Gmina Łagiewniki

szukaj >

Łagiewniki, dnia 07-07-2009 r.

 

W Ó J T   G M I N Y   Ł A G I E W N I K I

 

podaje do publicznej wiadomości
wynik przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę n/w nieruchomości

 

 1. Termin i miejsce oraz rodzaj przetargu:
  • w dniu 02 lipca 2009 r. w Urzędzie Gminy w Łagiewnikach przeprowadzono przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę działki Nr 560 w miejscowości Jaźwina.

2.      Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu:

·         Działka Nr 560, o pow. 0,1200 ha, zabudowana budynkiem byłej świetlicy wiejskiej w miejscowości Jaźwina, objęta KW 35157, z przeznaczenie po przetargu pod działalność usługową.

 

3.      Liczba ofert dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu:

·         Dwóch oferentów złożyło swoje oferty 

 

4.      Cena wywoławcza:

·         500,00 zł. + 22 % VAT (rocznie) – najwyższa cena uzyskana w przetargu
550,00 zł. + 22 % VAT (rocznie) = 671,00 zł. (rocznie)

 

5.      Dzierżawca nieruchomości:

·         Pan Andrzej Podgórski 

 

 


Łagiewniki, dnia 10-06-2009 r.

 

W Ó J T    G M I N Y   Ł A G I  E W N I K I

 

Ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę

n/w nieruchomości

 

L.p.

 

 

 

Miejscowość

Jaźwina

Oznaczenie nieruchomości

Dz. Nr 560

Powierzchnia

0,1200 ha

Opis nieruchomości

Działka zabudowana budynkiem świetlicy wiejskiej

Przeznaczenie

Pod działalność usługową

Okres trwania umowy

20 lat

Wysokość czynszu

500,00 zł. + 22 % VAT (rocznie)

Z dodatkowymi warunkami przetargu można zapoznać się w:

 

Urzędzie Gminy Łagiewniki

ul. Jedności Narodowej 21

pok. Nr 30

strona internetowa: www.lagiewniki.pl

 

            Termin składania ofert – 2 lipiec 2009 r. do godz. 930

 

 

Termin przetargu – 2 lipiec 2009 r. godz. 1000 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy

 

Zastrzega się prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert


Warunki uczestnictwa w  przetargu pisemnym nieograniczonym

na dzierżawę świetlicy wiejskiej położonej w miejscowości Jaźwina

 

            Szczegółowych informacji odnośnie wielkości, położenia, stanu technicznego, wyposażenia do uzyskania pod numerem telefonu: 074/89-39-328

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawy wynosi: 500,00 zł + 22% VAT
= 610,00 zł. Brutto

 

Pisemna oferta powinna zawierać:

1.      imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot

2.      datę sporządzenia oferty

3.      oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń

4.      oferowaną cenę i sposób jej zapłaty

5.      proponowany sposób realizacji

6.      zakres i rodzaj prowadzonej działalności

7.      termin uruchomienia działalności

8.      propozycję zagospodarowania obiektu

 

            Przetarg może się odbyć, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.

            Oferty w zamkniętych kopertach z napisem „Dzierżawa – Świetlica Jaźwina” należy składać do dnia 2 lipca 2009 r. do godziny 09 30 w Urzędzie Gminy Łagiewniki, ul. Jedności Narodowej 21, 58 – 210 Łagiewniki, sekretariat I p. pok. Nr 11

 

Warunki dzierżawy:

1.      Dzierżawca zobowiązany jest do zapłaty rocznego czynszu dzierżawczego do
31 marca każdego roku.

2.      Dzierżawca dodatkowo zobowiązany jest do:

-        Ponoszenia należnych podatków od nieruchomości

-        Ponoszenie kosztów poboru energii elektrycznej, wody, odprowadzenia ścieków (wg wskazań liczników) oraz wywozu nieczystości

-        Utrzymanie porządku i czystości wokół obiektu i w obiekcie

 

Gmina Łagiewniki ustala następujące warunki uczestnictwa w przetargu
i kryteria oceny oferenta:

 

KRYTERIA OCENY OFERT:

 

1.

Cena dzierżawy – sposób wyliczenia

 • Cena najwyższa
 • Pozostałe proporcjonalnie do oferty najwyższej

max. 30 pkt

2.

Zakres prac remontowych na przestrzeni trwania umowy dzierżawy

(z terminem realizacji w okresie do 6 lat)

 • wymiana stolarki okiennej i drzwi oraz naprawa podług i posadzek
 • przegląd i naprawa istniejącej instalacji elektrycznej (gniazdek wtykowych
  i oświetlenia) zakończona badaniem energetycznym
 • modernizacja instalacji wodno – kanalizacyjnej wraz z osprzętem (bateria, umywalki itp.)
 • naprawa tynków wewnętrznych, wykonanie izolacji dźwiękowej ściany wspólnej budynkiem mieszkalnym i malowanie ścian, sufitów

 

max. 40 pkt

 

10 pkt

10 pkt

 

10 pkt

 

10 pkt

3.

Organizowanie imprez okolicznościowych, rozrywkowych i prowadzenie zajęć kulturalno – oświatowych dla społeczności lokalnej i nie tylko

§  zorganizowanie przynajmniej jednej imprezy raz w miesiącu

§  przynajmniej raz w tygodniu prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży

§  raz w miesiącu zorganizowanie spotkań (kół zainteresowań dla lokalnej społeczności)

max. 30 pkt

 

10 pkt

10 pkt

10 pkt

 

RAZEM:

max. 100 pkt

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje ....

Osoba odpowiedzialna za treść:
Data modyfikacji: 2009/07/07 10:17:25
Redaktor: Administrator