Gmina Łagiewniki

szukaj >

Łagiewniki, dnia 29.03.2010 r.

Znak sprawy: 341/01/2010

Wg rozdzielnika

P O W I A D O M I E N I E

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Szanowni Państwo,

w związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w

procedurze prowadzonej w trybie przetargu nieograniczonego na:

BUDOWĘ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ Z WYPOSAŻENIEM I PLACEM ZABAW DLA DZIECI
W MIEJSCOWOŚCI STOSZÓW GMINA ŁAGIEWNIKI

 

informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Zakład Ogólnobudowlany Instalatorstwo Sanitarne CO i Gaz ,Mieczysław Joachimiak, ul. Białostocka 29, 54-101 Wrocław

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca został wybrany na podstawie art. 39 – 46 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst

jednolity: Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.). Wykonawca spełnia warunki udziału w

postępowaniu zgodnie z art. 22 oraz nie podlega wykluczeniu zgodnie z art. 24 ustawy – Prawo

zamówień publicznych. Oferta nie została odrzucona na podstawie art. 89 ustawy Pzp.

Zamawiający dokonał wyboru oferty na podstawie art. 91 ustawy Pzp.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

L. p.

Nazwa i adres Wykonawcy (Nr oferty)

Cena brutto

Liczba punktów w kryterium - cena

1.

DOMILAR Sp. z o.o., ul.Stanisławowska52/5,54-611 Wrocław 

432 353,29zł

200,43

2.

Zakład Remontowo Budowlany Stanisław Lorenz, ul.Lwowska 11, 55-200 Oława

315 828,15 zł

274,38

3.

DEKAR-BUD Piotr Olszak, ul. Poznańska 51, 63-800 Gostyń

402 247,04 zł

215,43

4.

Zakład Ogólnobudowlany Instalatorstwo Sanitarne CO i Gaz ,Mieczysław Joachimiak,ul. Białostocka 29, 54-101 Wrocław

288.838,56 zł

300,00

5.

Zakład Ogólnobudowlany Kazimierz Strzelecki, ul. Lotnicza 10,58-260 Bielawa

357 334,12 zł

242,52

6.

Zakład Budowlany Bogumił Ciborski, ul. Słoneczna 33,58-310 Szczawno Zdrój. Zakład Budowlano-Montażowy Anna Burda Zbigniew Burda s.c., Al. Wyzwolenia,58-300 Wałbrzych

296 016,83 zł

292,74

7.

JANBUD” Przedsiębiorstwo Usługowo- Handlowe L i J Koszela,ul. Ziębicka 26,57-200 Ząbkowice Śląskie

306 788,19 zł

282,45

8.

Zakład Ogólnobudowlany Stanisław Szypiłow, ul. Torowa 8/7, 59-800 Lubań

377 588,21 zł

229,50

9.

Firma Usługowo-Handlowa” IZOLSUSZ” Usługi Ogólno-Budowlane, ul. Sportowa 658-305 Wałbrzych

322 817 ,36 zł

268,44

10.

Spółdzielnia Rzemieślnicza Wielobranżowa,ul. 3 Maja 31,58-260 Bielawa

324 198,87 zł

267,30

11.

Spółdzielnia Rzemieślnicza. Ul. Cukrownicza 6,57-200 Ząbkowice Śląskie

321 727,16 zł

269,34

 

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

L. p.

Nazwa i adres Wykonawcy

(Nr oferty)

Uzasadnienie odrzucenia oferty

1.

-

-

 

Zamawiający wykluczył z postępowania:

L. p.

Nazwa i adres Wykonawcy

Uzasadnienie wykluczenia Wykonawcy

1.

-

-

 

Rozdzielnik                                                                           Wójt Gminy

         /-/ Janusz Szpot

 

1. Wykonawcy                                                                                 

2. Tablica ogłoszeń, BIP

M.S.

