Gmina Łagiewniki

szukaj >

Łagiewniki: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
Numer ogłoszenia: 306264 - 2012; data zamieszczenia: 20.08.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 193408 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łagiewniki, ul. Jedności Narodowej 21, 58-210 Łagiewniki, woj. dolnośląskie, tel. 074 8939328, faks 074 8939328.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia Zaciągniecie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów. 1.Kwota kredytu 6.331.000,00 PLN (słownie: sześć milionów trzysta trzydzieści jeden tysięcy PLN). 2.Okres kredytowania: od dnia zawarcia umowy do 30 listopada 2027r. 3.Kredyt będzie uruchamiany w transzach rocznych na pisemną dyspozycję kredytobiorcy, w formie przelewu na wskazany rachunek bankowy w terminie od zawarcia umowy do 31.12.2014 r. Kredyt obejmie spłatą 15 lat budżetowych i zostanie uruchomiony w kwotach: w 2012 roku - do 3.000.000,00 zł, w 2013 roku - do 1.260.000,00 zł, w 2014 roku - do 2.071.000,00 zł. Po uruchomieniu każdej z kolejnych transz nastąpi roczna karencja w rozpoczęciu spłat. 4.Dopuszcza się możliwość zmiany wysokości i terminu uruchomienia transz kredytu. O wysokości i terminie kredytobiorca poinformuje Bank na 3 dni przed wypłatą transzy kredytu. 5.Spłata kapitału w złotych polskich będzie następowała w terminach i kwotach określonych w umowie (w 15 ratach). Karencję spłat pierwszych rat poszczególnych transz kredytu ustala się na 30 listopada następnego roku. W przypadku gdy termin spłaty kredytu przypadnie w dzień wolny od pracy, to Zamawiający ureguluje wymagalną kwotę w pierwszy dzień roboczy następujący po wyznaczonej dacie spłaty. 6.Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty kapitału, bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów z tego tytułu. 7.Spłata odsetek będzie następowała w terminach kwartalnych określonych w załączniku do umowy od kwoty faktycznie wykorzystanego kredytu. W przypadku gdy termin spłaty odsetek przypadnie w dzień wolny od pracy, to Zamawiający ureguluje wymagalną kwotę w pierwszy dzień roboczy następujący po wyznaczonej dacie spłaty. Nie przewiduje się karencji w spłacie odsetek i zamierza rozpocząć ich spłatę bezpośrednio po uruchomieniu pierwszej transzy kredytu. 8.Koszty obsługi kredytu (cenę ofertową Co) stanowią - Oprocentowanie kredytu złotówkowego Ko - będzie liczone wg stopy zmiennej w stosunku rocznym opartym na stawce WIBOR-3M, powiększony o marżę (Mz) wykonawcy, stałą w okresie kredytowania - obowiązywania umowy. Stawka WIBOR-3M będzie określona na 2 dni robocze przed końcem kwartalnego okresu obrachunkowego. Dniem roboczym jest dzień roboczy rynku międzybankowego w Warszawie. Zmiana oprocentowania kredytu następować będzie pierwszego dnia miesiąca po zakończeniu kalendarzowego kwartału w okresach kwartalnych. W okresie kredytowania, odsetki będą naliczane w okresach kwartalnych według kalendarza: kwartał posiada rzeczywistą liczbę dni, a rok 365/366 dni. Suma opłat i prowizji bankowych Wo z tytułu wpłat kolejnych rat kapitałowych i odsetkowych na konto banku - wykonawcy. - Prowizja przygotowawcza - zamawiający dopuszcza zastosowanie przez banki uczestniczące w postępowaniu, zwane dalej wykonawcami, prowizji przygotowawczej Pp w wysokości nie przekraczającej 0,3 proc. kwoty kredytu. Oferty wykonawców, którzy zaoferują prowizję przygotowawczą w wysokości wyższej niż 0,3 proc. kwoty kredytu będą odrzucone. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty prowizji przygotowawczej w wysokości proporcjonalnie do uruchomienia transzy kredytu, najpóźniej w dniu uruchomienia pierwszej transzy kredytu..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.07.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Bank Spółdzielczy w Kobierzycach, , ul. Spółdzielcza 5, 55-040 Kobierzyce, kraj/woj. dolnośląskie.
 • SGB Bank Spółka Akcyjna w Poznaniu przy ul. Szarych Szeregów 23a,60-462 Poznań., ul. Szarych Szeregów 23 a, 60-462 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2991209,04 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 2991209,04

 • Oferta z najniższą ceną: 2991209,04 / Oferta z najwyższą ceną: 2991209,04

 • Waluta: PLN.


