Gmina Łagiewniki

szukaj >

Łagiewniki, dnia 16.08.2010 r.

Znak sprawy: 341/06/2010

                                                                                      Wg rozdzielnika

                                                                   

P O W I A D O M I E N I E

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 Szanowni Państwo,

w związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w

procedurze prowadzonej w trybie przetargu nieograniczonego na:

-Modernizację Przedszkola i obiektów szkolnych w Łagiewnikach, Olesznej i Jaźwinie.

-Modernizację świetlicy wiejskiej w miejscowości Oleszna-wymiana pokrycia dachu.

 

informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Zakład Remontowo Budowlany Stanisław Lorenz, ul. Lwowska 11, 55-200 Oława

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca został wybrany na podstawie art. 39 – 46 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst

jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr113, poz. 759). Wykonawca spełnia warunki udziału w

postępowaniu zgodnie z art. 22 oraz nie podlega wykluczeniu zgodnie z art. 24 ustawy – Prawo

zamówień publicznych. Oferta nie została odrzucona na podstawie art. 89 ustawy Pzp.

Zamawiający dokonał wyboru oferty na podstawie art. 91 ustawy Pzp.

Umowa w sprawie zamówienia zostanie zawarta w terminie, określonym zgodnie z 94 ust.1 pkt 2  oraz ust.2 pkt.3 lit.a.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

L. p.

Nazwa i adres Wykonawcy (Nr oferty)

Cena brutto

Liczba punktów w kryterium - cena

1.

DOMILAR Sp. z o.o., ul.Stanisławowska52/5,
54-611 Wrocław 

739 224,14zł

230,70

2.

WA. SZ . DACH Sp. z o.o. Hurtownia Pokryć Dachowych, ul. Synowska 49,60-003 Poznań

832 343,34 zł

204,90

3.

MURARSTWO CIESIELSTWO Jan Sochanowski,

ul. Zofii Nałkowskiej 8, 58-200 Dzierżoniów

743 312,16 zł

229,44

4.

Zakład Ogólnobudowlany Instalatorstwo Sanitarne CO i Gaz ,Mieczysław Joachimiak,
ul. Białostocka 29, 54-101 Wrocław

677 570,33 zł

251,70

5.

Zakład Remontowo Budowlany Stanisław Lorenz,
 ul. Lwowska 11, 55-200 Oława

568 502,48 zł

300,00

6.

IMPEX Sp. z o.o. ul. Kolejowa 12,98-100 Łask

593 426,91 zł

287,39

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

L. p.

Nazwa i adres Wykonawcy

(Nr oferty)

Uzasadnienie odrzucenia oferty

1.

-

-

 Zamawiający wykluczył z postępowania:

L. p.

Nazwa i adres Wykonawcy

Uzasadnienie wykluczenia Wykonawcy

1.

-

-

                                                                                                        Wójt Gminy

                                                                                                    /-/ Janusz Szpot

Rozdzielnik                                                                          

1. Wykonawcy                                                                                 

2. Tablica ogłoszeń, BIP

M.S.


