Gmina Łagiewniki

szukaj >

Łagiewniki: Budowa, instalacja i serwis infrastruktury szerokopasmowej sieci internetowej w ramach projektu:Zwalczanie wykluczenia cyfrowego w Gminie Łagiewniki.
Numer ogłoszenia: 343320 - 2012; data zamieszczenia: 12.09.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 205918 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łagiewniki, ul. Jedności Narodowej 21, 58-210 Łagiewniki, woj. dolnośląskie, tel. 074 8939328, faks 074 8939328.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa, instalacja i serwis infrastruktury szerokopasmowej sieci internetowej w ramach projektu:Zwalczanie wykluczenia cyfrowego w Gminie Łagiewniki..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zaprojektowanie, budowa i eksploatacja administracja sieci bezprzewodowej wraz z dostawą usług transmisji danych oraz usług dostępu do Internetu dla 128 użytkowników - uczestników Projektu pn. Zwalczanie wykluczenia cyfrowego w Gminie Łagiewniki oraz jednostek Gminy, w których zostaną zainstalowane urządzenia typu mesh. 2.Zamówienie obejmuje w szczególności: 2.1.budowę i instalację infrastruktury dostępu do Internetu, w tym: 2.1.2. opracowanie przez Wykonawcę dokumentacji projektowej dla 9 obiektów w zakresie: a) wykonania projektów technicznych i budowlanych 9 masztów radiowych wraz ze złożeniem dla każdego z nich zgłoszenia o zamiarze przystąpienia do wykonywania robót budowlanych (zgłoszeniem budowlanym) lub uzyskaniem pozwolenia na budowę, jeżeli będzie wymagane, b) wykonania planowania radiowego dla łączy szkieletowych i radiowej sieci dostępowej. 2.1.3. wykonanie przez Wykonawcę infrastruktury dostępu do Internetu w zakresie: a) dostarczenia i instalacji masztów radiowych wraz z ich uziemieniem, b) dostarczenia, instalacji oraz uruchomienia na wybudowanych masztach urządzeń radiowych stacji bazowych systemu punkt-wielopunkt, c) dostarczenia i instalacji urządzeń linii radiowych oraz uruchomienia z ich wykorzystaniem łączy szkieletowych, d) dostarczenia i uruchomienia systemu zarządzania siecią, e) dostarczenia i uruchomienia urządzenia firewall wraz z systemem zarządzania treścią, f) dostarczenia, instalacji i uruchomienia serwera zarządzającego wraz z oprogramowaniem. 2.2. instalację i konfigurację terminali abonenckich i pozostałych elementów systemu, w tym: 2.2.1. wykonanie instalacji, konfiguracji i przyłączenia do sieci Internet radiowych urządzeń abonenckich dla Uczestników projektu, w miejscach wyszczególnionych w Załączniku nr 13 do SIWZ poprzez: a)zakup urządzeń sieciowych dla 128 beneficjentów końcowych i przyłączenie ich do sieci, b)zakup urządzeń sieciowych dla 16 placówek podległych Gminy i przyłączenie ich do sieci, 2.3. konserwację i serwis szerokopasmowej sieci szkieletowej, administrację siecią, oraz dostarczenie usług dostępu do sieci Internet, zgodnie z zakresem rzeczowym określonym w Programie funkcjonalno-użytkowym (dalej PFU) oraz szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia- zakresem robót i usług, które stanowią odpowiednio Załączniki nr 11 i 12 do niniejszej Specyfikacji, w szczególności poprzez: a)dostarczenie łącza internetowego (dostęp hurtowy), b)zestawienie i utrzymanie łączy transmisyjnych do węzłów dostępowych, c)zestawienie i utrzymanie łącza transmisyjnego do węzła głównego sieci, d)serwisowanie urządzeń sieciowych, e)zarządzanie siecią (obsługa logistyczna, usprawnienie sieci itp.), f)serwis i konserwacja masztów radiowych..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7, 45.22.30.00-6, 44.21.22.00-1, 32.41.80.00-6, 48.82.10.00-9, 50.33.00.00-7, 64.21.00.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.07.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Sprint Spółka Akcyjna w Olsztynie, ul. Jagiellończyka 26, 10-062 Olsztyn, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1532012,01 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1532012,01

 • Oferta z najniższą ceną: 1532012,01 / Oferta z najwyższą ceną: 1532012,01

 • Waluta: PLN.


Łagiewniki: Budowa, instalacja i serwis infrastruktury szerokopasmowej sieci internetowej w ramach projektu pn. Zwalczanie wykluczenia cyfrowego w Gminie Łagiewniki
Numer ogłoszenia: 205918 - 2012; data zamieszczenia: 15.06.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łagiewniki , ul. Jedności Narodowej 21, 58-210 Łagiewniki, woj. dolnośląskie, tel. 074 8939328, faks 074 8939328.

