Gmina Łagiewniki

szukaj >

 

 Łagiewniki 14 sierpnia 2009r.

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Łagiewnikach

podaje do publicznej wiadomości wyniki przetargu nieograniczonego 1. Termin, miejsce oraz rodzaj przetargu:

W dniu 13 sierpnia 2009r. W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łagiewnikach przeprowadzono przetarg nieograniczony.


 1. Oznaczenie przedmiotu przetargu:

  Przygotowanie i dowóz gorących posiłków jednodaniowych dla uczniów szkół na terenie Gminy Łagiewniki w ilości 180-220 porcji dziennie od dnia 07.09.2009r. Przez okres 10 miesięcy w dni nauki szkolnej.


 1. Udzielenie zamówienia:

  Do przetargu zgłosiło się 3 oferentów. Wybrana oferta spośród wszystkich ważnych ofert zawierała najniższą cenę brutto za przedmiot zamówienia dla których cena była jedynym kryterium wyboru oferty. Ponadto zawiadamiamy, że w postępowaniu przetargowym, ważne oferty złożyły poniżej przedstawione firmy. Zamówienia udzielono firmie:


SEZAM” Przedsiębiorstwo Gastronomiczne

Helena Kapka

ul. Wrocławska 37 57-100 STRZELINLP

Nazwa wykonawcy

Oferowana cena brutto w zł

Liczba punktów wg kryterium:cena

1

PRODUS Ryszard Karandzos

Wrocław, ul. Żeromskiego 28

3,83

99,2

2

P.P.H.U.”BABILON” M.Serwan

Knurów, Al. Lipowa 12

4,50

84,4

3

SEZAM” Przedsiębiorstwo Gastronomiczne

Helena Kapka

Strzelin, ul. Wrocławska 37

3,80

100


Kierownik GOPS Łagiewniki

Lucyna Torbus


Łagiewniki 5 sierpnia .2009 r.

 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

Nazwa i adres Zamawiającego

 

Nazwa :

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

 

Adres:

ul. Jedności Narodowej 21, 58-210 Łagiewniki  woj. dolnośląskie

tel./fax 0-74 8939984

Osoba upoważniona do kontaktów:  Lucyna Torbus

mail:  gops@lagiewniki.pl

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków wraz z załącznikami zamówienia: http:lagiewniki.bip.ornak.pl

 

Rodzaj zamówieniaUsługi

 

Tryb zamówienia:  Przetarg nieograniczony

 

Określenie przedmiotu zamówienia:

„Przygotowanie i dowóz gorących posiłków jednodaniowych dla uczniów szkół  na terenie gminy Łagiewniki w ilości od 180 do 220 porcji dziennie  od dnia 07.09.2009r. przez okres 10 miesięcy w dni nauki szkolnej.

 

Kryteria oceny ofert:

Wygra oferta o największej sumie punktów uzyskanych w kryteriach

najniższa cena – 100%

 

Termin składania ofert:

Data:   2009/08/12

 

Miejsce składania ofert:

W siedzibie zamawiającego:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Jednosci Narodowej 21

 58-210 Łagiewniki, pokój nr 7

Do dnia 12.08.2009r. do godz. 15:30

 

 

 

Spis treści SIWZ:

 

I. Informacje ogólne

II. Nazwa i adres Zamawiającego oraz tryb udzielenia zamówienia.

III. Tryb udzielenia zamówienia

IV. Przedmiot zamówienia

V. Termin realizacji zamówienia

VI. Wykaz dokumentów wymaganych od oferentów

VII. Sposób przygotowania oferty

VIII. Miejsce i termin składania ofert

IX. Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert

X. Termin do którego oferent będzie związany złożoną ofertą

XI. Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy.

XII. Postanowienia końcowe

XIII. Załączniki:

1. Oferta

2. Oświadczenie wykonawcy

3. Projekt umowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

PONIŻEJ PROGÓW UNIJNYCH

 

NA PRZYGOTOWANIE I DOWÓZ CIEPŁEGO POSIŁKU DO SZKÓŁ NA TERENIE GMINY ŁAGIEWNIKI

 

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Oferent powinien się zapoznać ze wszystkimi zapisami składającymi się na w/w specyfikację.

