Gmina agiewniki

szukaj >

WJT GMINY AGIEWNIKI OGASZA

otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zada publicznych w 2010 roku

 

I.   RODZAJE ZADA I WYSKO PRZEZNACZONYCH RODKW

A.   W zakresie kultury fizycznej i sportu

maksymalna przewidywana wysoko rodkw 80 000 ,- z

Organizacja przedsiwzi o charakterze lokalnym, regionalnym oraz midzynarodowym w zakresie kultury fizycznej i sportu m.in.:

1.       Organizowanie imprez sportowych oraz ich promocja, organizacja wspzawodnictwa i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji.

2.    Dziaanie amatorskiego ruchu sportowego, wspieranie dziaa w zakresie upowszechniania rnych dyscyplin sportowych, rozwj fizyczny, wrd mieszkacw  Gminy agiewniki, a szczeglnie wrd dzieci i modziey.

3.    Organizacja caorocznego szkolenia dzieci i modziey uzdolnionych sportowo.
Gmina
agiewniki w 2009 roku przeznaczya, na wspieranie zada realizowanych przez
organizacje pozarz
dowe z zakresu kultury fizycznej dotacj w wysokoci 80 000,- z

II.  ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI:

 

1.     Postpowanie konkursowe odbywa si bdzie przy uwzgldnianiu zasad okrelonych w ustawie z dnia 24.04.2003 roku - o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z pn. zm.)

2.     Dotacje nie bd udzielane na zakup rodkw trwaych oraz pokrycie kosztw administracyjnych organizacji.

3.     Dotacje mog by przeznaczone na: szkolenie zawodnikw i przygotowania zawodw, zakup materiaw i sprztu sportowego, opaty organizacyjne (rejestracyjne, startowe, ubezpieczenia), transport.

4.     Dotacja zostanie przekazana zgodnie z przepisami ustawy po podpisaniu umowy z wyonionym oferentem. rodki finansowe na realizacj zadania bd przekazywane w formie przelewu rodkw na konto podmiotu dotowanego i kwotach okrelonych w umowie.

III. TERMIN REALIZACJI ZADANIA:

 

1.     Zadnia winny by wykonane w 2010 r., w terminie wskazanym w umowie.

2.     Zadnia winny by realizowane z najwysz starannoci, w sposb celowy, zgodnie z zawart umow.

IV. TERMIN I WARUNKI SKADANIA OFERT:

 

1.        Oferty naley skada w terminie 30 dni od dnia ogoszenia w sekretariacie Urzdu  Gminy agiewniki ul. Jednoci Narodowej 21 - w zaklejonych kopertach z adnotacj: „Konkurs ofert na wsparcie realizacji zada publicznych w 2010 roku" - nazwa zadania.

O zachowaniu terminu decyduje data wpywu oferty do siedziby Urzdu  Gminy agiewniki.

2.     Oferty powinny by zoone na formularzu wniosku zgodnym z zacznikiem nr 1 do rozporzdzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku (Dz. U. Nr 264, poz. 2207). Oferty zoone na niewaciwych drukach, niekompletne lub te, ktre wpyny po terminie nie bd rozpatrywane.

3.     Zacznikami do oferty powinny by nastpujce dokumenty:

 

-  aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wycig z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzajce status prawny oferenta i umocowanie osb go reprezentujcych (wystawiony nie pniej ni 3 miesice przed dniem otwarcia ofert);

-  kopia statutu potwierdzona za zgodno z oryginaem;

-  ostatnie sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek zyskw i strat, informacja dodatkowa);

-  inne zaczniki mogce mie znaczenie przy ocenie projektu;

-  dokadny harmonogram zada projektu.

 

V. TERMIN, TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERT

1.     Oferty rozpatruje komisja konkursowa, powoana przez Wjta w drodze zarzdzenia.

2.     Lista podmiotw ubiegajcych si o dotacje, rodzaj zadania i wielko przyznanej dotacji zostanie opublikowana na stronie internetowej BIP - www.lagiewniki.pl oraz na tablicy ogosze Urzdu Gminy w agiewnikach. Wszelkie informacje na temat konkursu, w tym formularz wniosku, druk ramowego wzoru umowy i sprawozdania uzyska mona w Urzdzie  Gminy agiewniki, ul. Jednoci Narodowej 21, 58-210 agiewniki, pok. 19 tel. (074) 89 39 316 oraz na stronie internetowej BIP - www.lagiewniki.pl

Tryb przyznawania dotacji reguluje zarzdzenie Wjta Gminy agiewniki nr 6/2010 z dnia 22 stycznia 2010 roku w sprawie Regulaminu z budetu Gminy agiewniki organizacjom pozarzdowym na realizacj zada publicznych.

3.     Rozpatrzenie ofert nastpi w terminie 10 dni od dnia upywu terminu skadania ofert. Oferenci zostan powiadomieni o wyborze oferty.

4.     Przy dokonywaniu wyboru ofert stosowane bd nastpujce kryteria:

-  ocena moliwoci realizacji zadania przez podmiot przy uwzgldnieniu podanych informacji;

-  ocena przedstawionej w ofercie kalkulacji kosztw realizacji zadania w tym udziau rzeczowych, kadrowych i finansowych kosztw wasnych;

-   analiza i ocena wykonania zada realizowanych w okresie poprzednim z uwzgldnieniem rzetelnoci i terminowoci ich realizacji;

-  moliwoci pozyskania rodkw finansowych z innych rde na realizacj zadania.

  

agiewniki 08 luty 2010 r.

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje ....

Osoba odpowiedzialna za tre:
Data modyfikacji: 2010/02/17 10:37:01
Redaktor: Administrator