Gmina Łagiewniki

szukaj >

Łagiewniki, dnia 29.07.2010 r.

Znak sprawy: 341/05/2010

                                                                                       Wg  rozdzielnika

 

P O W I A D O M I E N I E

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Szanowni Państwo,

w związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty

w procedurze prowadzonej w trybie przetargu nieograniczonego na:

ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI JANCZOWICE ORAZ BUDOWA DWÓCH ZBIORNIKÓW WODY PITNEJ USYTUOWANYCH W JAŹWINIE I SIENIAWCE.

informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

FABER  S. Pawlik M. Pawlik spółka jawna Szklary 74, 48- 388 Kamiennik

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca został wybrany na podstawie art. 39 – 46 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst

jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759).

Oferta spełnia wszystkie warunki określone w SIWZ .

Umowa w sprawie zamówienia zostanie zawarta w terminie, określonym zgodnie z 94 ust.1 pkt 2  oraz ust.2 pkt.3 lit.a.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

L. p.

Nazwa i adres Wykonawcy

(Nr oferty)

Cena brutto

Liczba punktów

w kryterium - cena

1.

FABER  S. Pawlik M. Pawlik spółka jawna Szklary 74, 48- 388 Kamiennik

743 055,76

300,00

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:  0

Zamawiający wykluczył z postępowania: 0

Rozdzielnik:

1.                    Wykonawcy

2.                    Tablica ogłoszeń, BIP

M.S.                                                                                 Wójt Gminy Łagiewniki

                                                                                             /-/ Janusz Szpot


Łagiewniki: ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI JANCZOWICE ORAZ BUDOWA DWÓCH ZBIORNIKÓW WODY PITNEJ USYTUOWANYCH W JAŹWINIE I SIENIAWCE.
Numer ogłoszenia: 197562 - 2010; data zamieszczenia: 06.07.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łagiewniki , ul. Jedności Narodowej 21, 58-210 Łagiewniki, woj. dolnośląskie, tel. 074 8939328, faks 074 8939328.

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI JANCZOWICE ORAZ BUDOWA DWÓCH ZBIORNIKÓW WODY PITNEJ USYTUOWANYCH W JAŹWINIE I SIENIAWCE..

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

  II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Janczowice oraz budowę dwóch zbiorników wody pitnej usytuowanych w Jaźwinie i Sieniawce na działkach oznaczonych numerami geodezyjnymi: sieć wodociągowa- 114, 1299,1295,1294,1047/3, 1047/19,1049/12,1049/19,1049/23,1049/30,1049/32,1051/10,1051/13- obręb Jaźwina, zbiorniki-5/4 obręb Sieniawka, 561- obręb Jaźwina; O następujących parametrach technicznych: - sieć wodociągowa Ø 160 długość 1858 m, - pojemność zbiornika w Sieniawce V=117m3 , -- pojemność zbiornika w Jaźwinie V=107m3 ..

  II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

  II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.20.20.00-9, 45.22.00.00-5, 45.22.20.00-9, 45.23.00.00-8.

  II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2010.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WADIUM

  Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 20.000,00 zł ( słownie dwadzieścia tysięcy złotych). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

  III.2) ZALICZKI

  • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

  III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

  • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • 1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych a.posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; b.posiadają wiedzę i doświadczenie; c.dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia d.znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 2.Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły -spełnia - nie spełnia w oparciu o dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt X SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że Wykonawca spełnia w/w warunki. Nie spełnienie chociażby jednego z ww warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

  • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • 7.Doświadczenie zawodowe - wykaz, co najmniej dwóch (2-ch) robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Wykonawca musi wykazać, że wykonał (zakończył), co najmniej dwa (2) zadania o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia tj., w zakresie budowy wodociągów, przy czym wartość pojedynczego zamówienia winna wynosić, co najmniej 100.000,00 PLN brutto. Należy podać ich rodzaj i wartość oraz daty i miejsca wykonania oraz załączyć dokumenty potwierdzające, że te roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - wg załącznika Nr 6 do SIWZ.