Łagiewniki: -MODERNIZACJA PRZEDSZKOLA I OBIEKTÓW SZKOLNYCH W ŁAGIEWNIKACH, OLESZNEJ I JAŹWINIE. -MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI OLESZNA-WYMIANA POKRYCIA DACHU.
Numer ogłoszenia: 228254 - 2010; data zamieszczenia: 28.07.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łagiewniki , ul. Jedności Narodowej 21, 58-210 Łagiewniki, woj. dolnośląskie, tel. 074 8939328, faks 074 8939328.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lagiewniki.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: -MODERNIZACJA PRZEDSZKOLA I OBIEKTÓW SZKOLNYCH W ŁAGIEWNIKACH, OLESZNEJ I JAŹWINIE. -MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI OLESZNA-WYMIANA POKRYCIA DACHU..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Termomodernizacja i wymiana pokrycia dachowego w Przedszkolu Publicznym w Łagiewnikach. 2.Termomodernizacja i wymiana pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej w Jażwinie. 3.Wymiana pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej w Olesznej. 4.Termomodernizacja i wymiana pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej w Łagiewnikach. 5. Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Oleszna- wymiana pokrycia dachu..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Do 50% zamówienia podstawowego.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.00.00-7, 45.26.13.00-7, 45.26.13.20-3, 45.26.14.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.10.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 15.000,00zł słownie: piętnaście tysięcy złotych. Wadium należy wnieść przed upływem terminu ofert.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych a. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; b. posiadają wiedzę i doświadczenie; c. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia d. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia w oparciu o dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt X SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że Wykonawca spełnia ww warunki. Nie spełnienie chociażby jednego z ww warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Doświadczenie zawodowe - wykaz, co najmniej dwóch (2-ch) robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Wykonawca musi wykazać, że wykonał (zakończył), co najmniej dwa (2) zadania o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia tj., w zakresie remontu i termomodernizacji dachów, przy czym wartość pojedynczego zamówienia winna wynosić, co najmniej 50.000,00 PLN brutto. Należy podać ich rodzaj i wartość oraz daty i miejsca wykonania oraz załączyć dokumenty potwierdzające, że te roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - wg załącznika Nr 6 do SIWZ.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na mocy art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Dotyczy pkt X. ppkt 7, 8 i 9. Do pisemnego zobowiązania danego podmiotu, należy dołączyć dokument, który będzie potwierdzał spełnianie określonego warunku. Dokument ma być załączony przez podmiot, który się zobowiązuje do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 8. Potencjał kadrowy - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Do powyższego wykazu powinny być dołączone oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia - wg załącznika Nr 7 do SIWZ.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Opłaconą polisę, a przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia - wartość ubezpieczenia powinna wynosić, co najmniej 50.000 PLN brutto.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję
  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Kosztorys ofertowy, podpisany i zaparafowany projekt umowy, opracowany harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiany do umowy będą mogły nastąpić w następujących przypadkach: a. Zaistnienia okoliczności leżących po stronie zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy - zmianie mogą ulec terminy realizacji umowy oraz terminy wynikające z harmonogramu b. Gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze SIWZ. c. Z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne. d. Z powodu wystąpienia dodatkowych, a niemożliwych do przewidzenia przed zawarciem umowy robót.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lagiewniki.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Łagiewniki, ul. Jedności Narodowej 21, 58-210 Łagiewniki, p. 30. Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8-ej do 15-ej..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.08.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Łagiewniki, ul. Jedności Narodowej 21, 58-210 Łagiewniki, p. 11 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Pliki do pobrania:
       20100728_siwz_termomodernizacja_dachow_doc.pdf
       20100728_mapa_pogladowa.jpg
       20100728_zgloszenie_robot___jazwina.jpg
       20100728_zgloszenie_robot___lagiewniki.jpg
       20100728_zgloszenie_robot___sala_oleszna.jpg
       20100728_zgloszenie_robot_budowlanych_oleszna.jpg
       20100728_zgloszenie_robot__przedszkole_lagiewniki.jpg
       20100728_zgoda___jazwina.jpg
       20100728_zgoda___lagiewniki.jpg
       20100728_zgoda___przedszkole_lagiewniki.jpg
       20100728_zgoda___sala_oleszna.jpg
       20100728_zgoda_na__wymiane_pokrycia_dachowego_w_olesznej.jpg
       20100728_przedszkole_dach.ath
       20100728_sp_jazwina__dach.ath
       20100728_sp_lagiewniki___dach.ath
       20100728_sp_oleszna__dach.ath
       20100728_swietlica_oleszna___dach.ath
       20100728_przedszkole_dach.kst
       20100728_sp_jazwina__dach.kst
       20100728_sp_lagiewniki___dach.kst
       20100728_sp_oleszna__dach.kst
       20100728_swietlica_oleszna___dach.kst
       20100728_jazwina__przedszkole_stwor.pdf
       20100728_lagiewniki_stwor___dach_papowy__styropian.pdf
       20100728_oleszna_stwor.pdf
       20100805_wyjasnienia_do_specyfikacji.pdf

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje ....

Osoba odpowiedzialna za treść:
Data modyfikacji: 2010/08/16 13:52:13
Redaktor: Administrator