Gmina Łagiewniki

szukaj >

Numer sprawy: ZP – 1/2010                                         Oleszna, 10.12.2010

 

OGŁOSZENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP – 1/2010 .

Nazwa zadania: : Dostawa oleju opałowego dla szkół na terenie Gminy Łagiewnik.

 

            Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający – Szkoły z terenu Łagiewnik informują, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

PETROL Sp. zo.o.

ul. 1 – go Maja 90

55-080 Kąty Wrocławskie

 

z ceną brutto: 298 900,00 PLN

 

Uzasadnienie wyboru: oferta, przy spełnieniu wszystkich warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium cena 100% uzyskała największą liczbę punktów – 100 pkt.

 

            Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 w/w Prawa zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny.

 

            Ponadto zamawiający podaje nazwy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania ofert:

 

 

 

Lp.

 

Nazwa wykonawcy

 

Adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium cena

 

Łączna punktacja

 

 

1.

 

BEMAR Sp. zo.o.

 

44-101 Gliwice

ul. Świętokrzyska 2

 

99,59

 

 

99,59

 

2.

 

PETROL sp. zo.o.

Ul. 1 go Maja 90

55-080 Kąty Wrocławskie

 

100

 

100

 

 

                                                                     Dyrektor

Szkoły Podstawowej w Olesznej

 

         Aldona Skrzypkowiak

 


Oleszna: Dostawa lekkiego oleju opałowego dla Szkół na terenie Gminy Łagiewniki
Numer ogłoszenia: 385386 - 2010; data zamieszczenia: 26.11.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa , ul. Ślężna 1, 58-214 Oleszna, woj. dolnośląskie, tel. 74 89 37 280, faks 74 89 37 280.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lagiewniki.pl zakładka Przetargi

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa lekkiego oleju opałowego dla Szkół na terenie Gminy Łagiewniki.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa lekkiego oleju opałowego dla:Szkoły Podstawowej w Olesznej, ul. Ślężna 1, 58-214 Oleszna,Szkoły Podstawowej w Łagiewnikach ul. Jedności Narodowej 38, 58-210 Łagiewniki,Gimnazjum w Łagiewnikach ul. Jedności Narodowej 38A, 58-210 Łagiewniki; Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i sukcesywną dostawę lekkiego oleju opałowego, w ilości szacunkowej ok. 100 000 litrów, w okresie od 15.12.2010 r. do 31.12.2011 r., do kotłowni olejowych, olej opałowy winien spełniać wymagania obowiązującej normy jakościowej PN-C-96024:2001, gatunek: L1, parametry: gęstość w temperaturze 15 °C (kg/m3) - max 860 wartość opałowa (MJ/kg) - min 42,6 temperatura zapłonu (°C) - min 56 lepkość kinetyczna w 20 °C (mm2/s) - max 6,00 zawartość siarki (5 m/m) - max 0,2 zawartość wody (mg/kg) - max 200 zawartość zanieczyszczeń stałych (mg/kg) - max 24 barwa - czerwona temperatura płynięcia (°C) - max -20.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi wydaną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne Dz. U. z 2006r., nr 89, poz.625 z późn. zm. Ocena spełnienia tego warunku dokonana będzie przez Zamawiającego na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w pkt. VI SIWZ, z których jednoznacznie musi wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnił, stosując formułę: spełnia - nie spełnia.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania tego warunku.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania tego warunku.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania tego warunku.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia działalności minimum na 50.000.-zł. Ocena spełnienia tego warunku dokonana będzie przez Zamawiającego na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w pkt. VI SIWZ, z których jednoznacznie musi wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnił, stosując formułę: spełnia - nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

OFERTA WINNA ZAWIERAĆ: a. wypełniony i podpisany formularz oferty wg załącznika nr 1 do SIWZ. b. Dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt. VI. SIWZ potwierdzające spełnienie przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu, wymienionych w pkt. V. SIWZ, c. oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego, d. świadectwo jakości oleju opałowego.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokona wyboru Wykonawcy. Warunki dokonywania powyższych zmian określone są w § 11 projektu umowy, stanowiącej załącznik Nr 3 do niniejszej SIWZ tj: 1. Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje zmiany zawartej umowy dotyczące wartości zamówienia w przypadku zaistnienia następujących okoliczności: a. ograniczenia środków budżetowych przeznaczonych na realizacje zamówienia, b. w razie konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, szczególnie zagrażające bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożące powstaniem szkody niewspółmiernie większej niż spowodowana działaniem lub zaniechaniem naruszającym dyscyplinę środków publicznych. c. zmiany uregulowań prawnych, dotyczących podatków i zwolnień od podatków VAT, akcyzowego itp., opłat, taryf itp. niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy 2. Warunkiem wprowadzenia zmian zawartej umowy jest sporządzenie podpisanego przez obie strony protokołu konieczności określającego przyczyny zmiany oraz potwierdzającego wystąpienie odpowiednio co najmniej jednej z okoliczności wymienionych w ww. ust. 1.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lagiewniki.pl zakładka Przetargi
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szkoła Podstawowa w Olesznej, ul. Ślężna 1, 58-214 Oleszna, tel. 74 8937280, sekretariat.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.12.2010 godzina 10:00, miejsce: Szkoła Podstawowa w Olesznej, ul. Ślężna 1, 58-214 Oleszna, tel. 74 8937280, sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje ....

Osoba odpowiedzialna za treść:
Data modyfikacji: 2010/12/10 12:26:40
Redaktor: Administrator