  • III.3.3) Potencjał techniczny

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają warunek określony w pkt X. ppkt 9. Na mocy art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Dotyczy pkt X. ppkt 7, 8 i 9. Do pisemnego zobowiązania danego podmiotu, należy dołączyć dokument, który będzie potwierdzał spełnianie określonego warunku. Dokument ma być załączony przez podmiot, który się zobowiązuje do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

  • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Potencjał kadrowy - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Do powyższego wykazu powinny być dołączone oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia - wg załącznika Nr 7 do SIWZ.

  • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • 9.Opłaconą polisę, a przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia - wartość ubezpieczenia powinna wynosić, co najmniej 50.000 PLN brutto.

  III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

  • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

   • koncesję, zezwolenie lub licencję
   • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
   • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
   • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
   • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
  • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

   • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
   • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
   • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
   • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
   • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
   • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
   • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
  • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

   Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

   III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

   • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
   • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

  III.6) INNE DOKUMENTY

  Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

  kosztorys ofertowy, podpisany i zaparafowany projekt umowy, opracowany harmonogram rzeczowo- terminowo-finansowy.

  III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

  IV.3) ZMIANA UMOWY

  Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

  Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

  Zmiany do umowy będą mogły nastąpić w następujących przypadkach:a) wystąpienia istotnych wad dokumentacji projektowej skutkującej konieczności dokonania poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub istotnie wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót mających wpływ na zmianę terminu realizacji zamówienia.b) zaistnienia okoliczności leżących po stronie zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy-zmianie mogą ulec termin realizacji umowy oraz terminy wynikające z harmonogramu. c) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia- zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności terminu realizacji zamówienia.

  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lagiewniki.pl
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Łagiewniki, ul. Jedności Narodowej 21,58-210 Łagiewniki p.30 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8-ej do 15 tej..

  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.07.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Łagiewniki, ul. Jedności Narodowej 21,58-210 Łagiewniki p.11 ( sekretariat).

  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt realizowany w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007 -2013.

  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

   

  Pliki do pobrania:
         20100705_siwz.pdf
         20100705_pt_strona_tytulowa___janczowice.pdf
         20100705_pt_opis_techniczny___janczowice.pdf
         20100705_pzt_is_1000_297x1450model.pdf
         20100705_rys._1.0_pzt_siec_wodociagowa.pdf
         20100705_rys._1.1_pzt_siec_wodociagowa.pdf
         20100705_rys._1.2_pzt_siec_wodociagowa.pdf
         20100705_rys._1.3_pzt_siec_wodociagowa.pdf
         20100705_rys._2_pzt_lokalizacja_zbiornika_w_jazwinie.pdf
         20100705_rys._3_pzt_lokalizacja_zbiornika_w_sieniawce.pdf
         20100705_rys._5_profil_wodociagu_cz.2.pdf
         20100705_rys._6_wodociag_schematy_wezlow.pdf
         20100705_rys._7_zbiornik_wody___przekroj_zbiornika.pdf
         20100705_rys._8_zbiornik_wody___elewacja_zbiornika.pdf
         20100705_rys._9_zbiornik_wody___szczegoly_kotwienia_zbiornika.pdf
         20100705_rys._10_bloki_oporowe.pdf
         20100705_rys._11_schemat_technologiczny_zbiornika.pdf
         20100705_zalacznik_nr_9_specyfikacja_techniczna.pdf
         20100705_kosztorys_ofertowy_1z3___str._tytulowa.pdf
         20100705_kosztorys_ofertowy_2z3___ogolna_char._obiektu.pdf
         20100705_kosztorys_ofertowy_3z3.pdf
         20100705_zalacznik_nr_11_pozwolenie_na_budowe.jpg
         20100707_modyfikacja_tresci_siwz.jpg
         20100707_zalacznik_nr_7_do_siwz.pdf

  Biuletyn Informacji Publicznej redaguje ....

  Osoba odpowiedzialna za treść:
  Data modyfikacji: 2010/07/29 15:11:26
  Redaktor: Administrator