Łagiewniki: Zaciągniecie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
Numer ogłoszenia: 193408 - 2012; data zamieszczenia: 08.06.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łagiewniki , ul. Jedności Narodowej 21, 58-210 Łagiewniki, woj. dolnośląskie, tel. 074 8939328, faks 074 8939328.

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zaciągniecie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

  II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia Zaciągniecie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów. Kwota kredytu 6.331.000,00 PLN (słownie: sześć milionów trzysta trzydzieści jeden tysięcy PLN). Okres kredytowania: od dnia zawarcia umowy do 30 listopada 2027r. Kredyt będzie uruchamiany w transzach rocznych na pisemną dyspozycję kredytobiorcy, w formie przelewu na wskazany rachunek bankowy w terminie od zawarcia umowy do 31.12.2014 r. Kredyt obejmie spłatą 15 lat budżetowych i zostanie uruchomiony w kwotach: w 2012 roku - do 3.000.000,00 zł, w 2013 roku - do 1.260.000,00 zł, w 2014 roku - do 2.071.000,00 zł. Po uruchomieniu każdej z kolejnych transz nastąpi roczna karencja w rozpoczęciu spłat. Dopuszcza się możliwość zmiany wysokości i terminu uruchomienia transz kredytu. O wysokości i terminie kredytobiorca poinformuje Bank na 3 dni przed wypłatą transzy kredytu. Spłata kapitału w złotych polskich będzie następowała w terminach i kwotach określonych w umowie (w 15 ratach). Karencję spłat pierwszych rat poszczególnych transz kredytu ustala się na 30 listopada następnego roku. W przypadku gdy termin spłaty kredytu przypadnie w dzień wolny od pracy, to Zamawiający ureguluje wymagalną kwotę w pierwszy dzień roboczy następujący po wyznaczonej dacie spłaty. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty kapitału, bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów z tego tytułu. Spłata odsetek będzie następowała w terminach kwartalnych określonych w załączniku do umowy od kwoty faktycznie wykorzystanego kredytu. W przypadku gdy termin spłaty odsetek przypadnie w dzień wolny od pracy, to Zamawiający ureguluje wymagalną kwotę w pierwszy dzień roboczy następujący po wyznaczonej dacie spłaty. Nie przewiduje się karencji w spłacie odsetek i zamierza rozpocząć ich spłatę bezpośrednio po uruchomieniu pierwszej transzy kredytu..

  II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

  II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

  II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2027.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WADIUM

  Informacja na temat wadium: Każda oferta musi by zabezpieczona wadium w wysokości 60 000 zł.

  III.2) ZALICZKI

  • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

  III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

  • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności wykazując, że Wykonawca jest bankiem działającym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Prawo bankowe ( Dz. U. Nr 72 z 2002r. poz. 665 z późniejszymi zmianami). (w ofercie wspólnej każdy z Wykonawców)

  • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Na potwierdzenie tego warunku Wykonawca musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 usługi z zakresu udzielenia kredytu bankowego w wysokości 6.000.000 zł każdy. Wykonanie usługi dotyczy zarówno usługi wykonanej i zakończonej, jak również umów kredytowych w trakcie spłat kredytu. Do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą wykazać, że łącznie spełniają ten warunek.

  • III.3.3) Potencjał techniczny

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. (Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniaj ten warunek).

  • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. (Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniaj ten warunek).

  • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej finansowej, jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. (Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniaj ten warunek).

