Gmina Łagiewniki

szukaj >

                                                                                             Łagiewniki, 02.02.2011 r.

 

OGŁOSZENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nr ogłoszenia 10564-2011

Nazwa zadania: Dostawa nowego ciągnika komunalnego wraz z dodatkowym

                            wyposażeniem.

            Działając na podstawie art.92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku

Prawo zamówień Publicznych ( tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami)

Zamawiający – Zakład Usług Komunalnych w Łagiewnikach informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę  złożoną przez Wykonawcę:                      

                        OSADKOWSKI  -  CEBULSKI   Sp. z o.o.

                                 59-220 Legnica 

                                 ul. Nasienna 6 

za cenę brutto 151 290,00   Słownie: sto pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt zł

 Uzasadnienie wyboru: oferta, przy spełnieniu wszystkich warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium cena 100% uzyskała największą liczbę punktów  -  100  pkt.

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art.22 oraz nie podlega wykluczeniu zgodnie z art. 24 ustawy –Prawo zamówień publicznych. Na realizację zamówienia Zamawiający przeznaczył kwotę  brutto 153 750,- zł .

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust.1 w/w Prawa zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny.

            Ponadto zamawiający podaje nazwy wykonawców, którzy złożyli ofert wraz ze streszczeniem oceny i porównania ofert

Oferta nr

  Nazwa i adres    

   wykonawcy

 Cena brutto

Liczba punktów w kryterium - cena

1.

PPHU „ SAD OGRÓD”

Sławomir Dudek

99-440 Zduny, Nowe Zduny 82 A

164 328,00

92,06

2.

Techniczno Handlowa Obsługa Rolnictwa

TORAL Elżbieta Krupa

63-800 Gostyń ul. Poznańska 65

164 783,10

91,81

3.

RAROK Wysoka Lelowska

ul. Częstochowska 24

42-310 Żarki

183 885,00

82,27

4.

STOMIL  SANOK-Dystrybucja

Sp.z o.o62-006 Kobylnica

Bogucin ul. Gnieźnieńska 99

167 895,00

90,10

5.

PHU „AGROMA’ Spółka z o.o.

59-400 Jawor ul. Słowackiego 1

180 810,00

83,67

6.

OSADKOWSKI – CEBULSKI Sp. z o.o59-220 Legnica ul. Nasienna 6

151 290,00

100

7.

AGROTIMH Tomasz Iwaszkiewicz

ul. Ślężna 47

58-214 Oleszna

169 617,00

89,20

 

                                                                                            Dyrektor Zakładu

                                                                                        Stanisław Baranowski

Rozdzielnik

1. Wykonawcy

2. Tablica ogłoszeń, BIP


Łagiewniki: DOSTAWA nowego ciągnika komunalnego wraz z dodatkowym wyposażeniem
Numer ogłoszenia: 10564 - 2011; data zamieszczenia: 21.01.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Usług Komunalnych , ul. Słowiańska 13, 58-210 Łagiewniki, woj. dolnośląskie, tel. 74 89 39 364, faks 74 89 40 092.

·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.lagiewniki.pl zakładka Przetargi

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA nowego ciągnika komunalnego wraz z dodatkowym wyposażeniem.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest fabrycznie nowy ciągnik wyposażony w pług do odśnieżania oraz beczkę asenizacyjną. Osprzęt powinien być kompatybilny z ciągnikiem pod względem możliwości pracy zgodny z opisem zawartym w załączniku nr 1 SIWZ.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.52.33.00-2, 43.31.31.00-1, 34.22.33.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 21.02.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

·         Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·         oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·         aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·          

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wykaz dostaw związanych z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 80 000zł

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lagiewniki.pl zakładka Przetargi
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Usług Komunalnych ul. Słowiańska 13, 58-210 Łagiewniki.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.02.2011 godzina 10:00, miejsce: Zakład Usług Komunalnych ul. Słowiańska 13, 58-210 Łagiewniki - pokój nr 1.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje ....

Osoba odpowiedzialna za treść:
Data modyfikacji: 2011/02/03 14:25:46
Redaktor: Administrator