Gmina Łagiewniki

szukaj >

Łagiewniki: Zaciągniecie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
Numer ogłoszenia: 253484 - 2011; data zamieszczenia: 22.08.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łagiewniki , ul. Jedności Narodowej 21, 58-210 Łagiewniki, woj. dolnośląskie, tel. 074 8939328, faks 074 8939328.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.lagiewniki.pl

Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.www.lagiewniki.pl; BIP; zakładka przetargi

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zaciągniecie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zaciągnięcie kredytu długoterminowego na finansowanie deficytu budżetu oraz rozchodów budżetu z tytułu spłat kredytów zaciągniętych 1. Kwota kredytu 3 050 000 PLN (słownie: trzy miliony dwieście tysięcy PLN). 2. Okres kredytowania: od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2021r. 3. Kredyt będzie uruchomiony na pisemną dyspozycję kredytobiorcy, w formie przelewu na wskazany rachunek bankowy w terminie od zawarcia umowy do 31.12.2011 r. 4. Dopuszcza się możliwość zmiany wysokości i terminu uruchomienia transz kredytu. O wysokości i terminie kredytobiorca poinformuje Bank na 3 dni przed wypłatą transzy kredytu. 5. Spłata kapitału w złotych polskich będzie następowała w terminach i kwotach określonych w umowie (w 10 ratach). Karencja spłaty I raty do 29.11.2012r. W przypadku gdy termin spłaty kredytu przypadnie w dzień wolny od pracy, to Zamawiający ureguluje wymagalną kwotę w pierwszy dzień roboczy następujący po wyznaczonej dacie spłaty. 6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty kapitału, bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów z tego tytułu. 7. Spłata odsetek będzie następowała w terminach kwartalnych określonych w załączniku do umowy od kwoty faktycznie wykorzystanego kredytu. W przypadku gdy termin spłaty odsetek przypadnie w dzień wolny od pracy, to Zamawiający ureguluje wymagalną kwotę w pierwszy dzień roboczy następujący po wyznaczonej dacie spłaty. Nie przewiduje się karencji w spłacie odsetek i zamierza rozpocząć ich spłatę bezpośrednio po uruchomieniu pierwszej transzy kredytu. 8. Koszty obsługi kredytu (cenę ofertową Co) stanowią - Oprocentowanie kredytu złotówkowego Ko - będzie liczone wg stopy zmiennej w stosunku rocznym opartym na stawce WIBOR-3M, powiększony o marżę (Mz) wykonawcy, stałą w okresie kredytowania - obowiązywania umowy. Stawka WIBOR-3M będzie określona na 2 dni robocze przed końcem kwartalnego okresu obrachunkowego. Dniem roboczym jest dzień roboczy rynku międzybankowego w Warszawie. Zmiana oprocentowania kredytu następować będzie pierwszego dnia miesiąca po zakończeniu kalendarzowego kwartału w okresach kwartalnych. W okresie kredytowania, odsetki będą naliczane w okresach kwartalnych według kalendarza: kwartał posiada rzeczywistą liczbę dni, a rok 365/366 dni. 3 - Suma opłat i prowizji bankowych Wo z tytułu wpłat kolejnych rat kapitałowych i odsetkowych na konto banku - wykonawcy. - Prowizja przygotowawcza - zamawiający dopuszcza zastosowanie przez banki uczestniczące w postępowaniu, zwane dalej wykonawcami, prowizji przygotowawczej Pp w wysokości nie przekraczającej 0,3 proc. kwoty kredytu. Oferty wykonawców, którzy zaoferują prowizję przygotowawczą w wysokości wyższej niż 0,3 proc. kwoty kredytu będą odrzucone. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty prowizji przygotowawczej w wysokości proporcjonalnie do uruchomienia transzy kredytu, najpóźniej w dniu uruchomienia pierwszej transzy kredytu..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2021.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Każda oferta musi by zabezpieczona wadium w wysokości 30 000 zł.

