Gmina Łagiewniki

szukaj >

Numer ogłoszenia: 62616 - 2012; data zamieszczenia: 01.03.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 57248 - 2012 data 27.02.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Łagiewniki, ul. Jedności Narodowej 21, 58-210 Łagiewniki, woj. dolnośląskie, tel. 074 8939328, fax. 074 8939328.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III,X,XI.
 • W ogłoszeniu jest: Usługi będą realizowane w następujących szkołach: Część nr 1:Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łagiewnikach: Zadanie nr 1 - Zajęcia korygujące trudności w czytaniu i pisaniu - 180 godzin zajęć w roku szkolnym 2011/2013 dla trzech grup - łącznie 24 uczniów. Zadanie nr 2 - Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych: - 180 godzin zajęć w roku szkolnym 2011/2013 dla trzech grup - łącznie 24 uczniów. Zadanie nr 3 - Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy - 180 godzin dla 12 dzieci - trzy grupy zajęciowe. Zadanie nr 4 - zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej - 30 godzin dla 10 uczniów w jednej grupie zajęciowej. Zadanie nr 5 - Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy - 30 godzin dla 5 dzieci w jednej grupie zajęciowej. Zadanie nr 6 - Ćwiczenia korygujące wady postawy (na basenie) - 30 godzin dla 30 dzieci w jednej grupie zajęciowej. Zadanie nr 7 - Zajęcia rozwijające uzdolnienia matematyczno-przyrodnicze - 60 godzin dla 16 dzieci w dwóch grupach zajęciowych. Zadanie nr 8 - Zajęcia rozwijające uzdolnienia plastyczne- koło plastyczne połączone z warsztatami plastycznymi - 60 godzin dla 16 dzieci w dwóch grupach zajęciowych. Część nr 2 - Szkoła Podstawowa w Olesznej: Zadanie nr 1 - Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu: - 60 godzin zajęć dla 10 dzieci w dwóch grupach zajęciowych. Zadanie nr 2 - Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy: - 60 godzin zajęć dla dwóch grup - 8 uczniów. Zadanie nr 3 - Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy - 30 godzin dla 5 dzieci w jednej grupie zajęciowej. Zadanie nr 4 - Ćwiczenia korygujące wady postawy (na basenie) - 30 godzin dla 30 dzieci w jednej grupie zajęciowej. Zadanie nr 5 - Zajęcia rozwijające uzdolnienia matematyczno-przyrodnicze - 60 godzin dla 16 dzieci w dwóch grupach zajęciowych. Część nr 3 - Szkoła Podstawowa w Jaźwinie: Zadanie nr 1 - Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu: - 60 godzin zajęć dla 8 dzieci w dwóch grupach zajęciowych. Zadanie nr 2 - Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy: - 61 godzin zajęć dla dwóch grup - 8 uczniów. Zadanie nr 3 - Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy - 60 godzin dla 10 dzieci w dwóch grupach zajęciowych. Zadanie nr 4 - Zajęcia na basenie połączone z nauką pływania - 32 godziny dla 24 uczniów w jednej grupie zajęciowej. Zadanie nr 5 - Zajęcia rozwijające uzdolnienia matematyczne - 30 godzin dla 8 uczniów w jednej grupie zajęciowej. Jednostka 1 godzina w SIWZ używana jest w rozumieniu 1 godziny lekcyjnej, Rozdział X. Opis sposobu przygotowania oferty. 10. Oferta wraz z załącznikami musi zostać złożona w zaklejonej, nieprzezroczystej kopercie w siedzibie Zamawiającego. Koperta powinna posiadać nazwę i adres Wykonawcy oraz być zaadresowana i oznaczona: Gmina Łagiewniki ul. Jedności Narodowej 21 58-210 Łagiewniki: OFERTA na usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć w ramach projektu systemowego pn. Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia ogólnego w roku szkolnym 2011/2012-2012/2013 w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łagiewniki Nie otwierać przed 06.03.2012 Rozdział XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 1. Ustala się termin składania ofert do dnia 06.03.2012 r. do godz. 10 00 . 2. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - sekretariat Urzędu Gminy Łagiewniki, ul. Jedności Narodowej 21, 58-210 Łagiewniki 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.03.2012 o godzinie 10 30 w Urzędzie Gminy Gminy Łagiewniki, ul. Jedności Narodowej 21, 58-210 Łagiewniki, pokój 24, II piętro..
 • W ogłoszeniu powinno być: W opisie przedmiotu zamówienia 1.W SIWZ w Rozdziale III Część nr 1 : Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łagiewnikach. Zadanie nr 9. Wynagrodzenia dla prowadzącego zajęcia plastyczne - warsztaty 3 godz. dla 16 dzieci w dwóch grupach zajęciowych. Zadanie nr 10. Wynagrodzenia dla opiekuna wyjazdu na basen 20 godz. dla 30 dzieci w jednej grupie zajęciowej 2. W SIWZ w Rozdziale III Część nr 2 : Szkoła Podstawowa w Olesznej. Zadanie nr 6. Wynagrodzenia dla opiekuna wyjazdu na basen 30 godz. dla 30 dzieci w jednej grupie zajęciowej. 3.W SIWZ w Rozdziale III Część nr 3 : Szkoła Podstawowa w Jaźwinie. Zadanie nr 6. Wynagrodzenia dla prowadzącego zajęcia rozwijające uzdolnienia przyrodnicze 30 godz. dla 8 uczniów w jednej grupie zajęciowej. Opis sposobu przygotowania ofert Rozdział X. 1.Opakowanie i adresowanie oferty: 10. Oferta wraz z załącznikami musi zostać złożona w zaklejonej, nieprzezroczystej kopercie w siedzibie Zamawiającego. Koperta powinna posiadać nazwę i adres Wykonawcy oraz być zaadresowana i oznaczona: Gmina Łagiewniki ul. Jedności Narodowej 21 58-210 Łagiewniki OFERTA na usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć w ramach projektu systemowego pn. Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia ogólnego w roku szkolnym 2011/2012-2012/2013 w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łagiewniki 2.Nie otwierać przed 08.03.2012 Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 1.Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 11 (sekretariat), w terminie do dnia 08.03.2012 r. roku, godz. 10 :00 2.Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego p. 17 dnia 08.03.2012 r. godz. 10.30.

