Gmina Łagiewniki

szukaj >

GMINA ŁAGIEWNIKI

58-210  Ł a g  i  e  w  n  i  k  i

ul. Jedności Narodowej 21

tel. 74/ 89-39-455,        tel.  74/  89-39-316,     fax.  74/ 89-40-130

http:// www.lagiewniki.pl  e-mail: gmina@lagiewniki.pl

 

                                          Łagiewniki, dnia 04.08.2011 r.

Znak sprawy: 271.6.2011

                                                                                                                 Wg rozdzielnika

P O W I A D O M I E N I E

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Szanowni Państwo,

w związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej w trybie przetargu nieograniczonego na:

” DOWÓZ DZIECI DO SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ ŁAGIEWNIKI

W ROKU SZKOLNYM 2011/2012”.W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO”.

informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Usługi Transportowe

 Stanisław Ptak

 ul. Westerplatte 6/13,

58-140 Jaworzyna Śląska

Uzasadnienie wyboru:

Oferent spełnił warunki formalne i zaproponował najniższą cenę spośród ofert spełniających warunki udziału w przetargu.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

L. p.

Nazwa i adres Wykonawcy

(Nr oferty)

Cena brutto

Za 1 km

Liczba punktów

w kryterium - cena

1.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Świdnicy     Sp. z o.o.,

ul. Kolejowa 1 D

58-100 Świdnica

4,29 zł

286,71

2.

Usługi Transportowe

 Stanisław Ptak

 ul. Westerplatte 6/13,

58-140 Jaworzyna Śląska

4,10 zł

300,00

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

L. p.

Nazwa i adres Wykonawcy

(Nr oferty)

Uzasadnienie odrzucenia oferty

 

-

-

 Zamawiający wykluczył z postępowania:

L. p.

Nazwa i adres Wykonawcy

Uzasadnienie wykluczenia Wykonawcy

1.

-

-

Umowa ze zwycięzcą postępowania zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni  od dnia przekazania  powiadomienia o wyborze oferty faxem.

Jednocześnie zawiadamiamy, iż wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania mają Państwo prawo wnieść odwołanie w terminach i formie określonych w art. 180 i następne ustawy Prawo Zamówień Publicznych

 

Rozdzielnik:

1. Wykonawcy

2. Tablica ogłoszeń,

3. BIP

 

M.S.

 


Łagiewniki: DOWÓZ DZIECI DO SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ ŁAGIEWNIKI W ROKU SZKOLNYM 2011/2012.
Numer ogłoszenia: 196426 - 2011; data zamieszczenia: 12.07.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łagiewniki , ul. Jedności Narodowej 21, 58-210 Łagiewniki, woj. dolnośląskie, tel. 074 8939328, faks 074 8939328.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lagiewniki.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOWÓZ DZIECI DO SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ ŁAGIEWNIKI W ROKU SZKOLNYM 2011/2012..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje następujące placówki oświatowe: -Gimnazjum w Łagiewnikach, -Szkoła Podstawowa w Jaźwinie, -Szkoła Podstawowa w Olesznej Dzieci powinny być dowiezione dwoma autobusami, w takim czasie, aby możliwe było rozpoczęcie przez nich o czasie zajęć lekcyjnych i rozwożenie do miejsc zamieszkania po ich zakończeniu. Zakres usług obejmuje: Autobus 1 Przewóz uczniów na trasie: Kurs 1 - Dowóz od godz. 645 Łagiewniki- Sieniawka, Ligota Wlk. Ratajno Kurs 2 - Dowóz od godz.715 Radzików- Trzebnik-Sokolniki Kurs 3 - Dowóz od godz. 740 Radzików- Trzebnik-Sokolniki Kurs 4 -Dowóz od godz.810 Młynica- słupice- Oleszna Odwóz od godz. 1240 Radzików Odwóz od godz. 1340 Radzików Odwóz od godz. 1410 Radzików Trzebnik- Sokolniki- Sienice- Przystronie Odwóz od godz. 1500 Radzików Trzebnik- Sokolniki- Sienice- Przystronie Ogółem długość tras 180 km dziennie Autobus 2 Przewóz uczniów na trasie: Kurs 1 - Dowóz od godz. 6 30 Łagiewniki - Janczowice- Stoszów, Kuchary -Jaźwina- Słupice- Młynica Kurs 2 - Dowóz od godz. 720 Oleszna- Łagiewniki Kurs 3 - Dowóz od godz. 740 Łagiewniki -Sieniawka- Ligota Wlk.- Ratajno- Łagiewniki Kurs 4 - Dowóz od godz. 750 Łagiewniki -Janczowice- Stoszów - Kuchary- Jaźwina - Odwóz od godz. 12 15 Łagiewniki- Oleszna-Młynica- Słupice- Jaźwina- Kuchary- Stoszów- Janczowice- Łagiewniki. Odwóz od godz. 13 10 Łagiewniki- Oleszna-Młynica- Słupice- Jaźwina- Kuchary- Stoszów- Janczowice- Łagiewniki. Odwóz od godz. 1410 Łagiewniki- Oleszna-Młynica- Słupice- Jaźwina- Kuchary- Stoszów- Janczowice- Łagiewniki. Odwóz od godz. 1500 Łagiewniki- Oleszna-Młynica- Słupice- Jaźwina- Kuchary- Stoszów- Janczowice- Łagiewniki. Ogółem długość tras 160 km dziennie.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.22.00-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.09.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Posiadanie licencji na wykonanie krajowego transportu drogowego osób. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia/nie spełnia,w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Udokumentowanie należytego wykonania, w ciągu 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, co najmniej 2 usług polegających na przewozie dzieci do szkół.Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia/nie spełnia,w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Dysponowanie odpowiednimi środkami transportu, Tj.autobusami przeznaczonymi do przewozu dzieci w ilości min.4autobusów niezbędnych do wykonania zamówienia - minimum 4 spełniającymi parametry umożliwiające właściwe i zgodne z przepisami prawa wykonywanie przewozów na warunkach określonych w zamówieniu (jeden autobus stanowić będzie zastępczy środek transportu), z odpowiednią liczbą miejsc siedzących ( minimum 50 każdy), pojazdy w chwili składania oferty muszą być dopuszczone do ruchu drogowego i posiadać aktualne badania techniczne.Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia/nie spełnia,w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Dysponowanie minimum 2 osobami posiadającymi uprawnienia do wykonywania zamówienia wraz z kserokopią uprawnień do realizacji przedmiotu zamówienia.Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia/nie spełnia,w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Opłacona polisa a wprzypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia/nie spełnia,w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia, albo reprezentowania w postępowaniu zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego- w przypadku ,gdy Wykonawcy składają wspólną ofertę. Stosowne pełnomocnictwo(a)- w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lagiewniki.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Łagiewnikach,ul. Jedności Narodowej 21, 58-210 Łagiewniki, II piętro pok. nr 30.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.07.2011 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy w Łagiewnikach,ul. Jedności Narodowej 21, 58-210 Łagiewniki,pok. nr 11( sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje ....

Osoba odpowiedzialna za treść:
Data modyfikacji: 2011/08/05 14:34:44
Redaktor: Administrator