 


Łagiewniki: BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ Z WYPOSAŻENIEM I PLACEM ZABAW DLA DZIECI W MIEJSCOWOŚCI STOSZÓW GMINA ŁAGIEWNIKI
Numer ogłoszenia: 63704 - 2010; data zamieszczenia: 08.03.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łagiewniki , ul. Jedności Narodowej 21, 58-210 Łagiewniki, woj. dolnośląskie, tel. 074 8939328, faks 074 8939328.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.lagiewniki.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ Z WYPOSAŻENIEM I PLACEM ZABAW DLA DZIECI W MIEJSCOWOŚCI STOSZÓW GMINA ŁAGIEWNIKI.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Budowa świetlicy wiejskiej z wyposażeniem i placem zabaw dla dzieci w miejscowości Stoszów Gmina Łagiewniki. Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został zgodnie z załącznikami od nr 8 do 12 do SIWZ.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
do 50% zamówienia podstawowego.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-0, 45.20.00.00-9, 37.53.52.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych a.posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; b.posiadają wiedzę i doświadczenie; c.dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia d.znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 2.Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia w oparciu o dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt X SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że Wykonawca spełnia w/w warunki. Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Doświadczenie zawodowe - wykaz, co najmniej dwóch (2-ch) robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Wykonawca musi wykazać, że wykonał (zakończył), co najmniej dwa (2) zadania o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia tj., w zakresie budowy obiektów, przy czym wartość pojedynczego zamówienia winna wynosić, co najmniej 100.000,00 PLN brutto. Należy podać ich rodzaj i wartość oraz daty i miejsca wykonania oraz załączyć dokumenty potwierdzające, że te roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - wg załącznika Nr 6 do SIWZ.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Potencjał kadrowy - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Do powyższego wykazu powinny być dołączone oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia - wg załącznika Nr 7 do SIWZ.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opłaconą polisę, a przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia - wartość ubezpieczenia powinna wynosić, co najmniej 50.000 PLN brutto.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
koncesję, zezwolenie lub licencję
wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

warunki zmiany przedmiotu lub umówionego terminu wykonania zamówienia: *Z powodu istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektowej,również tych polegających na niezgodności z przepisami prawa. *Z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego. *Z powodu zmiany warunków hydrogeologicznych posadowienia obiektu. *Z powodu wystąpienia dodatkowych, aniemożliwych do przewidzenia przed zawarciem umowy,robót. * Z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne. O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę terminów Wykonawca winien jest poinformować Zamawiającego pisemnie i natychmiast odnotować w dzienniku budowy. Każdorazowa zmiana umowy będzie potwierdzona pisemnie, czyli stosownym aneksem.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lagiewniki.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego /w pok. 30 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8-ej do 15-tej/ złożony do Zamawiającego drogą pocztową na adres siedziby Zamawiającego..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.03.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Łagiewniki,ul. Jedności Narodowej 21;58-210 Łagiewniki;pok. nr 11.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt posiada dofinansowanie ze środków Unii Europejskej w ramach PROW na lata 2007-2013;Działanie 313,322,323 Odnowa i Rozwój Wsi..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak


W nawiązaniu do wniosków oferentów dotyczących udostępnienie kosztorysów ofertowych w formacie programu Norma, Zamawiający publikuje powyższe kosztorysy zgodnie z wnioskiem.

 