II.2) Tekst, który należy dodać:

 • Miejsce, w którym należy dodać tekst: III,X,XI.
 • Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: W opisie przedmiotu zamówienia 1.W SIWZ w Rozdziale III Część nr 1 : Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łagiewnikach. Zadanie nr 9. Wynagrodzenia dla prowadzącego zajęcia plastyczne - warsztaty 3 godz. dla 16 dzieci w dwóch grupach zajęciowych. Zadanie nr 10. Wynagrodzenia dla opiekuna wyjazdu na basen 20 godz. dla 30 dzieci w jednej grupie zajęciowej 2. W SIWZ w Rozdziale III Część nr 2 : Szkoła Podstawowa w Olesznej. Zadanie nr 6. Wynagrodzenia dla opiekuna wyjazdu na basen 30 godz. dla 30 dzieci w jednej grupie zajęciowej. 3.W SIWZ w Rozdziale III Część nr 3 : Szkoła Podstawowa w Jaźwinie. Zadanie nr 6. Wynagrodzenia dla prowadzącego zajęcia rozwijające uzdolnienia przyrodnicze 30 godz. dla 8 uczniów w jednej grupie zajęciowej. Opis sposobu przygotowania ofert Rozdział X. 1.Opakowanie i adresowanie oferty: 10. Oferta wraz z załącznikami musi zostać złożona w zaklejonej, nieprzezroczystej kopercie w siedzibie Zamawiającego. Koperta powinna posiadać nazwę i adres Wykonawcy oraz być zaadresowana i oznaczona: Gmina Łagiewniki ul. Jedności Narodowej 21 58-210 Łagiewniki OFERTA na usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć w ramach projektu systemowego pn. Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia ogólnego w roku szkolnym 2011/2012-2012/2013 w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łagiewniki 2.Nie otwierać przed 08.03.2012 Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 1.Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 11 (sekretariat), w terminie do dnia 08.03.2012 r. roku, godz. 10 :00 2.Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego p. 17 dnia 08.03.2012 r. godz. 10.30.


Łagiewniki: Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć w ramach projektu systemowego pn. Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia ogólnego w latach szkolnych 2011/2012-2012/2013, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łagiewniki.
Numer ogłoszenia: 57248 - 2012; data zamieszczenia: 27.02.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łagiewniki , ul. Jedności Narodowej 21, 58-210 Łagiewniki, woj. dolnośląskie, tel. 074 8939328, faks 074 8939328.

