Gmina Łagiewniki

szukaj >

Łagiewniki: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Łagiewniki
Numer ogłoszenia: 190732 - 2013; data zamieszczenia: 15.05.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łagiewniki , ul. Jedności Narodowej 21, 58-210 Łagiewniki, woj. dolnośląskie, tel. 074 8939328, faks 074 8939328.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lagiewniki.pl,BIP, zakładka przetargi

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Łagiewniki.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1)odbiór zmieszanych odpadów komunalnych kod 20 03 01 z nieruchomości zamieszkałych, gromadzone w pojemnikach usytuowanych przy budynkach mieszkalnych oraz punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów, prowadzenie których leży po stronie zamawiającego. Wymaga się również odbioru odpadów zgromadzonych poza pojemnikiem, rozsypanych w czasie opróżniania pojemników i odbiór odpadów komunalnych gromadzonych w sposób selektywny: a)papier, tektura kod 20 01 01 b)opakowania z papieru i tektury kod 15 01 01 c)tworzywa sztuczne kod 20 01 39 d)opakowania z tworzyw sztucznych kod 15 01 02 e)metale kod 20 01 40 f)opakowania z metali kod 15 01 04 g)szkło kod 20 01 02 h)opakowania ze szkła kod 15 01 07 i)odpady biodegradowalne kod 20 02 01 j)odpady wielkogabarytowe kod 20 03 07 k)przeterminowane leki kod 20 01 32 l)baterie i akumulatory małogabarytowe kod 20 01 34 m) inne nie wymienione frakcje zebrane sposób selektywny (popioły) kod 20 01 99 2) dostarczenie i sukcesywne uzupełnianie na koszt Wykonawcy właścicielom nieruchomości worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w kolorach: niebieski - makulatura i tekstylia, zielony - z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji, żółty - z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, różowy - z przeznaczeniem na szkło i opakowania szklane kolorowe, biały - z przeznaczeniem na szkło i opakowania szklane bezbarwne. Worki muszą być wykonane z materiałów o podwyższonej wytrzymałości, o pojemności od 60 do 120 litrów. Worki powinny posiadać przeźroczystość pozwalającą na ocenę zawartości, na każdym worku musi być umieszczony napis z informacją o rodzaju zbieranej frakcji. Wykonawca wyposaży nieruchomości w pojemniki na popiół dla minimum 600 nieruchomości 3)zagospodarowanie zebranych odpadów. W ramach zagospodarowania odpadów Wykonawca zobowiązany jest do przekazania odebranych zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania, do regionalnej lub zastępczej regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, właściwej dla regionu Południowego Województwa Dolnośląskiego zgodnie z Uchwałą NR XXVIII/803/12 z dnia 08.11.2012 r. Plan gospodarki odpadami dla województwa dolnośląskiego na lata 2011-2016 4)zagospodarowanie selektywnie odebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości poprzez przekazanie ich do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów zgodnie z hierarchią postępowania o której mowa w art. 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. 5)częstotliwość odbierania odpadów komunalnych: a)odpady zmieszane, selektywnie zebrane odpady biodegradowalne, selektywnie zebrane frakcje odpadów komunalnych, selektywnie zebrany popiół, odpady komunalne wielkogabarytowe: -zmieszane odpady komunalne - 2 razy w miesiącu -selektywnie zebrane odpady biodegradowalne - od maja do września - 2 razy w miesiącu, od października do kwietnia - 1 raz w miesiącu -selektywnie zebrane frakcje odpadów komunalnych - 1 raz w miesiącu -selektywnie zebrany popiół - 1 raz w miesiącu -odpady komunalne wielkogabarytowe - w terminie uzgodnionym z zamawiającym 2 razy w roku b)Odpady typu przeterminowane leki, baterie i akumulatory małogabarytowe zbierane w aptekach, szkołach i punktach handlowych - po zgłoszeniu Zbierającego Szczegółowe dane charakteryzujące zamówienie: 1.powierzchnia Gminy Łagiewniki wynosi - 12 442 ha 2.liczba mieszkańców Gminy Łagiewniki wynosi - 7 515 osób 3.liczba gospodarstw domowych wynosi - 2 082 szt. (w trakcie trwania zamówienia Zamawiający przewiduje wzrost liczby gospodarstw domowych, na których powstają odpady komunalne, oraz liczby mieszkańców do 3 %.) 4.liczba budynków - szt. 1 631 5.Pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów: 1)wykonawca zapewni 18 gniazd po 3 pojemniki o zwiększonej pojemności do odbioru makulatury, plastiku, szkła. 2)pojemniki na przeterminowane leki zlokalizowane w aptekach - 3 punkty 3)pojemniki na zużyte baterie zlokalizowane w szkołach i punktach handlowych na terenie gminy - 40 punktów. 6.Odpady komunalne wytworzone na terenie Gminy Łagiewniki w 2012 r.: 1)zmieszane odpady komunalne - 2 100 Mg 2)odpady komunalne zebrane selektywnie (papier, szkło, plastik) - do 420 Mg 3)popiół - do 1 500 Mg.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.00.00.00-7, 90.50.00.00-2, 90.51.20.00-9, 90.51.12.00-4, 90.50.00.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 10 000,00 zł