2. Warunkiem udziału w postępowaniu o w/w zamówienie publiczne jest wypełnienie formularza ofertowego (załącznik nr 1)

3. Wszystkie strony oferty powinny być parafowane przez oferenta.

4. Oferent może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli odpowiedzi na zapytanie pod warunkiem, że zapytanie dotrze do Zamawiającego nie później niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert. Pisemna treść odpowiedzi zostanie przesłana wszystkim oferentom , którzy pobrali S.I.W.Z bez wskazania źródła zapytania.

 

II. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łagiewnikach reprezentowany przez Kierownika

GOPS z siedzibą w Urzędzie Gminy w Łagiewnikach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łagiewnikach

ul. Jedności Narodowej 21; 58-210 Łagiewniki

tel. /074/ 89-39-984

Adres strony internetowej: www.lagiewniki.bip.ornak.pl

Pracownikiem upoważnionym do kontaktowania się z oferentami jest Lucyna Torbus

w godzinach pracy 8:00-15:00

 

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej progów unijnych.

Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego:

1. art 10 ust 1 oraz art-39-46 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.-Prawo zamówień publicznych /Dz.U. z 2007. Nr 223, poz. 1655 z późn. zmianami).

2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane /Dz.U.Nr 241, poz.1763/

3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 maja 2006r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych /Dz.U.Nr 87, poz. 605/

 

IV. PRZEDMIOT ZAMÓWNIENIA

Wspólny słownik zamówień (CPV) 55523100-3 55524000-9

Usługi w zakresie posiłków szkolnych, usługi dostarczania posiłków do szkół

 

 1.Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie gorących posiłków jednodaniowych w ilości od 180 do 220 porcji dziennie i dowóz do szkół na terenie gminy Łagiewniki :

- Szkoła Podstawowa w Łagiewnikach,

- Szkoła Podstawowa w Olesznej,

- Szkoła Podstawowa w Jaźwinie,

- Gimnazjum w Łagiewnikach,

2. Posiłki powinny być przygotowane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, muszą być zróżnicowane, sporządzone z pełnowartościowych produktów,

3. Dowóz będzie się odbywał tylko w dni robocze z wyłączeniem ferii świątecznych, ferii zimowych, letnich, dodatkowych wolnych od nauki dni.

4. Dowóz powinien się odbywać do godziny 12.00.

5. Odbiór naczyń wraz z ich umyciem i wyparzeniem zleca się Zleceniobiorcy,

6. Zaopatrzenie w pojemniki i sztućce zleca się Zleceniobiorcy,

7. Dekadowy jadłospis powinien być dostarczany do Zleceniodawcy,

8. Ilość posiłków  jest przypuszczalna (około 180-220), określona na podstawie minionego roku szkolnego -może ulec zmianie.

9.Posiłki powinny być przygotowane zgodnie z zasadami dobrej praktyki higienicznej oraz dobrej praktyki produkcyjnej.

10.Do sporządzenia kalkulacji należy przyjąć cenę jednego posiłku wraz z kosztami dowozu i umyciem pojemników.

11.Oferent winien podać cenę jednego posiłku brutto (z wyszczególnieniem wysokości podatku VAT).

 

V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 Od 07.09.2009 przez okres 10 miesięcy w dni nauki szkolnej.

 

VI. WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH OD OFERENTÓW

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą oferenci, którzy spełniają warunki określone w ustawie Prawo zamówień publicznych i niniejszej specyfikacji. Oferty nie spełniające tych wymagań zostaną odrzucone.

W związku z tym oferenci powinni złożyć następujące dokumenty:

1. Wypełniony formularz oferty  (zał. nr 1 ),

2. Oświadczenie oferenta, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 22 i art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych.

3. Oświadczenie, że Oferent nie zalega z opłacaniem składek oraz opłat na ubezpieczenie zdrowotne we właściwym Oddziale ZUS, lub że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległości, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji przedmiotowego organu.