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności wykazując, że Wykonawca jest bankiem działającym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Prawo bankowe ( Dz. U. Nr 72 z 2002r. poz. 665 z późniejszymi zmianami). (w ofercie wspólnej każdy z Wykonawców)

 

 

 

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na potwierdzenie tego warunku Wykonawca musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 usługi z zakresu 4 udzielenia kredytu bankowego w wysokości 3 000 000 zł każdy. Wykonanie usługi dotyczy zarówno usługi wykonanej i zakończonej, jak również umów kredytowych w trakcie spłat kredytu. Do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą wykazać, że łącznie spełniają ten warunek.

 

 

 

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. (Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniaj ten warunek)

 

 

 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. (Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniaj ten warunek)

 

 

 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej finansowej, jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. (Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniaj ten warunek)

 

 

 

 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

 

 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

 

 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 

 

III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

 

 

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wypełniony formularz ofertowy - Załącznik nr 1 Oferta i załączniki muszą by podpisane przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców w obrocie prawnym zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS albo w ewidencji działalności gospodarczej. W przypadku podmiotów występujących wspólnie, oświadczenie woli składa pełnomocnik reprezentujący Wykonawców w postępowaniu. 2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do wykonywania czynności prawnych i występowania w imieniu banku w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy. (w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność przez wykonawcę). Prosimy o zachowanie ciągłości pełnomocnictw. 3) Zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego na rozpoczęcie działalności bankowej, o którym mowa w art. 36 Ustawy Prawo Bankowe (j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zmianami) lub dokumenty równoważne. 4) Oświadczenie o podwykonawstwie - dokument wymagalny w przypadku występowania podwykonawców (Załącznik D do SIWZ). Brak niniejszego załącznika Zamawiający uzna, że Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału podwykonawcy. 5) Harmonogram spłat wraz z odsetkami 6) W przypadku gdy Wykonawca polegać będzie na wiedzy, doświadczeniu oraz osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów załącza do oferty pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów: wiedza i doświadczenie, zdolność finansowa itp. na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lagiewniki.pl; BIP; zakładka przetargi
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Łagiewniki ul. Jedności Narodowej 21 58-210 Łagiewniki.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.10.2011 godzina 14:00, miejsce: Urząd Gminy Łagiewniki ul. Jedności Narodowej 21 58-210 Łagiewniki Sekretariat, I piętro, pokój nr 11.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 60 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Pliki do pobrania:
       20111005_powiadomienie_o_wyborze_najkorzysniejszej_oferty.pdf
       20111004_informacja_z_otwarcia_ofert.jpg
       20110927_kredyt__wyjasnienia_5.pdf
       20110927_opinia_o_wykonaniu_budzetu_gminy_lagiewniki_za_i_polrocze_2011.pdf
