Gmina Łagiewniki

szukaj >

BGKMID/ZP/341/1/2008                                                           Łagiewniki 18.08.2008 r.

                                                                                                                                                   

 

Z A W I A D O M I E N I E

o wyborze najkorzystniejszej oferty

  

            Na podstawie art.92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. .Nr 223 poz.1655 z póź. zm. )  w imieniu Gminy Łagiewniki informuję, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Remont dróg gminnych w Gminie Łagiewniki w trybie przetargu nieograniczonego” w dniu 14.08.2008r.

            Do przetargu zgłoszono 3 oferty:

Oferta nr 1  Zakład Usług Bitumicznych Naprawa Dróg ,ul Szczecińska 5C;54-517 Wrocław

za cenę brutto 299 869,90 zł.

 

Oferta nr 2 .EUROWIA POLSKA S.A.; ul.Fabryczna 20B; 53-609 Wrocław

za cenę brutto 204 960,00 zł.

 

Oferta nr 3 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów w Ząbkowicach Śl.;

 ul Wrocławska 2;57-200 Ząbkowice Śląskie

za cenę brutto 153 750,13 zł.

 

            Wymienione oferty spełniają wymogi ustawy: Prawo zamówień publicznych i Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Zgodnie z kryterium opisanym w pkt. 13, oferty oceniono następująco

Oferta nr 1- 51,27 pkt.

Oferta nr 2- 75,01 pkt

Oferta nr 3- 100,00 pkt.

 

Wybrana została oferta:„Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów w Ząbkowicach Śl.;

ul Wrocławska 2; 57-200 Ząbkowice Śląskie’’ jako najkorzystniejsza

.

 

    

                                                                                        Z poważaniem

                                                                             - Wójt Gminy Janusz Szpot

 

_____________________________________________________________

 

Na podstawie art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

 Zamawiający przedłuża termin składania ofert

na dzień 14 sierpnia 2008r. godzina 09:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Gminy w Łagiewnikach I piętro, pokój nr 11 ul. Jedności Narodowej 21 58-210 Łagiewniki.

 

Łagiewniki: Remont dróg gminnych w Gminie Łagiewniki
Numer ogłoszenia: 163739 - 2008; data zamieszczenia: 17.07.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łagiewniki, ul. Jedności Narodowej 21, 58-210 Łagiewniki, woj. dolnośląskie, tel. 074 8939328, fax 074 8939328.

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OPIS

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont dróg gminnych w Gminie Łagiewniki.

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.

  II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Remont dróg gminnych w Gminie Łagiewniki o łącznej długości 0,718 km i powierzchni 2154m2 2255m2

  II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.

  II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

  II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.


  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: okres w dniach: 44.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

  • Informacja na temat wadium: nie dotyczy.

  III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy: - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy: - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zamawiający żąda następujących dokumentów: 1. informacji na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników , 2. wykazu niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakie posiada wykonawca.

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.


  IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lagiewniki.pl

  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Łagiewniki ul. Jedności Narodowej 21 58-210 Łagiewniki, pokój nr 29.

  IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: nie dotyczy

  IV 3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: nie dotyczy

  IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.08.2008 14.08.2008 godzina 09:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Gminy w Łagiewnikach I piętro, pokój nr 11 ul. Jedności Narodowej 21 58-210 Łagiewniki.

  IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy

   

  Biuletyn Informacji Publicznej redaguje ....

  Osoba odpowiedzialna za treść:
  Data modyfikacji: 2008/10/17 09:55:28
  Redaktor: Administrator