Pliki do pobrania:
       2010_03_19_tresc_zapytan_oraz_wyjasnien_do_siwz.pdf
       2010_03_19_01_roboty_ogolnobudowlane_stoszow.ath
       2010_03_19_02_przylacze_wodociagowe_stoszow.ath
       2010_03_19_03_przylacze_kanalizacyjne_stoszow.ath
       2010_03_19_04_instalacja_wod.kan_stoszow.ath
       2010_03_19_05_instalacje_elektryczne_stoszow.ath
       2010_03_19_06_wentylacja_stoszow.ath
       2010_03_19_07_parking_przy_budynku_swietlicy_wiejskiej___stoszow.ath
       2010_03_19_08_swietlica_wiejska_stoszow___wyposazenie.ath
       2010_03_19_09_swietlica_stoszow_plac_zabaw_dla_dzieci_.ath
       2010_03_11_01_roboty_ogolnobudowlane_stoszow.kst
       2010_03_11_02_przylacze_wodociagowe_stoszow.kst
       2010_03_11_03_przylacze_kanalizacyjne_stoszow.kst
       2010_03_11_04_instalacja_wod.kan_stoszow.kst
       2010_03_11_05_instalacje_elektryczne_stoszow.kst
       2010_03_11_06_wentylacja_stoszow.kst
       2010_03_11_07_parking_przy_budynku_swietlicy_wiejskiej___stoszow.kst
       2010_03_11_08_swietlica_wiejska_stoszow___wyposazenie.kst
       2010_03_11_09_swietlica_stoszow_plac_zabaw_dla_dzieci_.kst
       2010_03_08_siwz__swietlica_wiejska_stoszow.pdf
       zal_nr_9_spec_tech_wykonania_i_odbioru_robot.pdf
       100308zal_nr_10_elewacje.pdf
       100308zal_nr_10_opis_arch_konstr.pdf
       100308zal_nr_10_projekt_zagospodarowania_terenu.pdf
       100308zal_nr_10_przekroje.pdf
       100308zal_nr_10_rzut_belek_nadprozowych.pdf
       100308zal_nr_10_rzut_dachu.pdf
       100308zal_nr_10_rzut_fundamentow.pdf
       100308zal_nr_10_rzut_konstrukcji_dachu.pdf
       100308zal_nr_10_rzut_parteru.pdf
       100308zal_nr_10_uzgodnienia.pdf
       100308zal_nr_10_zestawienie_stolarki_okiennej_i_drzwiowej.pdf
       100308zal_nr_10_opis_elektryka.pdf
       100308zal_nr_10_rys_e2.pdf
       100308zal_nr_10_rys_e3.pdf
       100308zal_nr_10_rys_e4.pdf
       100308zal_nr_10_rys_e5.pdf
       100308zal_nr_10_rys_e6.pdf
       100308zal_nr_10_rys_e7.pdf
       100308zal_nr_10_rys_e8.pdf
       100308zal_nr_10_opis_instalacje_sanitarne.pdf
       100308zal_nr_10_parter_instalacja_wodno_kanalizacyjna.pdf
       100308zal_nr_10_parter_instalacje_grzewcze_i_wentylacyjne.pdf
       100308zal_nr_10_profil_przylacza_kanalizacji_sanitarnej.pdf
       100308zal_nr_10_profil_przylacza_wodociagowego.pdf
       100308zal_nr_10_schemat_studzienki_wodomierzowej.pdf
       100308zal_nr_11_01_roboty_ogolnobudowlane_stosz.pdf
       100308zal_nr_11_02_przylacze_wodociagowe_stoszo.pdf
       100308zal_nr_11_03_przylacze_kanalizacyjne_stos.pdf
       100308zal_nr_11_04_instalacja_wod.kan_stoszow.k.pdf
       100308zal_nr_11_05_instalacje_elektryczne_stosz.pdf
       100308zal_nr_11_06_wentylacja_stoszow.pdf
       100308zal_nr_11_07_parking_przy_budynku_swietli.pdf
       100308zal_nr_11_08_swietlica_wiejska_stoszow__.pdf
       100308zal_nr_11_09_swietlica_stoszow_plac_zabaw.pdf
       100308zal_nr_12_brak_sprzeciwu_ze_starostwa.jpg
       100308zal_nr_12_pozwolenie_na_budowe_str1.jpg
       100308zal_nr_12_pozwolenie_na_budowe_str.2.jpg
       100308zal_nr_12_rozmieszczenie_zabawek_k_swietlicy_wiejskiej.pdf
       100308zal_nr_12_wykaz_planowanych_do_wbudowania_urzadzen_zabawowych___stoszow.pdf

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje ....

Osoba odpowiedzialna za treść:
Data modyfikacji: 2010/03/30 12:38:58
Redaktor: Administrator