4. Oświadczenie Oferenta, że nie zalega z odprowadzaniem podatków do właściwego US, lub że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego.

5. Zaświadczenie z właściwego organu rejestrowego, że Oferent jest uprawniony występowania w obrocie prawnym, potwierdzające, że profil działania Oferenta odpowiada profilowi zamówienia- dokument należy złożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem i podpisanej przez upełnomocnionych przedstawicieli oferenta

6. Zezwolenie Państwowej Inspekcji  Sanitarnej na prowadzenie działalności dokument należy złożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem i podpisanej przez upełnomocnionych przedstawicieli oferenta

7. Aktualne postanowienie Państwowej Inspekcji Sanitarnej o dopuszczeniu do użytkowania pojazdu, którym dowożone będą posiłki- dokument należy złożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem i podpisanej przez upełnomocnionych przedstawicieli oferenta.

 

VII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

Warunki formalne sporządzenia oferty, których nie spełnienie może spowodować odrzucenie oferty:

1. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej, tj. Na papierze przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów, w języku polskim.

2. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.

4. Każda poprawka w ofercie musi być podpisana przez osobę uprawnioną do podpisania oferty.

5. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę, w której zaoferuje cenę za jeden posiłek cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku VAT.

6. Oferta musi być złożona zamawiającemu w trwale zamkniętym, nienaruszonym opakowaniu z napisem Oferta na „Przygotowanie i dowóz gorących posiłków do szkół na terenie gminy Łagiewniki”

7. Oferent może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

8. Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu obciążają wyłącznie Oferenta.

 

VIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łagiewnikach ul. Jedności Narodowej 21, pokój nr 7, do dnia 12.08.2009r. do godziny 15.30.

 

IX. INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT

1. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w pokoju nr 7 w siedzibie zamawiającego w dniu 13.08.2009 r. o godzinie 10.00.

a) Podczas otwarcia ofert zamawiający ogłasza w części jawnej następujące

informacje:

- nazwy /firmy/ i adres wykonawcy, którego oferta jest otwarta,

-cenę oferty

-termin wykonania zamówienia

b) Informacje o których mowa w pkt. a i b, zostaną przekazane niezwłocznie oferentom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

c) W części niejawnej bez udziału oferentów zamawiający dokona badania ważności ofert. Następnie oceniać będzie zgodność ofert ze specyfikacją i ustawą prawo zamówień publicznych,

d) W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Zamawiający poprawi w tekście niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich oferentów.

W przypadku błędów arytmetycznych poprawki zostaną wprowadzone według

niżej przedstawionych zasad:

·  Jeśli istnieje rozbieżność pomiędzy kwotą przedstawioną liczbowo i słownie, pod uwagę będzie brana kwota przedstawiona słownie

·  Jeśli oferent odmówi przyjęcia poprawek, jego Oferta będzie odrzucona.

e) Oferty niepodlegające odrzuceniu zostaną poddane procedurze oceny zgodnie z kryterium ceny:

Jedynym kryterium oceny oferty jest cena brutto za jeden posiłek przedstawiona na formularzu ofertowym.

Przyjmuje się zasadę odniesienia ceny najniższej oferty do cen pozostałych ofert –

cena najniższa otrzymuje 100 pkt

Każda inna oferta otrzymuje punktację wg poniższego wzoru:

 

                                       cena najniższej oferty

                        C=          cena badanej oferty           x 100

 

2. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

a) jest niezgodna z ustawą,

b) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

e) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

f) zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88 ustawy prawo zamówień publicznych lub błędy w obliczeniu ceny,

g) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgłosił się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny,

h) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów

 

X. TERMIN DO KTÓREGO OFERENT BĘDZIE ZWIĄZANY ZŁOŻONĄ OFERTĄ

Okres związania ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert.

 

XI. ISTOTNE POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO UMOWY.

1. Umowa zostanie zawarta przez Oferenta z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łagiewnikach

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszego odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, w przypadku  powtarzających się uzasadnionych interwencji dzieci i rodziców na jakość dostarczanych posiłków. W takim wypadku Zamawiający nie płaci kar umownych.

