Gmina Łagiewniki

szukaj >

Łagiewniki: Wyłonienie wykonawcy usług w zakresie Kierownika Zarządzania Projektem kontrola projektu pn. Zwalczanie wykluczenia cyfrowego w Gminie Łagiewniki
Numer ogłoszenia: 183464 - 2011; data zamieszczenia: 04.07.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łagiewniki , ul. Jedności Narodowej 21, 58-210 Łagiewniki, woj. dolnośląskie, tel. 074 8939328, faks 074 8939328.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lagiewniki.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wyłonienie wykonawcy usług w zakresie Kierownika Zarządzania Projektem kontrola projektu pn. Zwalczanie wykluczenia cyfrowego w Gminie Łagiewniki.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zarządzania Projektem (kontrola projektu) projektu pn. Zwalczanie wykluczenia cyfrowego w Gminie Łagiewniki realizowanego w ramach Priorytetu VIII. Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki, 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013 finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. .2.1. W zakresie organizacji projektu i sposobu jego funkcjonowania: a.W uzgodnieniu z Zamawiającym doradztwo w zakresie określania procedur związanych z monitoringiem projektu i raportowaniem dla Zamawiającego, którymi związani zostaną Wykonawcy projektu. b.Przegląd oraz uszczegółowienie przewidywanego zakresu prac dla osiągnięcia zakładanych celów oraz produktów i rezultatów projektu. c.Analiza projektu pod względem określenia niezbędnych procesów decyzyjnych i zakresu zaangażowania kierownictwa i pracowników Urzędu w realizację projektu. d.Doradztwo w zakresie budowy struktur organizacyjnych projektu w perspektywie utrzymania wskaźników produktu i rezultatu, w kontekście zachowania trwałości projektu. e.Udział w spotkaniach zespołu ds. projektu raz w miesiącu w terminie przekazania raportów. f.Pisemne opracowywanie - na żądanie Zamawiającego - informacji techniczno - ekonomicznych, dotyczących realizowanej inwestycji. g.Raportowanie do Zamawiającego postępów realizacji wszystkich etapów projektu - rzeczowe i finansowe w cyklu miesięcznym. 2.2.2. W zakresie wyboru wykonawców: a.Przygotowanie dokumentacji przetargowej do postępowań w zakresie realizacji projektu w skład której wchodzić będzie: 1)Podział realizacji przedsięwzięcia na postępowania przetargowe. 2)Zdefiniowanie przedmiotów zamówienia dla poszczególnych postępowań z określeniem trybu zamówienia publicznego. 3)Przygotowanie w porozumieniu i przy akceptacji Zamawiającego założeń technicznych do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla postępowań o zamówienie publiczne. 4)Przygotowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia odpowiednio do wybranego trybu postępowania wraz z wymaganymi załącznikami, w tym projektu umowy. b.Doradztwo dla prawidłowego przeprowadzenia postępowania w zakresie: 1)Doradztwo przy formułowaniu odpowiedzi na pytania dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 2)Doradztwo przy rozstrzyganiu kwestii spornych oraz formułowaniu odpowiedzi na odwołania Wykonawców. 3)Udział w postępowaniach przetargowych jako członek komisji przetargowej, celem wyłonienia wykonawców na realizację ww. Projektu. 2.2.3.. W zakresie wymogów związanych z wdrożeniem Projektu: a.Bieżąca weryfikacja spełniania przez Wykonawców wymogów formalnych i merytorycznych zamówień. b.Prowadzenie rozmów z wykonawcami w celu doprecyzowania rozwiązań technicznych i sposobu realizacji wszystkich etapów Projektu. c.Ocena zaproponowanego programu szkoleń. d.Sprawdzanie dokumentów, zezwoleń, deklaracji zgodności, certyfikatów, licencji itd. w celu uniknięcia użycia materiałów lub urządzeń uszkodzonych lub niemających wymaganych certyfikatów. e.Udział w cyklicznych Naradach Technicznych z udziałem przedstawicieli Wykonawców oraz przedstawicieli Zamawiającego. f.Analizowanie i weryfikowanie dokumentów sporządzanych przez Wykonawcę robót i projektantów. g.Udział w przeprowadzanych przez Zamawiającego odbiorach częściowych oraz odbiorze końcowym. h.Wykonywanie nadzoru nad przeprowadzaniem wszelkich testów, prób i rozruchów oraz przeglądów, zatwierdzanie i przyjmowanie opracowanych przez Wykonawcę robót wszelkich wymaganych instrukcji eksploatacyjnych, dokumentacji rozruchowej i instrukcji obsługi, w celu ułatwienia przekazywania systemów do eksploatacji Zamawiającemu. i.Prowadzenie i przechowywanie korespondencji z podmiotami biorącymi udział w realizacji Projektu, ze szczególnym uwzględnieniem uwag i wniosków kierowanych do Wykonawcy robót. 2.2.4. W zakresie zarządzania ryzykiem: a.Identyfikacja możliwych do wystąpienia zagrożeń projektu. b.Monitoring stopnia wystąpienia poszczególnych elementów ryzyka oraz przedstawienie propozycji środków zaradczych. c.Informowanie Zamawiającego o ryzyku zagrażającym osiągnięciu celów projektu. 