Gmina Łagiewniki

szukaj >

Łagiewniki, dnia 19-05-2010 r.

 

W Ó J T   G M I N Y   Ł A G I E W N I K I

 

podaje do publicznej wiadomości
wynik przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę n/w nieruchomości

 

1.   Termin i miejsce oraz rodzaj przetargu:

·         w dniu 18 maja 2010 r. w Urzędzie Gminy w Łagiewnikach przeprowadzono przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę części działki gruntu
Nr 642/119 , położoną w miejscowości Sieniawka.

 

2.   Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu:

·         Część działki gruntu Nr 642/119, o powierzchni ok. 0,05 ha, położona
w miejscowości Sieniawka, dla której Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie prowadzi księgę wieczystą o Nr KW 35183, zagospodarowanie dzierżawionej nieruchomości na cele usługowo – handlowe.

 

3.   Liczba ofert dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu:

·         Dwóch oferentów złożyło swoje oferty 

 

4.   Cena wywoławcza:

·         6 000,00 zł. + 22 % VAT = 7 320,00 zł. (rocznie) – najwyższa cena uzyskana w przetargu 10 000,00 zł. + 22 % VAT = 12 200,00 zł. brutto (rocznie)

 

5.   Dzierżawca nieruchomości:

·         Pan Daniel Jurewicz


Łagiewniki, 15-04-2010 r.W Ó J T G M I N Y Ł A G I E W N I K I


ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę

n/w nieruchomości


L.p.


Położenie nieruchomości

Sieniawka

Oznaczenie nieruchomości

Działka
Nr 642/119

Nr KW

35183

Powierzchnia (pod dzierżawę)

część działki o pow. ok. 0,05 ha

Opis nieruchomości

Działka zabudowana

Przeznaczenie nieruchomości
w MPZP lub Studium oraz sposób zagospodarowania nieruchomości

Przeznaczenie w studium: Strefa rozwoju dominującej funkcji turystyczno-rekreacyjnej

-------------------------------------------------------

Zagospodarowanie na cele usługowo – handlowe

Okres dzierżawy

10 lat

Wysokość opłat
(cena wywoławcza)

500 m2 x 1,00 zł/m2 =
= 500,00 zł. x 12 m-cy = 6 000,00 zł.

6 000,00 zł. + 22 % VAT = 7 320,00 zł.

-------------------------------------------------------------

UWAGA:

Do rocznej opłaty z tytułu dzierżawy będzie naliczony podatek od nieruchomości


Zasady aktualizacji opłat

Czynsz – zgodnie z Zarządzeniem Wójta

Podatek – zgodnie z Uchwała Rady Gminy

Termin wnoszenia opłat

Do 15 września każdego roku

Forma wydzierżawienia

Przetarg pisemny nieograniczonyTermin składania ofert18 MAJ 2010 r. – do godziny 930Termin przetargu – 18 MAJ 2010 r. – godzina 1000

(Sala konferencyjna Urzędu Gminy Łagiewniki)Z dodatkowymi warunkami przetargu można zapoznać się w:

Urzędzie Gminy Łagiewniki

ul. Jedności Narodowej 21

pok. Nr 29

strona internetowa: http://lagiewniki.bip.ornak.pl/pl/bip/

(zakładka-przetargi)

Tel. 74/89-39-328, 74/89-39-316, 74/89-39-455 – wewnętrzny 117Zastrzega się prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert


Warunki uczestnictwa w przetargu pisemnym nieograniczonym

na dzierżawę części działki Nr 642/119, o pow. 0,05 ha położonej
w miejscowości Sieniawka


Szczegółowych informacji odnośnie wielkości, położenia, stanu technicznego dzierżawionej nieruchomości do uzyskania pod numerem telefonu: /74/89-39-328


Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawy wynosi: 6 000,00 zł.+ 22% VAT =
7 320,00 zł. Brutto


Pisemna oferta powinna zawierać:

 1. imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot

 2. datę sporządzenia oferty

 3. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń

 4. oferowaną cenę i sposób jej zapłaty

 5. proponowany sposób realizacji

 6. zakres i rodzaj prowadzonej działalności

 7. termin uruchomienia działalności

 8. propozycję zagospodarowania obiektu


Przetarg może się odbyć, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.

Oferty w zamkniętych kopertach z napisem „Dzierżawa – Akwen Sieniawka” należy składać do dnia 18 maja 2010 r. do godziny 930 w Urzędzie Gminy Łagiewniki,
ul. Jedności Narodowej 21, 58 – 210 Łagiewniki, sekretariat I p. pok. Nr 11


Warunki dzierżawy:

 1. Dzierżawca zobowiązany jest do zapłaty rocznego czynszu dzierżawczego do
  15 września każdego roku

 2. Dzierżawca dodatkowo zobowiązany jest do:

 • Ponoszenia należnych podatków od nieruchomości

 • Ponoszenie kosztów poboru energii elektrycznej, wody, odprowadzenia ścieków (wg wskazań liczników) oraz wywozu nieczystości

 • Utrzymanie porządku i czystości na terenie całej nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka gruntu Nr 642/119

 1. I rok dzierżawy:

 • Uruchomienie punktów gastronomicznych w szczególności sprzedaży napojów
  i lodów

 • Odtworzenie terenu plaży i renowacja istniejącego placu zabaw wraz z boiskiem do siatkówki plażowej

 • Uruchomienie wypożyczalni sprzętu wodnego (min. 2 – szt. rowerów wodnych)

 • Utrzymanie w należytym standardzie istniejących toalet i budynków

 1. II rok dzierżawy:

 • Utworzenie trwałych (kamiennych, betonowych) punktów do rodzinnego grilowania, minimum 4 sztuki

 • zamontowanie zjeżdżalni dla dzieci minimum 1 sztukę


Gmina Łagiewniki ustala następujące warunki uczestnictwa
w przetargu i kryteria oceny oferenta:


KRYTERIA OCENY OFERT:


1.

Cena dzierżawy – sposób wyliczenia

 • Cena najwyższa

 • Pozostałe proporcjonalnie do oferty najwyższejmax. 60 pkt

2.

 • Deklaracja wykonania prac podstawowych w okresie 1-go roku od daty zawarcia umowy


max. 20 pkt


3.

 • Deklaracja wykonania prac i urządzeń w okresie 2-ch lat od daty zawarcia umowy.

max. 20 pkt
RAZEM:

max. 100 pkt


Biuletyn Informacji Publicznej redaguje ....

Osoba odpowiedzialna za treść:
Data modyfikacji: 2010/06/07 10:15:55
Redaktor: Administrator