3. Za niewykonanie lub nieterminowe wykonanie usługi Zamawiający naliczy kary umowne w wysokości 200% od wynagrodzenia ryczałtowego za miesiąc świadczenia usługi, w którym nastąpiło nienależyte wykonanie usługi.

4. Zleceniobiorca zobowiązuje się zapłacić oferentowi karę umowną w wysokości 3,000 złotych z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zleceniobiorca.

 

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zamawiający nie przewiduje:

- składania ofert wariantowych

- składania ofert częściowych

- zawierać umowy ramowej

- ustanawiać dynamicznego systemu zakupów

- aukcji elektronicznej wyboru najkorzystniejszej oferty

W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie przepisy ustawy

 

prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 z późniejszymi zmianami.

 

XIII. ZAŁĄCZNIKI:

1. Druk oferty – zał. 1

2. Oświadczenie w trybie art. 22 i art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych

3. Projekt umowy

 

 

 

 

 

 

 

SIWZ opracowała:                                                                                 

                                                                                                            

Lucyna Torbus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1

 

............................dnia ..................

 

 

.........................................................

( nazwa , adres, tel/fax , REGON

Wykonawcy )

 

 

 

OFERTA

do przetargu nieograniczonego na przygotowanie i dowóz gorącego posiłku do

szkół na terenie gminy Łagiewniki.

 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym z dnia ............................. r. dotyczącego przetargu nieograniczonego na zadanie pn.

Przygotowanie i dowóz gorących posiłków do szkół na terenie gminy Łagiewniki”

Informujemy, że:

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia objętego ogłoszeniem zgodnie z wymogami zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia w cenie :

cena za 1 posiłek netto....................................zł. ,

słownie  złotych :..........................................................................................................................

po d a t e k VAT 7% w wysokości :.......................................zł

cena za 1 posiłek b r u tt o : ......................................zł

Słownie złotych :.........................................................................................................................

 

Oferowana cena zawiera wszystkie koszty dowozu i wydania zgodnie ze specyfikacją

istotnych warunków zamówienia.

 

2. Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia w wymaganym terminie od 07.09.2009 przez okres 10 miesięcy w dni nauki szkolnej.

 

3. Oświadczamy, że cena podana w ofercie nie będzie ulegać zmianie.

 

4. Oświadczamy ,że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz informujemy, że uzyskaliśmy wszystkie konieczne informacje, potrzebne do właściwego wykonania zamówienia

 

5. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą na okres 30 dni od daty upływu terminu do składania ofert.

 

6. Oświadczamy, że spełniamy warunki zawarte w art. 22 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych i nie podlegamy wykluczeniu w oparciu o art. 24 ust. 1 i 2 wymienionej

ustawy.

 

7. Nasza oferta zawiera ............. stron.

Załączniki:

......................................................

................................................

...............................................

...............................................

...................................................................

(podpis osób uprawnionych do składania

     oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E  W Y K O N A W C Y

 

Imiona.........................................................Nazwisko.................................................................

Nazwa firmy................................................................................................................................

Adres firmy ................................................................................................................................

Niniejszym, przystępując do przetargu na wykonania zadania pn. „Przygotowanie i dowóz

ciepłego posiłku do szkół na terenie gminy Łagiewniki” oświadczam jako Usługodawca co następuje:

 1. zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych:
 1. posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności,

2. posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym, i

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

3. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

4. nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 1. zgodnie z art. 24 ust.1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych:

