Gmina Łagiewniki

szukaj >

Numer ogłoszenia: 181076 - 2011; data zamieszczenia: 01.07.2011

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 153782 - 2011 data 10.06.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Łagiewniki, ul. Jedności Narodowej 21, 58-210 Łagiewniki, woj. dolnośląskie, tel. 074 8939328, fax. 074 8939328.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II. 1.3).
 • W ogłoszeniu jest: Wysokość włókna min.40 mm i mniejsza na podkładzie z maty elastycznej, jeżeli jest wymagana ( typ maty,jej grubość oraz wypełnienie trawy syntetycznej zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium np. Labosport lub ISA- Sport lub Sports Labs Ltd..
 • W ogłoszeniu powinno być: Wysokość włókna min.60 mm na podbudowie z kruszywa (wypełnienie trawy zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium np. Labosport).
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3).
 • W ogłoszeniu jest: Technologia układania nawierzchni: Technologia typu NATRYSK- na podbudowie przepuszczalnej instaluje się warstwę przepuszczalną dla wody i warstwę stabilizującą typu ET o grubości min.30 mm. Natępnie warstwę gr 10-11 mm z granulatu SBR, następnie warstwę natrysku ( mieszanka granulatu EPDM zmieszana z PU) o grubości 2-3 mm..
 • W ogłoszeniu powinno być: Technologia typu EPDM- nawierzchnia gładka, przepuszczalna dla wody, wykonana dwuwarstwowo. Wykonana na podbudowie elastycznej typu ET o grubości min.30 mm. Dolna warstwa z granulatu SBR min 7 mm, górna warstwa wykonana z kolorowego granulatu EPDM min.7 mm. Kolor:ceglasty..
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
 • W ogłoszeniu jest: 04.07.2011r..
 • W ogłoszeniu powinno być: 20.07.2011r..


