Gmina Łagiewniki

szukaj >

Łagiewniki: DOSTAWA ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH DLA BENEFICJENTÓW, ICH INSTALACJA ORAZ BIEŻĄCA KONSERWACJA I SERWIS SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO W RAMACH PROJEKTU ZWALCZANIE WYKLUCZENIA CYFROWEGO W GMINIE ŁAGIEWNIKI
Numer ogłoszenia: 187116 - 2013; data zamieszczenia: 13.05.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łagiewniki , ul. Jedności Narodowej 21, 58-210 Łagiewniki, woj. dolnośląskie, tel. 074 8939328, faks 074 8939328.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lagiewniki.pl,BIP, zakładka przetargi

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH DLA BENEFICJENTÓW, ICH INSTALACJA ORAZ BIEŻĄCA KONSERWACJA I SERWIS SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO W RAMACH PROJEKTU ZWALCZANIE WYKLUCZENIA CYFROWEGO W GMINIE ŁAGIEWNIKI.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem dla beneficjentów, ich instalacja oraz bieżąca konserwacja i serwis sprzętu komputerowego w ramach projektu Zwalczanie wykluczenia cyfrowego w Gminie Łagiewniki, a w szczególności: 1)Dostawa i instalacja u Beneficjentów końcowych 128 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem: a)Dostarczenie, instalację i uruchomienie 128 sztuk zestawów komputerowych, składających się z komputera stacjonarnego wraz z monitorem i zainstalowanym oprogramowaniem (systemem operacyjnym, pakietem biurowym, przeglądarką internetową, programem do obsługi poczty internetowej, programem zabezpieczającym przed niebezpiecznym oprogramowaniem). Instalacja i uruchomienie zestawów komputerowych powinny mieć miejsce w lokalach użytkowników końcowych (tj. u wskazanych przez Zamawiającego mieszkańców Gminy Łagiewniki) w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Oferowany sprzęt powinien być fabrycznie nowy, nieużywany i posiadać minimum 36 miesięczną gwarancję producenta. Szczegółowy opis tej części przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 8 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, b)przyłączenie zainstalowanych komputerów do istniejących gniazd komputerowych stanowiących zakończenie sieci internetowej w lokalach użytkowników oraz sprawdzenie parametrów transmisji zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez Zamawiającego. W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom, Wykonawca powinien przedstawić wykaz (zestawienie) oferowanego sprzętu komputerowego wg wzoru załączonego do specyfikacji - zał. nr 10. 2)Serwis komputerów: Wykonanie usługi serwisowej dla 128 zestawów komputerowych zainstalowanych w lokalach użytkowników końcowych w Gminie Łagiewniki. Wykaz miejscowości, w których Wykonawca zobowiązany będzie do zainstalowania zestawów komputerowych zawiera załącznik nr 7 do SIWZ. Zamawiana usługa ma na celu utrzymanie w sprawności technicznej i funkcjonalnej zainstalowanych zestawów komputerowych poprzez nadzór nad serwisowanym sprzętem, wykonywanie przeglądów serwisowych oraz bieżących napraw sprzętu nie kwalifikujących się jako naprawy gwarancyjne, a także prowadzenie formalności związanych z obsługą gwarancyjną w imieniu Zamawiającego. Szczegółowy opis tej części przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 9 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.20.00.00-1, 30.21.30.00-5, 48.00.00.00-8, 72.00.00.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 4000,00 złotych (słownie: cztery tysiące złotych).

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - Zamawiający odstępuje od wymagań w tym zakresie.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje co najmniej: a)jedną dostawę zestawów komputerowych o wartości łącznej nie mniejszej niż 150 000 zł brutto każda; b)co najmniej 3 umów na usługi serwisowe dotyczące komputerów o wartości nie mniejszej niż 20 000 zł brutto każda;

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1)Warunek zostanie spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej 2 osobami posiadającymi wykształcenie średnie lub wyższe informatyczne albo pokrewne oraz posiadającymi doświadczenie w prowadzeniu serwisu sprzętu komputerowego (co najmniej 1 rok). Dla potwierdzenia tego warunku wykonawca zobowiązany jest do oferty przedłożyć stosowne dokumenty zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ;