 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.lagiewniki.pl; BIP; zakładka przetargi

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć w ramach projektu systemowego pn. Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia ogólnego w latach szkolnych 2011/2012-2012/2013, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łagiewniki..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie przeprowadzenia zajęć dla uczniów klas I-III szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łagiewniki w ramach projektu systemowego pn. Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia ogólnego. Projekt realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych, nr POKL. 09.01.02-02-229/10 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Usługi będą realizowane w następujących szkołach: Część nr 1:Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łagiewnikach: Zadanie nr 1 - Zajęcia korygujące trudności w czytaniu i pisaniu - 180 godzin zajęć w roku szkolnym 2011/2013 dla trzech grup - łącznie 24 uczniów. Zadanie nr 2 - Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych: - 180 godzin zajęć w roku szkolnym 2011/2013 dla trzech grup - łącznie 24 uczniów. Zadanie nr 3 - Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy - 180 godzin dla 12 dzieci - trzy grupy zajęciowe. Zadanie nr 4 - zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej - 30 godzin dla 10 uczniów w jednej grupie zajęciowej. Zadanie nr 5 - Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy - 30 godzin dla 5 dzieci w jednej grupie zajęciowej. Zadanie nr 6 - Ćwiczenia korygujące wady postawy (na basenie) - 30 godzin dla 30 dzieci w jednej grupie zajęciowej. Zadanie nr 7 - Zajęcia rozwijające uzdolnienia matematyczno-przyrodnicze - 60 godzin dla 16 dzieci w dwóch grupach zajęciowych. Zadanie nr 8 - Zajęcia rozwijające uzdolnienia plastyczne- koło plastyczne połączone z warsztatami plastycznymi - 60 godzin dla 16 dzieci w dwóch grupach zajęciowych. Część nr 2 - Szkoła Podstawowa w Olesznej: Zadanie nr 1 - Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu: - 60 godzin zajęć dla 10 dzieci w dwóch grupach zajęciowych. Zadanie nr 2 - Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy: - 60 godzin zajęć dla dwóch grup - 8 uczniów. Zadanie nr 3 - Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy - 30 godzin dla 5 dzieci w jednej grupie zajęciowej. Zadanie nr 4 - Ćwiczenia korygujące wady postawy (na basenie) - 30 godzin dla 30 dzieci w jednej grupie zajęciowej. Zadanie nr 5 - Zajęcia rozwijające uzdolnienia matematyczno-przyrodnicze - 60 godzin dla 16 dzieci w dwóch grupach zajęciowych. Część nr 3 - Szkoła Podstawowa w Jaźwinie: Zadanie nr 1 - Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu: - 60 godzin zajęć dla 8 dzieci w dwóch grupach zajęciowych. Zadanie nr 2 - Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy: - 61 godzin zajęć dla dwóch grup - 8 uczniów. Zadanie nr 3 - Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy - 60 godzin dla 10 dzieci w dwóch grupach zajęciowych. Zadanie nr 4 - Zajęcia na basenie połączone z nauką pływania - 32 godziny dla 24 uczniów w jednej grupie zajęciowej. Zadanie nr 5 - Zajęcia rozwijające uzdolnienia matematyczne - 30 godzin dla 8 uczniów w jednej grupie zajęciowej. Jednostka 1 godzina w SIWZ używana jest w rozumieniu 1 godziny lekcyjnej, czyli 45 minut..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu jest posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Weryfikacja spełnienia warunku będzie następować na podstawie złożonego oświadczenia zgodnie z wymogiem art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu jest posiadanie wiedzy i doświadczenia. Weryfikacja spełnienia warunku będzie następować w oparciu o posiadanie kwalifikacji i umiejętności. Kwalifikacje dla odpowiedniej części zamówienia muszą być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 roku (Dz.U. z 2009r Nr 50, poz. 400) w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli. Wykonawcy muszą posiadać przynajmniej stopień awansu zawodowego na nauczyciela kontraktowego oraz ukończone formy doskonalenia zawodowego zgodnie z rodzajem prowadzonych zajęć (dyplom ukończenia studiów podyplomowych lub kurs kwalifikacyjny).

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zgodnie z art. 26 ust. 2b, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. W przypadku korzystania z zasobów innych podmiotów Wykonawca jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Wykonawca w celu potwierdzenia dysponowania osobami zdolnymi do wykonania danej części zamówienia musi wykazać, że dysponuje zespołem zdolnym do realizacji zamówienia, posiadającym wymagane kwalifikacje. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia wypełniony wg załącznika nr 4 do SIWZ.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu- załącznik nr 2 do SIWZ.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu- załącznik nr 2 do SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Zaakceptowany przez Wykonawcę projekt umowy stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje dopuszczenie zmiany umowy na warunkach określonych w projekcie, wzór umowy zał. nr 6.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lagiewniki.pl; BIP; zakładka przetargi
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Łagiewnikach ul.Jedności Narodowej 21 58-210 Łagiewniki pok.nr 32.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.03.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Łagiewnikach ul.Jedności Narodowej 21 58-210 Łagiewniki pok.nr 11.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym m dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje ....

Osoba odpowiedzialna za treść:
Data modyfikacji: 2012/04/17 13:24:33
Redaktor: Administrator