Łagiewniki: Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko- Orlik 2012
Numer ogłoszenia: 153782 - 2011; data zamieszczenia: 10.06.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łagiewniki , ul. Jedności Narodowej 21, 58-210 Łagiewniki, woj. dolnośląskie, tel. 074 8939328, faks 074 8939328.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lagiewniki.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko- Orlik 2012.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko- Orlik 2012 na dz. nr 85, 488/2, 461/1, 495/2 przy ul. Sportowej w Łagiewnikach. 2.Przedmiot zamówienia obejmuje: 2.1. Budowę boiska do piłki nożnej o wymiarach 30,0m x 62,0m o powierzchni 1860m2 (pole gry 26,0m x 56,0m) podbudowa przepuszczalna nawierzchnia do piłki nożnej - sztuczna trawa. Nawierzchnia syntetyczna typu sztuczna trawa o właściwościach i technologii układania określonych w dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWZ) i SST (załącznik nr 2 do SIWZ) wysokość włókna min. 40 mm i mniejsza niż 60 mm na podkładzie z maty elastycznej, jeżeli jest wymagana (typ maty, jej grubość oraz wypełnienie trawy syntetycznej zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium np. Labosport lub ISA - Sport lub Sports Labs Ltd.) 1.Typ włókna: monofil 2.Skład chemiczny włókna: polietylen 3.Ciężar włókna: min. 11.000 Dtex, 4.Gęstość trawy: min. 97.000 włókien/m2 Obrzeża betonowe na ławie betonowej oddzielające sąsiednie elementy terenu od płyty boiska. Wszystkie elementy zgodne z właściwościami określonymi w dokumentacji technicznej. Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową (załącznik nr 3 do SIWZ) i SST (załącznik nr 2 do SIWZ) wyposażenie - bramki aluminiowe mocowane w tulejach - 2 sztuki - siatki do bramek -2 sztuki 2.2. Budowę boiska wielofunkcyjnego o wymiarach:19,1m x 32,1m o powierzchni 613,11m2 (pole gry 15,1m x 28,1m)podbudowa: podbudowa przepuszczalna z drenażem liniowym Wszystkie elementy zgodne z właściwościami określonymi w dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWZ). Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową (załącznik nr 3 do SIWZ) i SST (załącznik nr 2 do SIWZ). Nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego Nawierzchnia poliuretanowa o właściwościach i technologii układania określonych w dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWZ) i SST (załącznik nr 2 do SIWZ) Technologia układania nawierzchni: Technologia typu NATRYSK - na podbudowie przepuszczalnej instaluje się warstwę przepuszczalną dla wody i warstwę stabilizującą typu ET o grubości min. 30 mm. Następnie warstwę gr. 10-11 mm z granulatu SBR, następnie warstwę natrysku (mieszanka granulatu EPDM zmieszana z PU) o grubości 2-3mm. Wyposażenie do piłki koszykowej - obręcz do koszykówki standard i siatka do obręczy - 2 sztuki - tablica do koszykówki epoksydowa o wym. 105x180cm - 2 sztuki - mechanizm regulacji wysokości - 2 sztuki - konstrukcja do koszykówki montowana w tulejach - 2 sztuki Wyposażenie do piłki siatkowej - słupki do siatkówki, aluminiowe, Wielofunkcyjne (badminton, tenis, siatkówka) - 2 sztuki - siatka do siatkówki - 1 sztuka 2.3. Ogrodzenie terenu Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWZ) oraz SST (załącznik nr 2 do SIWZ). 2.4. Oświetlenie terenu Oświetlenie obiektu będą stanowiły projektory zamocowane na 10 masztach o wysokości 10 m. Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWZ) oraz SST ( załącznik nr 2 do SIWZ). 2.5. Chodniki Ciągi komunikacyjne i powierzchnia przeznaczona pod kontener (na odpadki stałe) - kostka brukowa gr. min 6 cm, na podbudowie z piasku i kruszywa, zamknięta obrzeżem betonowym. Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWZ) oraz SST ( załącznik nr 2 do SIWZ). 2.6. Fundamenty pod budynek zaplecza socjalnego Fundamenty i roboty związane z ich wykonaniem należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową (załącznik nr 3 do SIWZ) i SST (załącznik nr 2 do SIWZ). Szczegółowy opis elementów przedmiotu zamówienia wymienionych w punktach od 2.1 do 2.6 stanowią załączniki: 1. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 2. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 3. Dokumentacja projektowa 4. Przedmiar robót Wymagany okres gwarancji dla elementów przedmiotu zamówienia wymienionych w punktach 2.1 do 2.6: - na wykonane roboty (materiały i robociznę) wynosi 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego. - na nawierzchnie syntetyczne oraz granulat użyty do wypełnienia nawierzchni ze sztucznej trawy - wynosi 60 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania - bez uwag protokołu końcowego. 2.7 Budowa budynku sanitarno-szatniowego Szczegółowy opis dla budynku sanitarno-szatniowego stanowią załączniki: Załącznik Nr 1 do SIWZ Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych Załącznik Nr 2 do SIWZ Szczegółowe Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Załącznik Nr 3 do SIWZ Dokumentacja projektowa Załącznik Nr 4 do SIWZ Przedmiar robót Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty (materiały i robociznę) wynosi 60 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Przesunięcie słupa energetycznego SN wraz z częściowym skablowaniem sieci napowietrznej na działce nr 85. Zgodnie z warunkami przebudowy sieci elektroenergetycznej z dnia16.05.2011 r.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.21-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 4.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 25.000,00( słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych).

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zgodnie ze SIWZ

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zgodnie ze SIWZ

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zgodnie ze SIWZ

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zgodnie ze SIWZ

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zgodnie ze SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Zgodnie ze SIWZ