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa, instalacja i serwis infrastruktury szerokopasmowej sieci internetowej w ramach projektu pn. Zwalczanie wykluczenia cyfrowego w Gminie Łagiewniki.

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

  II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zaprojektowanie, budowa i eksploatacja (administracja) sieci bezprzewodowej wraz z dostawą usług transmisji danych oraz usług dostępu do Internetu dla 128 użytkowników - uczestników Projektu pn. Zwalczanie wykluczenia cyfrowego w Gminie Łagiewniki oraz jednostek Gminy, w których zostaną zainstalowane urządzenia typu mesh. 2.Zamówienie obejmuje w szczególności: 2.1.budowę i instalację infrastruktury dostępu do Internetu, w tym: 2.1.2. opracowanie przez Wykonawcę dokumentacji projektowej dla 9 obiektów w zakresie: a) wykonania projektów technicznych i budowlanych 9 masztów radiowych wraz ze złożeniem dla każdego z nich zgłoszenia o zamiarze przystąpienia do wykonywania robót budowlanych (zgłoszeniem budowlanym) lub uzyskaniem pozwolenia na budowę, jeżeli będzie wymagane, b) wykonania planowania radiowego dla łączy szkieletowych i radiowej sieci dostępowej. 2.1.3. wykonanie przez Wykonawcę infrastruktury dostępu do Internetu w zakresie: a) dostarczenia i instalacji masztów radiowych wraz z ich uziemieniem, b) dostarczenia, instalacji oraz uruchomienia na wybudowanych masztach urządzeń radiowych stacji bazowych systemu punkt-wielopunkt, c) dostarczenia i instalacji urządzeń linii radiowych oraz uruchomienia z ich wykorzystaniem łączy szkieletowych, d) dostarczenia i uruchomienia systemu zarządzania siecią, e) dostarczenia i uruchomienia urządzenia firewall wraz z systemem zarządzania treścią, f) dostarczenia, instalacji i uruchomienia serwera zarządzającego wraz z oprogramowaniem 2.2.instalację i konfigurację terminali abonenckich i pozostałych elementów systemu, w tym: 2.2.1. wykonanie instalacji, konfiguracji i przyłączenia do sieci Internet radiowych urządzeń abonenckich dla Uczestników projektu, w miejscach wyszczególnionych w Załączniku nr 13 do SIWZ poprzez: a)zakup urządzeń sieciowych dla 128 beneficjentów końcowych i przyłączenie ich do sieci, b)zakup urządzeń sieciowych dla 16 placówek podległych Gminy i przyłączenie ich do sieci 2.3.konserwację i serwis szerokopasmowej sieci szkieletowej, administrację siecią, oraz dostarczenie usług dostępu do sieci Internet, zgodnie z zakresem rzeczowym określonym w Programie funkcjonalno-użytkowym (dalej PFU) oraz szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia- zakresem robót i usług, które stanowią odpowiednio Załączniki nr 11 i 12 do niniejszej Specyfikacji, w szczególności poprzez: a)dostarczenie łącza internetowego (dostęp hurtowy), b)zestawienie i utrzymanie łączy transmisyjnych do węzłów dostępowych, c)zestawienie i utrzymanie łącza transmisyjnego do węzła głównego sieci, d)serwisowanie urządzeń sieciowych, e)zarządzanie siecią (obsługa logistyczna, usprawnienie sieci itp.), f)serwis i konserwacja masztów radiowych..

  II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

  II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32.41.80.00-6, 71.32.00.00-7, 45.22.30.00-6, 44.21.22.00-1, 48.82.10.00-9, 50.33.00.00-7, 64.21.00.00-1.

  II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 502.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WADIUM

  Informacja na temat wadium: 1.Zamawiający w prowadzonym postępowaniu żąda wniesienia wadium na podstawie art. 45 ustawy Prawo Zamówień Publicznych w wysokości: 40.000 PLN (słownie: czterdzieści tysięcy złotych).