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1)Warunek zostanie spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że: posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zgodnej z przedmiotem niniejszego zamówienia na wartość co najmniej 100.000 zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.wzór formularza ofertowego - zał. nr 1; 2.wzór umowy wraz ze wzorem protokołu przekazania sprzętu komputerowego- zał. nr 2; 3.wzór oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - załącznik nr 3; 4.wzór oświadczenia z art. 24 ust.1 ustawy Pzp o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - załącznik nr 4; 5.wzór wykazu wykonanych dostaw i usług - zał. nr 5; 6.wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - zał. nr 6; 7.wykaz miejscowości, w których zamieszkują rodziny zakwalifikowane do projektu - zał.nr 7; 8.szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - dostawa komputerów - zał. nr 8; 9.szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - serwis komputerów - zał. nr 9; 10.wzór zestawienia oferowanego sprzętu komputerowego - zał. nr 10; 11.wzór zestawienia kosztów realizacji przedmiotu zamówienia - zał. nr 11; 12. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Fakt ustanowienia pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów (np. pełnomocnictwa). Dokument pełnomocnictwa musi być złożony w oryginale lub poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii. 13. Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej Wykonawców zostanie wyłoniona w prowadzonym postępowaniu, jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający zażąda w wyznaczonym terminie złożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców, podpisanej przez wszystkich partnerów, przy czym termin, na jaki została zawarta nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia; 14. Wykonawcy ustanawiając pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, dołączy pełnomocnictwo/upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców winno być dołączone do oferty; 15.Oferta powinna zawierać wszystkie dokumenty, oświadczenia i informacje wymienione w SIWZ dla każdego członka konsorcjum z osobna, pozostałe składane są wspólnie. 16. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Wszelkie postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 2. O terminie i miejscu zawarcia umowy Zamawiający zawiadomi wybranego Wykonawcę odrębnym pismem. 3. Do zawarcia umowy wybrany Wykonawca skieruje osobę posiadającą pełnomocnictwo do wszelkich czynności związanych z zawieraniem umowy na zasadach wynikających z art. 353 i art. 99 Kodeksu cywilnego. Pełnomocnictwo powinno zawierać zakres czynności osoby wyznaczonej i czas jego działania. 4. Przewiduje się możliwość zmian istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, jeżeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 5.Istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie i na warunkach określonych poniżej: a)Zgodnie z § 1 ust. 4 wzoru umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lokalizacji beneficjentów końcowych i jednostek organizacyjnych gminy w trakcie trwania umowy, przy czym w takim przypadku przeniesienie komputera od wskazanego beneficjenta do nowej lokalizacji odbywa się w ramach serwisowych przeglądów miesięcznych (jak w § 9 ust. 2 podpunkt 5 lit. d wzoru umowy); b)Zgodnie z § 2 ust. 4 wzoru umowy termin określony w § 2 ust. 1 wzoru umowy może ulec wydłużeniu w przypadku, gdy w terminie do 30 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca nie będzie mógł zrealizować Zamówienia (dostawa komputerów) z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub użytkowników końcowych określonych w § 1ust. 3 wzoru umowy; c)Zgodnie z § 6 wzoru umowy: Zamawiający dopuszcza ewentualną zmianę koordynatorów wyznaczonych w § 6 wzoru umowy; d)Zgodnie z § 10 ust. 3 wzoru umowy termin określony w § 10 ust. 2 wzoru umowy (tj. termin prowadzenia serwisu) może ulec zmianie w przypadku zmiany harmonogramu realizacji Projektu, zatwierdzonej przez Władzę Wdrażającą Programy Europejskie z siedzibą w Warszawie, jednakże nie może być dłuższy niż 18 miesięcy; e)Zgodnie z § 13 wzoru umowy: Zamawiający dopuszcza ewentualną zmianę osób określonych w § 13 ust. 1 wzoru umowy (osoby wykonujące usługi serwisowe) i koordynatorów, wyznaczonych w § 13 ust. 3 wzoru umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lagiewniki.pl; BIP; zakładka przetargi
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Łagiewniki ul. Jedności Narodowej 21, 58-210 Łagiewniki.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.05.2013 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy Łagiewniki ul. Jedności Narodowej 21, 58-210 Łagiewniki, Sekretariat pokój nr 11.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Przedmiotowe zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. Zwalczanie wykluczenia cyfrowego w Gminie Łagiewniki, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś Priorytetowa 8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Pliki do pobrania:
       20130625_informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf
       20130524_sprostowanie_informacji_z_otwarcia_ofert.pdf
       20130521_informacja_z_otwarcia_ofert.jpg
       20130517_odpowiedz_zamawiajacego_na_pytania_wykonawcy.pdf
       20130513_siwz_dostawa_zestawow_komputerowych_wraz_z_serwisem_gmina_lagiewniki.pdf
       20130513_zal._7_do_siwz_wykaz_miejscowosci.pdf
       20130513_zal._8_do_siwz_szczegolowy_opis_zamowienia_w_zakresie_dostawy_zestawow_komputerowych_n.pdf
       20130513_zal._9_do_siwz_szczegolowy_opis_zamowienia_w_zakresie_serwisu.pdf
       20130513_zal._10_do_siwz_zestawienie_oferowanego_sprzetu_komputerowego.pdf
       20130513_zal_11_do_siwz_zestawienie_kosztow_przedmiotu_zamowienia.pdf

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje ....

Osoba odpowiedzialna za treść:
Data modyfikacji: 2013/06/25 22:51:27
Redaktor: Administrator