2.2.5. W zakresie kontroli zgodności z założeniami, dokumentacją techniczną i harmonogramem: a.Sprawdzenie poprawności i ocena opracowania dostarczonej przez Wykonawców dokumentacji powykonawczej oraz ocena jej zgodności z faktycznie wykonanymi robotami. b.Nadzór merytoryczny nad prawidłową realizacją zadania. c.Organizacja uruchomienia poszczególnych etapów realizacji projektu. d.Sporządzenie protokołu końcowego oraz protokołów z poszczególnych etapów prac zgodnych z Harmonogramem rzeczowo - finansowym. e.Udział w kontrolach przeprowadzanych przez Instytucje uprawnione do kontroli w czasie trwania umowy. f.Nadzór nad prawidłowym, terminowym dokonywaniem rozliczeń z wykonawcami projektu, w tym przygotowanie kwartalnych zestawień poniesionych wydatków. g.Nadzór i informowanie Zamawiającego o wystąpieniu dochodu/przychodu w ramach projektu i wpływie na powstanie luki finansowej. h.Dokonywanie analizy wykorzystania środków finansowych i bieżące informowanie Zamawiającego o ewentualnych zagrożeniach w realizacji projektu w stosunku do harmonogramu. i.Sprawdzanie, akceptowanie i przekazywanie do Zamawiającego faktur wystawionych przez wykonawców oraz dokumentów załączonych do rozliczenia prac i usług związanych z realizacją projektu. j.Nadzór nad prawidłową realizacją zadań promocyjnych zgodnie z zaleceniami zawartymi w Przewodniku w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 - 2013 dla beneficjentów i instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu. k.Nadzór nad przeprowadzanymi szkoleniami dla grupy odbiorców końcowych. l.Współdziałanie z Zamawiającym w ewentualnym dochodzeniu i egzekwowaniu od Wykonawców biorących udział w realizacji Projektu kar umownych, odszkodowań za nienależyte lub nieterminowe wykonanie zobowiązań umownych. 2.2.6. W szczególności kierownik zarządzania projektem będzie odpowiedzialny za: a.Nadzór nad realizacją procesu budowy infrastruktury teleinformatycznej umożliwiającej przyłączenie odbiorców końcowych do Internetu, wybudowana infrastruktura będzie wykonana w technologii bezprzewodowej, dedykowana wyłącznie grupie docelowej projektu. b.Nadzór nad realizacją rozwiązań technologicznych, które muszą spełniać warunek zachowania neutralności technologicznej zgodnie z wymaganiami europejskimi zawartymi w: Dyrektywie 2002/21/WE PE i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej. c.Systematyczna kontrola realizowanej przez Wykonawcę bieżącej administracji i zarządzania wybudowaną siecią, w tym w szczególności prawidłowego korzystaniem z sygnału internetowego (przeciwdziałanie nieuprawnionemu korzystaniu z sygnału) oraz bieżącego utrzymania łączy internetowych (remonty, modernizacja, naprawa). d.Systematyczna kontrola realizacji przez Wykonawcę projektu świadczenia obsługi serwisowej dla sprzętu i oprogramowania. e.Przygotowanie dokumentacji do rozliczenia końcowego z WWPE.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.42.10.00-1, 79.42.00.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 4.000,00 zł (słownie: czterech tysięcy złotych).

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zgodnie ze SIWZ

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zgodnie ze SIWZ

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zgodnie ze SIWZ

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zgodnie ze SIWZ

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zgodnie ze SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

W szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwe jest przesunięcie( wydłużenie) terminu realizacji usługi wynikające z umowy, gdy będzie to podyktowane czynnikami niezależnymi od Wykonawcy np.Instalacji pośredniczącej, a jedna ze stron wystąpi do drugiej w formie pisemnej o przesunięci (wydłużenie) terminu realizacji usługi i je szczegółowo uzasadni. Przesunięcie realizacji jest możliwe w przypadku wprowadzenia zmian do wniosku o dofinansowanie.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lagiewniki.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Łagiewnikach ul. Jedności Narodowej 21 58-210 Łagiewniki.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.07.2011 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy w Łagiewnikach ul. Jedności Narodowej 21 58-210 Łagiewniki pok. nr 11 sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt pn. Zwalczanie wykluczenia cyfrowego w Gminie Łagiewniki realizowanego w ramach Priorytetu VIII. Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki, 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013 finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje ....

Osoba odpowiedzialna za treść:
Data modyfikacji: 2011/07/21 21:44:06
Redaktor: Administrator