  III.2) ZALICZKI

  • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

  III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

  • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych: a)wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie (zał. nr 6 do SIWZ); b)wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia (wraz z dokumentami potwierdzającymi kwalifikację), niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (zał. nr 7 do SIWZ); c)oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (zał. nr 8 do SIWZ); d)oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy, (załącznik nr 3 do SIWZ). e) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych w kwocie nie mniejszej niż 1 300 000zł lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; f) opłaconej polisy na kwotę minimum 1 300 000 zł, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

  • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące: 1.1. posiadania wiedzy i doświadczenia: 1.1.1. Zrealizowali w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum jedną usługę polegającą na budowie sieci bezprzewodowej w architekturze punkt-wielopunkt w terenie zurbanizowanym, o ilości stacji bazowych min. 6, ilości radiolinii min.5 i terminali min. 70 o wartości nie mniejszej niż 1 300 000 PLN netto. Należy podać ich rodzaj i wartość oraz daty i miejsca wykonania oraz załączyć dokumenty potwierdzające, że usługi zostały wykonane prawidłowo; 1.1.2. Zrealizowali w ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum jedną usługę polegającą na budowie sieci bezprzewodowej WiFi, działającej w terenie zurbanizowanym o wartości nie mniejszej niż 300 000 PLN netto. Należy podać ich rodzaj i wartość oraz daty i miejsca wykonania oraz załączyć dokumenty potwierdzające, że usługi zostały wykonane prawidłowo; 1.1.3. Zrealizowali w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum dwie usługi polegające na dostawie i instalacji urządzeń aktywnych sieci każda z nich na rzecz jednego odbiorcy o całkowitej wartości dostaw co najmniej 300 000,00 PLN netto. Należy podać ich rodzaj i wartość oraz daty i miejsca wykonania oraz załączyć dokumenty potwierdzające, że usługi zostały wykonane prawidłowo; 1.1.4. Zrealizowali w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum jednej usługi polegającej na dostawie i wdrożeniu systemu urządzeń klasy UTM/NBAD/SIEM lub NAC na kwotę co najmniej 100.000 PLN, w technologii zgodnej z przedmiotem niniejszego zamówienia. . Należy podać ich rodzaj i wartość oraz daty i miejsca wykonania oraz załączyć dokumenty potwierdzające, że usługi zostały wykonane prawidłowo.

  • III.3.3) Potencjał techniczny

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • oświadczenie potwierdzające spełnienie warunku

  • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • 1.2.1.Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże, że dysponuje: a) dla stanowiska Kierownik Kontraktu - minimum 1 osobą posiadającą wykształcenie wyższe techniczne, udokumentowaną wiedzę w zakresie zarządzania projektami potwierdzoną certyfikatem PRINCE2 lub równoważnym certyfikatem innej organizacji, posiada aktualne uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności telekomunikacyjnej w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą (udokumentowane co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe od dnia uzyskania uprawnień) oraz mogącą wykazać aktualną przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z art. 12 ust. 7 Ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.), a także posiadać wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Wskazana osoba winna udokumentować zrealizowanie w charakterze Kierownika Kontraktu, nie mniej niż dwa projekty w specjalności telekomunikacyjnej obejmujących swoim zakresem integrację co najmniej trzech z wymienionych technologii: sieci światłowodowe, transmisja danych IP, bezpieczeństwo danych, transmisja radiowa. b) jedną osobą uprawnioną do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w szczególności uprawnioną do pełnienia funkcji kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, (udokumentowane co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe od dnia uzyskania uprawnień) oraz mogącą wykazać aktualną przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z art. 12 ust. 7 Ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.), a także posiadać wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej c) jedną osobą uprawnioną do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w szczególności uprawnioną do pełnienia funkcji kierownika robót w specjalności telekomunikacyjnej oraz mogącą wykazać aktualną przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z art. 12 ust. 7 Ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) i posiadać wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. d) w zakresie urządzeń aktywnych sieci -minimum dwoma inżynierami, którzy przeszli odpowiednie szkolenie i uzyskali certyfikację producenta oferowanego sprzętu potwierdzającą zdanie egzaminów w zakresie wdrożenia i utrzymania oferowanych rozwiązań, zgodnych z przedmiotem zamówienia. e) w zakresie bezpieczeństwa sieci IT: - minimum jednym inżynierem, posiadającym certyfikat producenta, potwierdzający zdanie egzaminów w zakresie implementacji i konfiguracji oferowanych rozwiązań klasy UTM/NBAD/SIEM, zgodnych z przedmiotem zamówienia. - minimum jednym inżynierem, posiadającym certyfikat producenta potwierdzający zdanie egzaminów w zakresie implementacji i konfiguracji oferowanych rozwiązań NAC, zgodnych z przedmiotem zamówienia f) w zakresie sieci bezprzewodowych - minimum dwoma inżynierami, którzy przeszli odpowiednie szkolenie i uzyskali certyfikację producenta oferowanego sprzętu potwierdzającą zdanie egzaminów w zakresie wdrożenia i utrzymania oferowanych rozwiązań, zgodnych z przedmiotem zamówienia.

  • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek zapewniające wykonanie zamówienia, jeżeli łącznie: a) wykaże opłaconą polisę, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum 1 300 000,00 zł . b) dysponuje środkami finansowymi lub posiada zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 1 300 000,00 zł wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

  III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

  • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

   • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
   • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
   • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
   • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
   • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
  • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

  • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

   • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
   • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
   • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
   • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
   • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
   • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
   • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
  • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

   Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

   III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

   • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
   • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
   • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia


  III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

  W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

  • inne dokumenty

   specyfikacja techniczna - według załączników do SIWZ o nr 10 i nr 12

  III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

  IV.3) ZMIANA UMOWY

  Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

  Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

  1.W przypadku zmiany przepisów prawa podatkowego powodującej zmianę obowiązującej stawki podatku VAT w trakcie trwania umowy, nie przewiduje się zmiany wartości umowy brutto. 2.Na etapie projektowania Zamawiający dopuszcza zmiany związane z lokalizacją masztów w stosunku do lokalizacji określonej w PFU. 3.Na etapie budowy Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia robót zamiennych do 20 % wartości wynagrodzenia określonego w § 22 ust. 3 litera b umowy. Przed wystąpieniem robót zamiennych Wykonawca przedstawi kosztorys robót zamiennych, który podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Kosztorys robót zamiennych sporządzany będzie wg cen średnich publikowanych w aktualnych wydawnictwach SEKOCENBUD lub ofert dostawców. Zaakceptowany przez Zamawiającego protokół robót zamiennych stanowi podstawę do ich wykonania. Wartość robót zamiennych zrównoważy wartość robót niewykonanych i wynikających z zakresu jak w § 2 ust. 2 litera b umowy. 4.Na etapie budowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia zakresu robót do 20 % wartości wynagrodzenia określonego w § 22 ust. 3 podpunkt b. Zamawiający może jednostronnie ograniczyć zakres robót objętych umową po uprzednim zasięgnięciu opinii autora projektu, Inspektora nadzoru bądź Kierownika Budowy. W takiej sytuacji Zamawiający poinformuje pisemnie Wykonawcę na 14 dni przed planowanym terminem ograniczenia robót o rezygnacji z wykonania części inwestycji. Ograniczenie zakresu robót powoduje proporcjonalne zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy jak w § 22 ust. 3 podpunkt b uwzględniające przedmiot robót, z którego Zamawiający zrezygnował i ceny podanej przez Wykonawcę w ofercie, na podstawie której doszło do udzielenia zamówienia. W przypadku braku cen w ofercie rozliczenie nastąpi wg cen średnich publikowanych w aktualnych wydawnictwach SEKOCENBUD lub ofert dostawców. 5.Dopuszcza się możliwość wprowadzania niezbędnych zmian w dokumentacji projektowej określonej w § 4 ust. 1 umowy, w trakcie budowy infrastruktury dostępu do Internetu określonej w Dziale III, po ich uzgodnieniu z Zamawiającym, przy czym zmiany te: 1)muszą wynikać z sytuacji niemożliwych do przewidzenia na etapie projektowania, 2)nie wygenerują dodatkowych kosztów zwiększających wynagrodzenie jak w § 22 ust. 3 lit. a umowy. Wniosek w sprawie zmiany w projekcie sporządza pisemnie Kierownik Budowy i przekazuje Projektantowi, na którym spoczywa obowiązek uzgodnienia proponowanych zmian z Zamawiającym w formie pisemnej. Po uzgodnieniu wnioskowanych zmian i ich akceptacji przez Zamawiającego, Projektant dokonuje ich kwalifikacji i uwzględnia w projekcie budowlanym. W przypadku zmian istotnych, wymagających zmiany zgłoszenia budowlanego lub decyzji o pozwoleniu na budowę, przeprowadzenie stosownych procedur zgodnie z ustawą Prawo budowlane spoczywa na Wykonawcy. Ewentualne koszty z tym związane obciążają Wykonawcę.Zakazuje się jakichkolwiek zmian w projekcie bez uzgodnienia i akceptacji Zamawiającego. 6. Wykonawca ma prawo do żądania przedłużenia terminu umownego, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 projektu umowy w następujących przypadkach: 1)jeżeli niedotrzymanie terminu umownego wyniknie z przyczyn zależnych od Zamawiającego, 2)jeżeli podmiot zobowiązany do dokonania uzgodnień bądź wydania decyzji naruszy terminy określone w rozdziale IV Prawa budowlanego, chyba że ww. opóźnienie wynika z winy Wykonawcy, 3)jeżeli w trakcie prowadzenia robót wyniknie konieczność wykonania robót dodatkowych nie przewidzianych w niniejszej umowie w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia i PFU, mających wpływ na termin wykonania robót, 4)jeżeli warunki atmosferyczne (np. temperatura, opady, wiatr, itp.) uniemożliwiają wykonanie robót, w przypadku kiedy Wykonawca pisemnie zgłosi Zamawiającemu gotowość ich wykonania, a Inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdzi, że warunki atmosferyczne uniemożliwiają prowadzenie robót. Okoliczności powyższe wymagają zgłoszenia Zamawiającemu w terminie do 3 dni od dnia ich powstania oraz potwierdzenia przez Zamawiającego.Przedłużenie terminu można dokonać o ilość dni, w których nie można było wykonywać prac i robót ze względu na przyczyny wskazane powyżej. 7. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 1)jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 2)jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to: a)jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, b)jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi. 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lokalizacji użytkowników - uczestników Projektu w okresie trwania umowy; zmiana lokalizacji może nastąpić tylko w obrębie miejscowości znajdujących się w zasięgu radiowym zainstalowanego systemu radiowego. 9.Wykonawca ma prawo do żądania przedłużenia terminu umownego, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt. 2 w następujących przypadkach: a)jeżeli niedotrzymanie terminu umownego wyniknie z przyczyn związanych z opóźnieniami w budowie infrastruktury dostępu do Internetu określonych w § 10 ust. 1 pkt.1-4 projektu umowy. b)jeżeli niedotrzymanie terminu umownego wyniknie z przyczyn zależnych od użytkowników - uczestników Projektu. Okoliczności wskazane powyżej wymagają zgłoszenia Zamawiającemu w terminie do 3 dni od dnia ich powstania oraz potwierdzenia przez Zamawiającego. Przedłużenie terminu można dokonać o ilość dni, w których nie można było wykonywać prac ze względu na przyczyny wskazane powyżej. 10. W uzasadnionych przypadkach czas usunięcia usterki lub awarii może ulec wydłużeniu, przy czym terminy te winny zostać pisemnie uzgodnione z Zamawiającym. 11. Termin realizacji usługi określonej w Dziale V, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt. 3 projektu umowy, może ulec przesunięciu w przypadku wykonania podłączenia użytkowników - uczestników Projektu przed terminem określonym w § 3 ust. 1 pkt. 2 projektu umowy oraz w przypadku opóźnień w rozpoczęciu świadczenia przedmiotowej usługi wynikających z przyczyn określonych w § 14 projektu umowy. 12.Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane lub zostaną cofnięte.