  III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

  • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

   • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

   • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
   • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
   • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
   • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
   • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
   • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
   • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
  • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

   Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

   III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

   • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
   • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
   • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

  III.6) INNE DOKUMENTY

  Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

  Wypełniony formularz ofertowy - Załącznik nr 1 Oferta i załączniki muszą być podpisane przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców w obrocie prawnym zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS albo w ewidencji działalności gospodarczej. W przypadku podmiotów występujących wspólnie, oświadczenie woli składa pełnomocnik reprezentujący Wykonawców w postępowaniu. 2) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do wykonywania czynności prawnych i występowania w imieniu banku w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy. (w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność przez wykonawcę). Prosimy o zachowanie ciągłości pełnomocnictw. 3) Zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego na rozpoczęcie działalności bankowej, o którym mowa w art. 36 Ustawy Prawo Bankowe (j. t. Dz. U. z 2002r. nr 72, poz. 665 ze zmianami) lub dokumenty równoważne. 4) Oświadczenie o podwykonawstwie - dokument wymagalny w przypadku występowania podwykonawców (Załącznik D do SIWZ). Brak niniejszego załącznika Zamawiający uzna, że Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału podwykonawcy. 5) Harmonogram spłat wraz z odsetkami. 6) W przypadku gdy Wykonawca polegać będzie na wiedzy, doświadczeniu oraz osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów załącza do oferty pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów: wiedza i doświadczenie, zdolność finansowa itp. na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

  III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

  IV.3) ZMIANA UMOWY

  Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lagiewniki.pl; BIP; zakładka przetargi
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Łagiewniki, ul. Jedności Narodowej 21, 58-210 Łagiewniki.

  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.07.2012 godzina 14:00, miejsce: Urząd Gminy Łagiewniki, ul. Jedności Narodowej 21, 58-210 Łagiewniki, Sekretariat - pokój nr 11.

  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 60 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

  Pliki do pobrania:
         20120727_powiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf
         20120724_informacja_z_otwarcia_ofert.pdf
         20120709_wyjasnienia_nr1.pdf
         20120709_zal._nr1_regulamin_organizacyjny.pdf
         20120709_zal.nr2.pdf
         20120608_siwz.pdf
         20120608_ogloszenie_do_duue.pdf
         20120608_zalacznik_1.pdf
         20120608_zalacznik_2.pdf
         20120614_zalacznik_nr_3.pdf
         20120608_zalacznik_4.pdf
         20120608_zalacznik_5.pdf
         20120608_zalacznik_6.pdf
         20120608_zalacznik_7.pdf
         20120608_zalacznik_8.pdf
         20120608_zalacznik_9.pdf
         20120608_zalacznik_10.pdf
         20120608_zalacznik_11.pdf
         20120608_zalacznik_12.pdf
         20120608_zalacznik_13.pdf
         20120608_zalacznik_14.1_rb_27s_2011r.pdf
         20120608_zalacznik_14.2_rb_27s_2012_i.kw.pdf
         20120608_zalacznik_14.3_rb_27s.2010_rok.pdf
         20120608_zalacznik_14.4_rb_28s_2011r.pdf
         20120608_zalacznik_14.5_rb_28s_2012_i.kw.pdf
         20120608_zalacznik_14.6_rb_28s.2010_rok.pdf
         20120608_zalacznik_14.7_rb_30s_2011r.pdf
         20120608_zalacznik_14.8_rb_30s.2010_rok.pdf
         20120608_zalacznik_14.9_rb_n_2011r.pdf
         20120608_zalacznik_14.10_rb_n_2012_i.kw.pdf
         20120608_zalacznik_14.11_rb_n.2010_rok.pdf
         20120608_zalacznik_14.12_rb_nds_2011r.pdf
         20120608_zalacznik_14.13_rb_nds_2012_i.kw.pdf
         20120608_zalacznik_14.14_rb_nds.2010_rok.pdf
         20120608_zalacznik_14.15_rb_z_2011r.pdf
         20120608_zalacznik_14.16_rb_z_2012_i.kw.pdf
         20120608_zalacznik_14.17_rb_z.2010_rok.pdf
         20120608_zalacznik_15.pdf
         20120608_zalacznik_16.pdf
         20120608_zalacznik_17.jpg
         20120608_zalacznik_18.jpg
         20120608_zalacznik_19.jpg
         20120608_zalacznik_20.pdf

  Biuletyn Informacji Publicznej redaguje ....

  Osoba odpowiedzialna za treść:
  Data modyfikacji: 2012/08/22 13:35:23
  Redaktor: Administrator