30.00.00-1, 15.80.00.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 01.09.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Dostawa mrożonek: ryb mrożonych, mrożonych warzyw i owoców oraz innych produktów głęboko mrożonych..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa mrożonek: ryb mrożonych, mrożonych warzyw i owoców oraz innych produktów głęboko mrożonych szczegółowy opis w SIWZ.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.22.00.00-6, 15.33.11.70-9, 15.89.60.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 01.09.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Dostawa świeżych owoców, warzyw i podobnych produktów.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa świeżych owoców, warzyw i podobnych produktów, szczegółowy opis w SIWZ..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.30.00.00-1, 15.89.43.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 01.09.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


Biuletyn Informacji Publicznej redaguje ....

Osoba odpowiedzialna za treść:
Data modyfikacji: 2013/08/13 11:21:33
Redaktor: Administrator