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Wszelkie zmiany i uzupełnienie treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy w przypadkach: a) gdy konieczność zmiany, w tym w zakresie wysokości wynagrodzenia, związana jest ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa( np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku Vat);b) konieczności zmiany terminu realizacji w związku z:-koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, a wynikających z konieczności dostosowania zakresu zadania do wytycznych programowych lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub- z brakiem możliwości prowadzenia robot na skutek obiektywnych warunków klimatycznych lub- dzianiem siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego lub-nieterminowym, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, przekazania przez Zamawiającego terenu budowy Wykonawcy lub - wstrzymaniem prac budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę lub- innymi okolicznościami nie powstałymi z winy Wykonawcy lub-koniecznością wykonania zamówień dodatkowych.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lagiewniki.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Łagiewnikach, ul. Jedności Narodowej 21, 58-210 Łagiewniki.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.07.2011 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy w Łagiewnikach, ul. Jedności Narodowej 21, 58-210 Łagiewniki pok. nr 11 ( sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Ministerstwo Sporu i Turystki oraz Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Pliki do pobrania:
       20110722_powiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf
       20110721_informacja_z_otwarcia_ofert.jpg
       20110701_powiadomienie_o_zmianie_siwz_1.jpg
       20110701_powiadomienie_o_zmianie_siwz_2.jpg
       20110701_wyjasnienie_nr_1.jpg
       20110628_warunki_przebudowy_uzupelnienie.pdf
       20110628_z_01_zagospodarowanie_uzupelnienie.pdf
       20110628_orlik_lagiewniki__przesuniecie_slupa_1_uzupelnienie.pdf
       20110628_mdcp_lagiewniki_uzupelnienie.jpg
       20110610__siwz_orlik.pdf
       20110610__warunki_przebudowy_sieci_elektroenergetycznej.pdf
       20110610__0801_ar_05_04_adap.pdf
       20110610__0801_ar_05_05_adap.pdf
       20110610__0801_ar_05_06_adap.pdf
       20110610__a_01_elewacje.pdf
       20110610__a_02_rzut_parteru.pdf
       20110610__a_03_rzut_dachu.pdf
       20110610__a_05_przek_naw_poliuretanowa.pdf
       20110610__a_06_przek_naw_sztuczna_trawa.pdf
       20110610__a_07_ogrodzenie_pilkochwyty.pdf
       20110610__a_08_scchemat_bramy_furtki.pdf
       20110610__a_09_boiska.pdf
       20110610__a_10_zestawienie_stolarki.pdf
       20110610__a_11_zestawienie_warstw.pdf
       20110610_a_04_przekroj_ee.pdf
       20110610__opinia_geotechniczna.pdf
       20110610__pb_orlik_e_11_parter_ie.pdf
       20110610__pb_orlik_e_12_parter_oswietlenie.pdf
       20110610__pb_orlik_e_13_dach_odgrom.pdf
       20110610__pb_orlik_e_41_schemat_zasilania.pdf
       20110610__pb_orlik_e_42_rgo.pdf
       20110610__pb_orlik_s_02_pomieszczenia_wezla_wodomierzowego.pdf
       20110610__pb_orlik_s_03_profil_kanalizacji_sanitarnej.pdf
       20110610__pb_orlik_s_04_profil_kanalizacji_deszczowej.pdf
       20110610__pb_orlik_s_05_profil_kanalizacji_deszczowej__cz1.pdf
       20110610__pb_orlik_s_06_profil_kanalizacji_deszczowej_cz2.pdf
       20110610__pb_orlik_s_07_profil_kanalizacji_deszczowej_cz3.pdf
       20110610__pb_orlik_s_08_profil_kanalizacji_deszczowej_cz4.pdf
       20110610__pb_orlik_s_09_profil_kanalizacji_deszczowej_cz5.pdf
       20110610__pb_orlik_s_10_rzut_parteru__instalacje_wod_kan.pdf
       20110610_pb_orlik_s_11_rzut_parteru_instalacje_wewntylacji.pdf
       20110610_pb_orlik_s_13_izometria_wody_.pdf
       20110610_pb_orlik_s_14_rozwiniecie_kanalizacji_sanitarnej.pdf
       20110610_k_01_fundamenty.pdf
       20110610_k_02_wience_nadproza.pdf
       20110610_k_03_wiezba_dachowa.pdf
       20110610_orlik_pb_opis_2011.06.08.pdf
       20110610_orlik_a_prd_budowlany.pdf
       20110610_orlik_lagiewniki_pr_ie_instalacje.pdf
       20110610_orlik_lagiewniki_pr_ie_sieci.pdf
       20110610_orlik_lagiewniki_pr_is_instalacje.pdf
       20110610_orlik_lagiewniki_pr_is_sieci.pdf
       20110610_pr_budowlany.ath
       20110610_00a_okladka_typowa.pdf
       20110610_00b_spis_tresci.pdf
       20110610_01_specyfikacja_techniczna_ogolna___ost.pdf
       20110610_02_specyfikacja_techniczna_nr_1b___zaplecze_mod.pdf
       20110610_03_specyfikacja_nr2d_boiska_25_02_09.pdf
       20110610_04_specyfikacja_nr3e___oswietlenie_boisk_linie_elekt.pdf
       20110610_05_specyfikacja_nr4zt_ogrodzenie_kostka_zielen.pdf
       20110610_06_specyfikacja_nr_5m_techniczno_materialowa.pdf
       20110610_07_specyfikacja_nr_6s___przylacza_i_instalacje_zewnetrzne_sanitarne.pdf
       20110610__zalacznik_nr_10_umowa.pdf

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje ....

Osoba odpowiedzialna za treść:
Data modyfikacji: 2011/07/22 22:30:58
Redaktor: Administrator