       20110921_wyjasnienia_nr4_do_siwz_.pdf
       20110920_rb_pdp_iv_kw._2009.pdf
       20110920_rb_pdp_iv_kw.2010.pdf
       20110915_wyjasnienia_nr3_do_siwz_.jpg
       20110908_wyjasnienia_nr2_do_siwz_.pdf
       20110908_w_zal1_rb_uz_za_2010.pdf
       20110908_w_zal2_rb_27s_iikw_2010.pdf
       20110908_w_zal3_rb_28s_ii_kw_2010.pdf
       20110908_w_zal4_rb_n_iikw_2010r.pdf
       20110908_w_zal5_rb_nds_za_iikw._2010.pdf
       20110908_w_zal6_rb_z_iikw._2010r.pdf
       20110908_w_zal7_informacja_opisowa_z_wykonania_budzetu_gminy_lagiewniki_za_2010_rok.pdf
       20110831_wyjasnienia_do_siwz_.pdf
       20110822_ogloszenie_ue.pdf
       20110822_ogloszenie_uzp.pdf
       20110822_siwz1.pdf
       20110822_zal_a_do_siwz.doc
       20110822_zal_b_do_siwz.doc
       20110822_zal_c_do_siwz.doc
       20110822_zal_c1_do_siwz.doc
       20110822_zal_d_do_siwz.doc
       20110822_zalacznik_1_do_siwz.doc
       20110822_zalacznik_2.pdf
       20110822_zalacznik_3.pdf
       20110822_zalacznik_4.pdf
       20110822_zalacznik_5.pdf
       20110822_zalacznik_6.pdf
       20110822_zalacznik_7.pdf
       20110822_zalacznik_8.pdf
       20110822_zal_9_rb_27s.2009_rok.pdf
       20110822_zal_9_rb_27s.2010_rok.pdf
       20110822_zal_9_rb_27s.2011_rok.pdf
       20110822_zal_9_rb_28s.2009_rok.pdf
       20110822_zal_9_rb_28s.2010_rok.pdf
       20110822_zal_9_rb_28s.2011_rok.pdf
       20110822_zal_9_rb_30.1.2009_rok.pdf
       20110822_zal_9_rb_30.2.2009_rok.pdf
       20110822_zal_9_rb_30s.2010_rok.pdf
       20110822_zal_9_rb_30s.2011_rok.pdf
       20110822_zal_9_rb_n.2009_rok.pdf
       20110822_zal_9_rb_n.2010_rok.pdf
       20110822_zal_9_rb_n.2011_rok.pdf
       20110822_zal_9_rb_nds.2009_rok.pdf
       20110822_zal_9_rb_nds.2010_rok.pdf
       20110822_zal_9_rb_nds.2011_rok.pdf
       20110822_zal_9_rb_z.2009_rok.pdf
       20110822_zal_9_rb_z.2010_rok.pdf
       20110822_zal_9_rb_z.2011_rok.pdf
       20110822_zalacznik_10.pdf
       20110822_zalacznik_11.pdf
       20110822_zalacznik_12.pdf
       20110822_zalacznik_13.pdf
       20110822_zalacznik_14.pdf
       20110822_zal15_uchwala_iii.8.2010.pdf
       20110822_zal15_uchwala_iii.8.2010_inf_o_realizacji_zadan_inwestycyjnych.pdf
       20110822_zal15_uchwala_iii.8.2010_inf_o_zadluzeniu.pdf
       20110822_zal15_uchwala_iii.8.2010_uzasadnienie.pdf
       20110822_zal15_uchwala_iii.8.2010_zal_nr_1_dochody.pdf
       20110822_zal15_uchwala_iii.8.2010_zal_nr_2_wydatki.pdf
       20110822_zal15_uchwala_iii.8.2010_zal_nr_3_przychody_i_rozchody.pdf
       20110822_zal15_uchwala_iii.8.2010_zal_nr_4__przychody_i_koszty_samorzadowego_zakladu_budzetowego.pdf
       20110822_zal15_uchwala_iii.8.2010_zal_nr_5_dotacje_udzielone_w_2011_roku_z_budzetu_gminy_lagiewniki.pdf
       20110822_zal15_uchwala_iii.8.2010_zal_nr_6_dochody_zwiazane_z_realizacja_zadan_z_zakresu_administracji_rzadowej.pdf
       20110822_zal15_uchwala_iii.8.2010_zal_nr_7_dochody_i_wydatki_zwiazane_z_realizacja_zadan_zleconych_gminie.pdf
       20110822_zal15_uchwala_iii.8.2010_zal_nr_8_fundusz_solecki.pdf
       20110822_zal15_uchwala_iii.8.2010_zal_nr_9_inwestycje.pdf
       20110822_zal16_uchwala_nr_iii_9_10.pdf
       20110822_zal16_uchwala_nr_iii_9_10_ob_wpf.pdf
       20110822_zal16_uchwala_nr_iii_9_10_wpf.pdf
       20110822_zal16_uchwala_nr_iii_9_10_wykaz_do_wpf.pdf
       20110822_zalacznik17.jpg
       20110822_zalacznik_18_nip.jpg
       20110822_zalacznik_18_regon.jpg
       20110822_zalacznik_19_uchwala_ws._powolania_skarbnika.jpg
       20110822_zalacznik_20.jpg

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje ....

Osoba odpowiedzialna za treść:
Data modyfikacji: 2011/10/05 14:03:48
Redaktor: Administrator