Gmina Łagiewniki

szukaj >

Łagiewniki, dnia 20.05.2010 r.

Znak sprawy: 341/03/2010

                        Wg rozdzielnika

P O W I A D O M I E N I E

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Szanowni Państwo,

w związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej w trybie przetargu nieograniczonego na:

Przyjęcie do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów z terenu Gminy Łagiewniki dostarczanych transportem przez Zakład Usług Komunalnych w Łagiewnikach ul. Słowiańska 13.

informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Zakład Usług Komunalnych Tadeusz Drozdowski, 58-250 Pieszyce, ul. Bielawska 6

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca został wybrany na podstawie art. 39 – 46 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst

jednolity: Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)

Oferta spełnia wszystkie warunki określone w SIWZ .

Umowa w sprawie zamówienia zostanie zawarta w terminie, określonym zgodnie z 94 ust.1 pkt 2  oraz ust.2 pkt.3 lit.a.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

L. p.

Nazwa i adres Wykonawcy (Nr oferty)

Cena brutto

Liczba punktów w kryterium - cena

1.

Zakład Usług Komunalnych

 Tadeusz Drozdowski, 58-250 Pieszyce,
ul. Bielawska 6

163 780,94zł

300,00

 

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:  0

Zamawiający wykluczył z postępowania: 0

                                                                                               Wójt Gminy

                                                                                                    /-/ Janusz Szpot

Rozdzielnik:

1. Wykonawcy                                                                                 

2. Tablica ogłoszeń, BIP

M.S.

 


Łagiewniki: Przyjęcie do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów z terenu Gminy Łagiewniki dowożonych transportem Zakładu Usług Komunalnych w Łagiewnikach.
Numer ogłoszenia: 126490 - 2010; data zamieszczenia: 10.05.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łagiewniki , ul. Jedności Narodowej 21, 58-210 Łagiewniki, woj. dolnośląskie, tel. 074 8939328, faks 074 8939328.

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przyjęcie do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów z terenu Gminy Łagiewniki dowożonych transportem Zakładu Usług Komunalnych w Łagiewnikach..

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

  II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przyjęcie do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów z terenu Gminy Łagiewniki dowożonych transportem Zakładu Usług Komunalnych w Łagiewnikach..

  II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

  • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
  • Zamawiający przewiduje roboty uzupełniające, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia nastąpi zgodnie z art. 67 ust 1 pkt 6 PzpU.

  II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.50.00.00-2.

  II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2010.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WADIUM

  Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

  III.2) ZALICZKI

  • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

  III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

  • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - prawo zamówień publicznych, których opis sposobu oceny spełniania został dokonany w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający żąda, następujących dokumentów ( załączenia do oferty): 1. oświadczenie o spełnianiu warunków w trybie art. 22 ust. 1 - zał. nr 4 do SIWZ 2. kserokopie aktualnego pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do składowania odpadów i prowadzenia składowiska odpadów lub kserokopie aktualnego zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie składowania i unieszkodliwiania odpadów na obszarze województwa, w którym odpady zostały wytworzone lub miejscach najbliżej położonych miejsca ich wytworzenia zgodnie z ustawą o odpadach. Opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków będzie się odbywać wg formuły spełnia - nie spełnia.

  • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.1.pkt.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - prawo zamówień publicznych, których opis sposobu oceny spełniania został dokonany w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający żąda, następujących dokumentów ( załączenia do oferty): 1. oświadczenie o spełnianiu warunków w trybie art.22 ust. 1 - zał. nr 4 do SIWZ; Opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków będzie się odbywać wg formuły spełnia - nie spełnia.

  • III.3.3) Potencjał techniczny

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22. ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - prawo zamówień publicznych, których opis sposobu oceny spełniania został dokonany w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający żąda, następujących dokumentów ( załączenia do oferty); 1. oświadczenie o spełnianiu warunków w trybie art. 22 ust. 1 - zał. nr 4 do SIWZ; Opis sposobu dokonania oceny spełniania tych warunków będzie się odbywać wg formuły spełnia - nie spełnia.

  • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 tycznia 2004 roku - prawo zamówień publicznych, których opis sposobu oceny spełniania został dokonany w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający żąda, następujących dokumentów ( załączenia do oferty); 1. oświadczenie o spełnianiu warunków w trybie art., 22 ust. 1 - zał. nr 4 do SIWZ; Opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków będzie się odbywać wg formuły spełnia - nie spełnia.

  • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - prawo zamówień publicznych, których opis sposobu oceny spełniania został dokonany w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający żąda, następujących dokumentów ( załączenia do oferty); 1. oświadczenie o spełnianiu warunków w trybie art. 22 ust. 1 - zał. nr 4 do SIWZ; Opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków będzie się odbywać wg formuły spełnia - nie spełnia.

  III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

  • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

   • koncesję, zezwolenie lub licencję
  • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

   • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
   • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

   Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

   III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

   • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

  IV.3) ZMIANA UMOWY

  Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

  Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

  1.1 Zmiany w umowie wymagają dla swej ważności formy pisemnej ( aneks) pod rygorem nieważności.2.Zamawiający dopuszcza dokonywanie zmian z zakresu umowy z powodu: a) przedłużeniu okresu obowiązywania umowu w przypadku gdy rzeczywista realizacja umowy na koniec okresu umownego, nie przekroczy całości wynagrodzenia określonego w paragrafie 5 umowy.b) zmiany stawki VAT lub wprowadzenia innych opłat obowiązkowych na rodzaj usługi zawartej w przedmiocie zamówienia z chwilą wejści a w życie przepisów ogłoszonych przez właściwego ministra.c) zmiany przez składowisko stawek za przyjęcie odpadów wynikających ze zmiany przepisóww szczególności: wprowadzenia dodatkowych opłat urzędowych, uchwał organów administrujących wysypisko z uwzględnieniem warunków zmian określonych tymi przepisami.Zmiany te skutkują ponownym przeliczeniem ilości odpadów po obowiązujących stawkach w celu określenia wartości po zmianach,które obowiązywać będą z chwilą podpisania aneksu przez strony.

  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lagiewniki.pl
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: a.bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego.b. złożony do Zamawiającego drogą pocztową na adres siedziby Zamawiającego c.drogą elektroniczną: malgorzata.stepnik@lagiewniki.pl lub faks 748940130..

  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.05.2010 godzina 10:00, miejsce: URZĄD GMINY W ŁAGIEWNIKACH, UL.JEDNOŚCI NARODOWEJ 21, 58-210 ŁAGIEWNIKI I piętro pok. Nr 11 ( sekretariat)...

  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

  Biuletyn Informacji Publicznej redaguje ....

  Osoba odpowiedzialna za treść:
  Data modyfikacji: 2010/07/29 15:12:30
  Redaktor: Administrator