Gmina Łagiewniki

szukaj >

Łagiewniki, dnia 24.08.2010 r.

Znak sprawy: 341/7/2010                

                                                              Wg rozdzielnika

                

P O W I A D O M I E N I E

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Szanowni Państwo,

w związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w

procedurze prowadzonej w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Budowie placów zabaw na terenie Gminy Łagiewniki”

 

informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

„ COMES” SOKOŁOWSCY  SPÓŁKA  JAWNA, ul. KOŚCIUSZKI 128A,

26-500 SZYDŁOWIEC

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca został wybrany na podstawie art. 39 – 46 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst

jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr113, poz. 759). Wykonawca spełnia warunki udziału w

postępowaniu zgodnie z art. 22 oraz nie podlega wykluczeniu zgodnie z art. 24 ustawy – Prawo

zamówień publicznych. Oferta nie została odrzucona na podstawie art. 89 ustawy Pzp.

Zamawiający dokonał wyboru oferty na podstawie art. 91 ustawy Pzp.

Umowa w sprawie zamówienia zostanie zawarta w terminie, określonym zgodnie z 94 ust.1 pkt 2  oraz ust.2 pkt.3 lit.a.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

L. p.

Nazwa i adres Wykonawcy (Nr oferty)

Cena brutto

Liczba punktów w kryterium - cena

1.

Zakład Usług Ślusarsko Spawalniczych i Transportowych Mirosław Szok,

ul.Świętopełka 37/39,87-100 Toruń 

106 506,00zł

267,84

2.

„COMES”Sokołowscy  Spółka Jawna,

 ul.Kościuszki 128A,26-500 Szydłowiec

95 094,12 zł

300,00

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

L. p.

Nazwa i adres Wykonawcy

(Nr oferty)

Uzasadnienie odrzucenia oferty

1.

-

-

 

Zamawiający wykluczył z postępowania:

L. p.

Nazwa i adres Wykonawcy

Uzasadnienie wykluczenia Wykonawcy

1.

-

-

                                                                                                             Wójt Gminy

/-/ Janusz Szpot

Rozdzielnik                                                                          

1. Wykonawcy                                                                                 

2. Tablica ogłoszeń, BIP

M.S.


Łagiewniki: BUDOWA TRZECH PLACÓW ZABAW DLA DZIECI W MIEJSCOWOŚCIACH GMINY ŁAGIEWNIKI
Numer ogłoszenia: 241364 - 2010; data zamieszczenia: 06.08.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łagiewniki , ul. Jedności Narodowej 21, 58-210 Łagiewniki, woj. dolnośląskie, tel. 074 8939328, faks 074 8939328.

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: BUDOWA TRZECH PLACÓW ZABAW DLA DZIECI W MIEJSCOWOŚCIACH GMINY ŁAGIEWNIKI.

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

  II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest; 1.Wykonanie zadania pn. Budowa placów zabaw dla dzieci w miejscowości Ligota Wielka i miejscowości Słupice realizowanego w ramach projektu Odnowa Dolnośląskiej Wsi 2. Wykonanie zadania pn Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Sieniawka. Zakres prac obejmuje dostawę i montaż urządzeń na place zabaw w następujących miejscowościach: 1.Plac zabaw w miejscowości Słupice, dz. Nr 92. dostawa i montaż 1 kompletu urządzeń 2.Plac zabaw w miejscowości Ligota Wielka, dz. Nr 96-3 dostawa i montaż 1 kompletu urządzeń 3.Plac zabaw w miejscowości Sieniawka, dz. Nr 303-4 dostawa i montaż 1 kompletu urządzeń.

  II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

  II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.53.52.00-9.

  II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 29.10.2010.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WADIUM

  Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

  III.2) ZALICZKI

  • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

  III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

  • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca złoży stosowne oświadczenie o spełnieniu tego warunku (oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru - załącznik nr 2 do SIWZ) Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana przez Zamawiającego w oparciu o dokumenty znajdujące się w ofercie wykazane szczegółowo w punkcie 7 SIWZ metodą spełnia - nie spełnia

  • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie w zakresie wykonał; - minimum jedno zadanie polegające na budowie placów zabaw dla dzieci o wartości min. 35,0 tys. Brutto Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana przez Zamawiającego w oparciu o dokumenty znajdujące się w ofercie wykazane szczegółowo w punkcie 7 SIWZ metodą spełnia - nie spełnia

  • III.3.3) Potencjał techniczny

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca złoży stosowne oświadczenie o spełnieniu tego warunku (oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru -załącznik nr 2 do SIWZ) Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana przez Zamawiającego w oparciu o dokumenty znajdujące się w ofercie wykazane szczegółowo w punkcie 7 SIWZ metodą spełnia - nie spełnia

  • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca złoży stosowne oświadczenie o spełnieniu tego warunku (oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru -załącznik nr 2 do SIWZ) Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana przez Zamawiającego w oparciu o dokumenty znajdujące się w ofercie wykazane szczegółowo w punkcie 7 SIWZ metodą spełnia - nie spełnia

  • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 50 000,00 zł. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana przez Zamawiającego w oparciu o dokumenty znajdujące się w ofercie wykazane szczegółowo w punkcie 7 SIWZ metodą spełnia - nie spełnia

  III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

  • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

   • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
   • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
  • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

   • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
   • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
   • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
   • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

   Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

   III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

   • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
   • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia


  III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

  W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

  • inne dokumenty

   Kartę techniczną każdego urządzenia, określającą jego konstrukcję, wymiary i strefę ochronną.

  III.6) INNE DOKUMENTY

  Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

  1.Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru- załącznik nr 1 2. Kalkulacja ceny oferty- załącznik nr 1 a 3. Wykaz podwykonawców przewidzianych do wykonania zamówienia - jeżeli będą uczestniczyć w realizacji zamówienia dołączyć - załącznik nr 5 4. Pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej Oferenta w postępowaniu - jeżeli Oferenta reprezentuje przedstawiciel. 5. Pisemne zobowiązania innych podmiotów do korzystania z doświadczenia i wiedzy innych podmiotów, poleganiu na potencjale technicznym innych podmiotów; udostępnieniu osób zdolnych do wykonywania zamówienia; zdolnościach finansowych innych podmiotów na realizację przedmiotu zamówienia jeżeli wykonawca wykazał iż będzie korzystał.

  III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

  IV.3) ZMIANA UMOWY

  Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

  Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

  Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy jeżeli konieczność ich wprowadzenia wyniknie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w szczególności.;1. terminu realizacji zamówienia, terminów dokonania poszczególnych czynności wskazanych w umowie w następujących sytuacjach: a. w przypadku opóźnienia w rozpoczęciu lub realizacji dostaw - o ile opóźnienie nie wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, b. w przypadku wystąpienia siły wyższej zmiana wymaga zgody obu stron umowy; 2. w przypadku wystąpienia innych nieprzewidzianych okoliczności, powodujących konieczność zmiany terminów.

  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lagiewniki.pl
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Łagiewniki ul. Jedności Narodowej 21, 58-210 Łagiewniki, pokój nr 30.

  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.08.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Łagiewniki ul. Jedności Narodowej 21, 58-210 Łagiewniki, pokój nr 11 sekretariat.

  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

   

  Biuletyn Informacji Publicznej redaguje ....

  Osoba odpowiedzialna za treść:
  Data modyfikacji: 2010/08/24 08:46:28
  Redaktor: Administrator