Gmina Łagiewniki

szukaj >

 Łagiewniki 02 sierpnia 2009r.

 Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Łagiewnikach

podaje do publicznej wiadomości wyniki przetargu nieograniczonego

  1. Termin, miejsce oraz rodzaj przetargu:

W dniu 02 sierpnia 2010r. W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łagiewnikach przeprowadzono przetarg nieograniczony.


  1. Oznaczenie przedmiotu przetargu:

    Przygotowanie i dowóz gorących posiłków do szkół na terenie Gminy Łagiewniki od dnia 06.09.2009r. do końca roku szkolnego 2010/2011


  1. Udzielenie zamówienia:

    Do przetargu zgłosiło się 1 oferent. W postępowaniu przetargowym zamówienia udzielono firmie:


SEZAM” Przedsiębiorstwo Gastronomiczne

Helena Kapka

ul. Wrocławska 37 57-100 STRZELIN


Kierownik GOPS Łagiewniki

Lucyna Torbus           


Łagiewniki 23 lipca 2010 r.

  

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

Nazwa i adres Zamawiającego

 

Nazwa :

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

 

Adres:

ul. Jedności Narodowej 21, 58-210 Łagiewniki  woj. dolnośląskie

tel./fax 0-74 8939984

Osoba upoważniona do kontaktów:  Lucyna Torbus

mail:  gops@lagiewniki.pl

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków wraz z załącznikami zamówienia: http:lagiewniki.bip.ornak.pl

 

Rodzaj zamówieniaUsługi

 

Tryb zamówienia:  Przetarg nieograniczony

 

Określenie przedmiotu zamówienia:

„Przygotowanie i dowóz gorących posiłków jednodaniowych dla uczniów szkół  na terenie gminy Łagiewniki w ilości 150 porcji dziennie  od dnia 06.09.2010r. do końca roku szkolnego2010/2011”.

 

Kryteria oceny ofert:

Wygra oferta o największej sumie punktów uzyskanych w kryteriach

najniższa cena – 100%

 

Termin składania ofert:

Do dnia 02.08.2010 r. do godz. 09:30

 

Miejsce składania ofert:

W siedzibie zamawiającego:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Jedności Narodowej 21

 58-210 Łagiewniki, pokój nr 7

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje ....

Osoba odpowiedzialna za treść:
Data modyfikacji: 2010/08/02 12:50:56
Redaktor: Administrator