  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lagiewniki.pl; BIP; zakładka przetargi
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Łagiewniki ul. Jedności Narodowej 21 58-210 Łagiewniki.

  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.07.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Łagiewniki ul. Jedności Narodowej 21 58-210 Łagiewniki.

  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 60 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zwalczanie wykluczenia cyfrowego w Gminie Łagiewniki współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka..

  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

  Pliki do pobrania:
         20120808_powiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf
         20120727_informacja_z_otwarcia_ofert.pdf
         20120720_wyjasnienie_tresci_siwz_nr_4.pdf
         20120719_informacja_nr_1_o_modyfikacji_trescizalacznka_nr_2_do_specyfikacjiistotnych_warunkow_zamowienia.pdf
         20120719_wyjasnienie_trescisiwz_nr_3.pdf
         20120719_wyjasnienie_tresci_siwz_nr_2.pdf
         20120703_wyjasnienia_siwz_nr1.pdf
         20120615_siwz2.pdf
         20120615_zalacznik_nr_1_do_siwz.pdf
         20120615_zalacznik_nr_2_do_siwz_umowa.pdf
         20120615_zalacznik_nr_3_do_siwz.pdf
         20120615_zalacznik_nr_4_do_siwz.pdf
         20120615_zalacznik_nr_5_do_siwz.pdf
         20120615_zalacznik_nr_6_do_siwz.pdf
         20120615_zalacznik_nr_7_do_siwz.pdf
         20120615_zalacznik_nr_8_do_siwz.pdf
         20120615_zalacznik_nr_9_do_siwz.pdf
         20120615_zalacznik_nr_10_do_siwz.pdf
         20120615_zalacznik_nr_11_do_siwz_program_funkcjonalno_uzytkowy.pdf
         20120615_zalacznik_nr_12_do_siwz.pdf
         20120615_ogloszenie_gminalagiewniki1_2012_083597_f02_pl.pdf

  Biuletyn Informacji Publicznej redaguje ....

  Osoba odpowiedzialna za treść:
  Data modyfikacji: 2012/09/18 15:21:16
  Redaktor: Administrator