Gmina Łagiewniki

szukaj >

Łagiewniki: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łagiewniki w 2013 r. Numer ogłoszenia: 192534 - 2013; data zamieszczenia: 16.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługiZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łagiewniki , ul. Jedności Narodowej 21, 58-210 Łagiewniki, woj. dolnośląskie, tel. 074 8939328, faks 074 8939328. Adres strony internetowej zamawiającego: www.lagiewniki.pl,BIP, zakładka przetargiI. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIAII.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łagiewniki w 2013 r..II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu usuwania i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łagiewniki w ilości 72,391 Mg poprzez: -demontaż, zbieranie, transport i utylizację pokryć dachowych zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych w ilości 58,883 Mg (ok. 5353 m2 ) -zbieranie, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest składowanych na posesjach w ilości 13,508 Mg ( ok. 1228 m2 ) Szczegółowy wykaz adresów nieruchomości, na których znajdują się wyroby zawierające azbest, zostanie dostarczony Wykonawcy z chwilą podpisania umowy i będzie stanowił załącznik do umowy. W związku z tym, że szczegółowy zakres zamówienia został określony szacunkowo na podstawie wniosków składanych przez mieszkańców i uzależniony jest od rodzaju pokrycia azbestowego, jak również od ciężaru zdemontowanego materiału azbestowego, to rzeczywisty zakres zamówienia może ulec zmianie i będzie określony na podstawie faktycznej ilości odebranych wyrobów zawierających azbest od właścicieli nieruchomości. Koszt wykonania zamówienia nie może jednak przekroczyć kwoty oferowanej przez Wykonawcę..II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających nie więcej niż 50%II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.26.60-5, 90.65.00.00-8.II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2013.SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUMInformacja na temat wadium: Nie dotyczyIII.2) ZALICZKIIII.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓWIII. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadaniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunkuO udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: 1)posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów: - odpowiedniego zezwolenia na odbieranie odpadów niebezpiecznych. - podpisane oświadczenie z art. 22 ust.l załączonego do niniejszej SIWZ (wg załącznika nr 2 do SIWZ).III.3.2) Wiedza i doświadczenieOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunkuWykonanie minimum 2 usług obejmujących demontaż, załadunek, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest, każda w ilości nie mniejszej niż 30 Mg, wykonanej w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, b)ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie wykazu wykonanych usług załączonego przez Wykonawcę do oferty - załącznik nr 3 do SIWZ (wykaz usług odpowiadających swoim rodzajem pracom, stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ilości Mg oraz miejsca wykonania wraz z dowodami, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie) metodą warunku: spełnia lub nie spełnia.III.3.3) Potencjał technicznyOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunkuO udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają umowę z podmiotem zajmującym się unieszkodliwianiem odpadów niebezpiecznych - wyrobów zawierających azbest. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie metodą warunku: spełnia lub nie spełnia w oparciu o dokumenty: -umowa z podmiotem zajmującym się unieszkodliwianiem odpadów niebezpiecznych - wyrobów zawierających azbest - oświadczenia z art. 22 ust. l załączonego do niniejszej SIWZ (załącznik nr 2 do SIWZ),III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówieniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunkuZamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował odpowiednio przeszkolonymi osobami -w tym jedną kierującą robotami posiadająca uprawnienia budowlane o specjalności konstrukcyjno - budowlanej oraz 2 osobami posiadającymi świadectwo przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie metodą warunku: spełnia lub nie spełnia w oparciu o dokumenty: - wykaz osób (załącznik nr 6 do SIWZ), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, bezpośrednio zatrudnionych do prac przy usuwaniu i zabezpieczaniu wyrobów azbestowych wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a także z zakresu wykonywanych czynności wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami oraz oświadczeniem, że ww. osoby są przeszkolone w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest. - oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia (załącznik nr 4 do SIWZ),III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunkuOcena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia tj. załącznik nr 2 do SIWZIII.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWYIII.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje; wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznychJeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;III.6) INNE DOKUMENTYInne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)1)Załącznik nr 1: Formularz oferty. 