Gmina Łagiewniki

szukaj >

                                                                                            Łagiewniki 21.01.2011 r

 

  Znak sprawy 416320 – 2010

 

 

 

 Ogłoszenie o wyniku postępowania

 

1. Zamawiający :            Zakład Usług Komunalnych

                                               ul. Słowiańska 13

                                               58-210 Łagiewniki

 

 

 

2.  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w procedurze prowadzonej

w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: dostawa leasing

     operacyjny na zakup ciągnika komunalnego z wyposażeniem.

 

3.  Do upływu terminu składania ofert – 20.01.2011 godz 10ºº złożono 2 oferty

 

Nr oferty

Nazwa i siedziba wykonawcy

Oferowana cena zł brutto

Suma punktów

1.

AGROTIMH Tomasz Iwaszkiewicz

ul. Ślężna 47, 58-214 Oleszna

223 073,40

    77

2.

Europejski Fundusz Leasingowy S.A.

Oddział w Wałbrzychu

58-300 Wałbrzych ul. Wysockiego 10

 

   172 094,22

 

     100

 

 

 

 

4.  Liczba odrzuconych ofert 1

    AGROTIMH Tomasz Iwaszkiewicz, ul. Ślężna 47, 58-214 Oleszna

    Oferta odrzucona na podstawie  z art. 89 ust 1 pkt 2 –treść nie odpowiada

    specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

 5.  Liczba Wykonawców wykluczonych z postępowania :  0

 6.  Kryterium wyboru ofert była najniższa cena.

 7.  Wybrano ofertę : Europejski Fundusz Leasingowy S.A. Oddział  w Wałbrzychu

       ul. Wysockiego 10 

       Oferta spełnia wszystkie warunki określone w SIWZ

                                                                  Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych

                                                                             /-/ Stanisław Baranowski


Łagiewniki: DOSTAWA leasing operacyjny na zakup nowego ciągnika komunalnego z wyposażeniem ( beczkowóz do transportu ścieków , pług do odśnieżania ).
Numer ogłoszenia: 416320 - 2010; data zamieszczenia: 22.12.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Usług Komunalnych , ul. Słowiańska 13, 58-210 Łagiewniki, woj. dolnośląskie, tel. 74 89 39 364, faks 74 89 40 092.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lagiewniki.pl zakładka Przetargi

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA leasing operacyjny na zakup nowego ciągnika komunalnego z wyposażeniem ( beczkowóz do transportu ścieków , pług do odśnieżania )..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Leasing operacyjny na zakup ciągnika z wyposażeniem, w rozumieniu Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i ustawy o podatku od osób fizycznych. Waluta umowy: PLN. Okres leasingu 60 miesięcznych rat leasingowych. Opłata wstępna w wysokości 0% wartości przedmiotu zamówienia. Prowizja (opłata manipulacyjna) w wysokości do 1% przedmiotu zamówienia. Raty leasingowe: miesięczne wyliczone w oparciu o zmienny WIBOR 1M. Raty leasingowe płatne zgodnie z harmonogramem płatności stanowiącym załącznik do umowy leasingu. Pierwsza rata leasingu powiększona o podatek VAT, płatna przez Zamawiającego w terminie nie krótszym niż 30 dni po podpisaniu pozytywnego protokołu odbioru ciągnika z wyposażeniem. Preferowany termin spłaty rat leasingowych 28 dnia danego miesiąca. Wartość resztowa (wykup) w wysokości 1 % wartości netto ciągnika powiększona o podatek VAT. Umowa leasingu ma zakładać zobowiązanie do wykupu . Płatność wartości resztowej ( wykupu) w terminie 30 dni od wymagalności ostatniej raty leasingowej. Nie przewiduje się wystąpienia innych opłat, z wyłączeniem opłat wynikających z przepisów prawa..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.40.00-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.03.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lagiewniki.pl zakładka Przetargi
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Usług Komunalnych,ul. Słowiańska 13, 58-210 Łagiewniki.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.01.2011 godzina 10:00, miejsce: Zakład Usług Komunalnych,ul. Słowiańska 13, 58-210 Łagiewniki- pokój nr 1.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje ....

Osoba odpowiedzialna za treść:
Data modyfikacji: 2011/01/21 14:42:50
Redaktor: Administrator