Gmina Łagiewniki

szukaj >

Łagiewniki: dostawa nowej koparko ładowarki
Numer ogłoszenia: 324702 - 2011; data zamieszczenia: 07.10.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Usług Komunalnych , ul. Słowiańska 13, 58-210 Łagiewniki, woj. dolnośląskie, tel. 74 89 39 364, faks 74 89 40 092.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zuk-lagiewniki.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Zakład Usług Komunalnych.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa nowej koparko ładowarki.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest fabrycznie nowa koparko ładowarka z widłami do palet ze szybkozłączem zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 1 SIWZ.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 43.26.10.00-0, 43.26.11.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 18.11.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 6000,00( słownie: sześć tysięcy złotych).

III.2) ZALICZKI

  • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

  • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

    • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

    • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
    • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

wykaz dostaw związanych z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 130 000 zł

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zuk-lagiewniki.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Usług Komunalnych, ul. Słowiańska 13, 58-210 Łagiewniki.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.10.2011 godzina 10:00, miejsce: Zakład Usług Komunalnych, ul. Słowiańska 13, 58-210 Łagiewniki, pokój nr 1.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Łagiewniki, 11.10.2011 r

 

Nr ogłoszenia :  324702-2011

Dotyczy: postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Dostawa nowej koparko ładowarki” – modyfikacja SIWZ

 

MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

1. Zamawiający działając zgodnie z art.38 ust. 4 ustawy- Prawo zamówień publicznych( Dz.U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 ze zm.) informuje, że wprowadził modyfikację dotyczącą treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 pod nazwa Dostawa nowej koparko-ładowarki.

Modyfikacja dotyczy treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

- w załączniku nr 1 do SIWZ opis przedmiotu zamówienia, w części dotyczącej wymaganych dokumentów do pojazdu wykreśla się pkt. 1. komplet dokumentów umożliwiających rejestrację pojazdu.

- w załączniku nr 6, Umowa, w §5 wykreśla się pkt. 4. Dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu /badania techniczne, opinia rzeczoznawcy itp./

2. Z uwagi na nieznaczny zakres zmian w treści SWIZ, termin składania ofert pozostaje bez zmian i jest to 19.10.2011r. godz. 10:00.

 

 

      Dyrektor Zakładu

    Stanisław Baranowski

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje ....

Osoba odpowiedzialna za treść:
Data modyfikacji: 2011/10/20 13:02:21
Redaktor: Administrator