Gmina Łagiewniki

szukaj >

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200.000 euro, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jedn. Dz. U.2010. Nr 113 poz. 759 ze zm.) na realizację zadania pn.

Przygotowanie i dostawa posiłków dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w Gminie Łagiewniki w roku szkolnym 2013/2014

 

I. NAZWA  I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

              1.  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łagiewnikach
                    ul. Sportowa 9; 58-210 Łagiewniki
                    tel/fax 74 8939984 e-mail gops@lagiewniki.pl

                 gm. Łagiewniki, pow. dzierżoniowski, woj. dolnośląskie

2.      Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) można pobrać nieodpłatnie ze strony internetowej www.lagiewniki.bip.ornak.pl

3.      osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Joanna Kuriata – tel. 74 893 99 84

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje ....

Osoba odpowiedzialna za treść:
Data modyfikacji: 2013/07/11 15:03:00
Redaktor: Administrator