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy PZP. 1.Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia z art. 22 ust. l ustawy Prawo Zamówień Publicznych zgodnie ze wzorem załącznik nr 1.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca spełni ten warunek jeżeli: 1)w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania Ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykaże, że wykonał usługi odpowiadające swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia obejmujący wykonanie usługi odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w tym od minimum 1 500 gospodarstw domowych razem o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto rocznie w czasie świadczenia usługi nie krótszym niż kolejnych 12 miesięcy, 2)w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania Ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykaże że wykonał usługi odpowiadające swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia obejmującą wykonanie usługi odbierania odpadów komunalnych selektywnie zebranych obejmujących minimum 3 frakcje zebranych w systemie workowym od minimum 1 500 gospodarstw domowych w czasie świadczenia nie krótszym niż 12 kolejnych miesięcy.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Wykonawca spełni warunek potencjału technicznego jeżeli wykaże, że: 1)dysponują pojazdami spełniającymi wymagania techniczne określone w Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 2013r poz. 122): Dysponują bazą magazynowo - transportową usytuowaną na terenie Gminy Łagiewniki, lub w odległości do 60 km od granic Gminy Łagiewniki, na terenie do którego posiada tytuł prawny. Baza musi spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122) Wykonawca powinien posiadać sprawdzony (przetestowany funkcjonujący co najmniej 2 lata) system ewidencjonowania zebranych odpadów pozwalający na: -prowadzenie elektronicznej bazy danych spełniających wymogi dotyczących ochrony danych osobowych, -możliwość wydruku etykiet z kodami kreskowymi zawierającymi informacje o kliencie i rodzaju odpadów z uwzględnieniem środowiska pracy (zmiennych warunków atmosferycznych), -możliwość weryfikacji klienta na podstawie jego kodów kreskowych, -możliwość ewidencji zebranych odpadów posegregowanych i zmieszanych z zabezpieczeniem przed wielokrotnym odczytem tego samego kodu, -definiowanie ilości rodzajów segregowanych odpadów w zakresie co najmniej do 5 frakcji.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Wykonawca spełni warunek określony w pkt 7 jeżeli: 1)posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 400 000,00 zł (słownie zł: czterysta tysięcy zł 00/100). Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne przeprowadzona będzie w oparciu o złożone przez wykonawców oświadczenia i dokumenty. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się (spółki cywilne/konsorcja) o udział w postępowaniu powinni wspólnie wykazać się spełnianiem powyższych warunków i żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz ofertowy, Zaparafowany projekt umowy,Wykaz wykonanych usług zgodnie ze wzorem załącznik nr 2 i 2aWykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedkładając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 1)Jeżeli wykonawca, wykazując spełnienie warunku o którym mowa w pkt. VI.7, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust 2b PZP zamawiający wymaga złożenia dokumentów z pkt VII.1.i 4 dotyczących podmiotu na którego zasobach polega.. 3.Jeżeli wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w pkt.VI.2, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia zobowiązany jest wykazać, że w stosunku do tych podmiotów brak jest podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia poprzez złożenie razem z ofertą dokumentów wymienionych w pkt. VII.4, VII.5.1) dotyczących każdego z tych podmiotów.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi Załącznik nr 6 SIWZ.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lagiewniki.pl; BIP; zakładka przetargi
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Łagiewniki , ul. Jedności Narodowej 21pokój nr 22.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.06.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Łagiewniki , ul. Jedności Narodowej 21,pokój nr11( sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje ....

Osoba odpowiedzialna za treść:
Data modyfikacji: 2013/06/14 13:43:53
Redaktor: Administrator