2)Załącznik nr 2: Oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 w zw. z art. 44 uPzp. 3)Załącznik nr 3: Wykaz usług. 4)Załącznik nr 4: Oświadczenie na podstawie § 1 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składana (Dz. U. 2013 poz. 231). - Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia posiadają wymagane uprawnienia. 5)Załącznik nr 5: Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z art.24 ust.l ustawy Pzp. 6)Załącznik nr 6: Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia. 7)Załącznik nr 7: Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej. 8)Załącznik nr 8: Informacja, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej. 9)Załącznik nr 9: Wzór umowy. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. OFERTY WSPÓLNE (KONSORCJUM/ SPÓŁKA CYWILNA) 1)Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowaniaich w postępowaniu lub do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy załączyć oryginał pełnomocnictwa łub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawców. Pełnomocnictwo winno: a)określać do jakiego postępowania ma zastosowanie b)wskazywać pełnomocnika oraz zakres jego umocowania c)zawierać nazwę z określeniem adresu i siedziby wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie niniejszego zamówienia. 2)Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 3)Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym, w toku postępowania zwraca się do Zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję itp. 4)Wykonawcy składający ofertę wspólną powinni łącznie spełniać wymogi określone wpkt. 7.1.1 ppkt 2-4 5)Oświadczenia określone w pkt 7.1.1 ppkt 1 i 4 i pkt 7.1.2 ppkt 1 podpisuje prawidłowo umocowany pełnomocnik lub wszyscy uczestnicy konsorcjum/wspólnicy spółki cywilnej. 6)Wspólnicy spółki cywilnej/uczestnicy konsorcjum są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną. 7)Przed podpisaniem umowy (w przypadku wyboru oferty wspólnej jako najkorzystniejszej) Wykonawcy składający ofertę wspólną mają obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę konsorcjum/umowę spółki cywilnej.SEKCJA IV: PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIAIV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERTIV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.IV.3) ZMIANA UMOWYprzewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmianJakakolwiek zmiana niniejszej umowy i jej załączników może nastąpić za zgodą obydwu stron, wyrażona na piśmie w formie aneksu, z zachowaniem zasad i trybu przewidzianegoprzez ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r.nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oraz pkt 17 SIWZ. Zamawiający dopuszcza następujące zmiany umowy: 1) Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty dotyczące terminu realizacji zamówienia, wynagrodzenia oraz zakresu przedmiotowego zamówienia na niżej określonych zasadach: a)termin realizacji zadania może ulec zmianie zgodnie z §3 ust. 5 niniejszej umowy, b)zmiana wykazu właścicieli nieruchomości, na których znajdują się wyroby zawierające azbest, stanowiącego załącznik do umowy, może ulec zmianie w przypadkach losowych uniemożliwiających wykonanie usunięcia wyrobów azbestowych. W miejsce wykreślonej nieruchomości do wykazu właścicieli nieruchomości może zostać wprowadzony następny z listy wnioskodawców. c)W przypadku zmniejszenia założonego efektu ekologicznego przy usuwaniu azbestu i wyrobów azbestowych tj. 72,391 MG, a wynikającego z różnicy pomiędzy przyjętym do obliczeń średnim ciężarem 1m2 azbestu, a rzeczywistym (ważonym), odpowiedniemu zmniejszeniu ulegnie wynagrodzenie za realizację przedmiotu zamówienia. 2)Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią one jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. Zmiany wymagają pisemnej zgody i akceptacji Zamawiającego. Zmiany umowy w rozumieniu art. 144 PZP nie stanowią: 1)zmiany danych związanych z obsługą organizacyjno - administracyjną np. zmiana kont bankowych, procedur związanych z uregulowaniem płatności wobec podwykonawców, 2)zmiany osób wskazanych w umowie do kontaktów między Stronami, 3)udzielenie zamówień dodatkowych określonych w przepisach PZP.IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lagiewniki.pl; BIP; zakładka przetargi Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Łagiewniki, ul. Jedności Narodowej 21,58-210 Łagiewniki pokój nr 22.IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.05.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Łagiewniki, ul. Jedności Narodowej 21,58-210 Łagiewniki sekretariat,pokój nr 11.IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Środki finansowe na realizację niniejszego zadania pochodzić będą z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, z udziałem środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu priorytetowego,, Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne - część II: Usuwanie wyrobów zawierających azbest..IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
Biuletyn Informacji Publicznej redaguje ....

Osoba odpowiedzialna za treść:
Data modyfikacji: 2013/05/29 09:35:04
Redaktor: Administrator