5. w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania nie wyrządziłem szkody nie

wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie

naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte

wykonanie jest następstwem okoliczności, za które nie ponoszę odpowiedzialności,

6. w stosunku do mojej firmy nie otwarto likwidacji, nie ogłoszono upadłość, jednakże po

ogłoszeniu upadłości zawarłem układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu,

który nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego,

7. nie zalegam z uiszczeniem podatków, opłat , składek na ubezpieczenie społeczne i

zdrowotne, ponadto uzyskałem przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na

raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

8. / dotyczy osoby fizycznej /prawomocnie nie skazano mnie za przestępstwo popełnione w

związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób

wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko

obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści

majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w

zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub

przestępstwa skarbowego,

9. / dotyczy spółki jawnej / prawomocnie nie skazano również mojego wspólnika za

przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,

przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo

przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne

przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za

przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo

związku mających na celu

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

10. / dotyczy spółki partnerskiej /prawomocnie nie skazano partnera lub członka zarządu za

przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,

przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo

przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo

popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe

lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

11. / dotyczy spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej /prawomocnie

nie skazano komplementariusza za przestępstwo popełnione w związku z

postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób

wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko

obrotowi gospodarczemu

lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za

przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo

związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

12. prawomocnie nie skazano urzędującego członka organu zarządzającego za przestępstwo

popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko

prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo

przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu

osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo

udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

9./ dotyczy podmiotów zbiorowych / sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienie,

na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione

pod groźbą kary,

10. nie wykonywaliśmy czynności związanych z przygotowaniem prowadzonego

postępowania i nie posługiwaliśmy się w celu sporządzenia oferty osobami

uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności,

11. nie złożyliśmy nieprawdziwych informacji mających wpływ na wynik prowadzonego

postępowania.

 

Ponadto oświadczam:

 1. zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnoszę do niej

zastrzeżeń oraz oświadczam że spełniam wszystkie warunki zawarte w niniejszej

specyfikacji.

 1. dokonałem wizji lokalnej w terenie oraz posiadam wszelkie niezbędne informacje do

przygotowania oferty.

 

 

 

.......................dnia.....................                                            .......................................................

Podpisy wykonawcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 3

 

 

U  M  O  W  A

(projekt)

 

 

 

Zawarta w dniu ...........................r.  pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łagiewnikach reprezentowanym przez Panią Lucynę Torbus – kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zwanym dalej “Zleceniodawcą “

a

.......................................................................................................................................................        reprezentowanym przez:

1.      .......................................................

2.      .......................................................

zwanym dalej “Zleceniobiorcą “.

 

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu na “Przygotowanie i dowóz gorących posiłków jednodaniowych dla uczniów szkół  na terenie gminy Łagiewniki w ilości od 180 do 220 porcji dziennie od 08.09.2008r.przez okres 10 miesięcy w dni nauki szkolnej  – strony zawierają umowę o treści:

 

§ 1

 

1.      Zamawiający zleca  a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania   przygotowania i dostarczenia posiłków jednodaniowych do następujących szkół na terenie Gminy Łagiewniki:

-       Szkoła Podstawowa w Łagiewnikach,

-       Szkoła Podstawowa w Olesznej,

-     Szkoła Podstawowa w Jaźwinie,

-      Gimnazjum w Łagiewnikach.

2.      Posiłki należy przygotować w oparciu o normy żywieniowe wynikające z przepisów szczególnych.

3. Dowóz będzie się odbywał tylko w dni robocze z wyłączeniem ferii świątecznych, ferii zimowych, letnich, dodatkowych wolnych od nauki dni.

4. Dowóz powinien się odbywać do godziny 12.00.

5. Odbiór naczyń wraz z ich umyciem i wyparzeniem zleca się Zleceniobiorcy,

6. Zaopatrzenie w pojemniki i sztućce zleca się Zleceniobiorcy,

7. Dekadowy jadłospis powinien być dostarczany do Zleceniodawcy,

8. Ilość posiłków  jest przypuszczalna (około 180-220), określona na podstawie minionego roku szkolnego -może ulec zmianie.

9.Liczba osób uprawnionych do gorących posiłków jednodaniowych wskazana będzie Zleceniobiorcy przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łagiewnikach w formie pisemnej w postaci wykazów zawierających liczbę osób uprawnionych do korzystania z posiłków.

10.Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykreślenia lub dopisania osób do sporządzonej już listy najpóźniej na dzień przed datą wydania posiłku.

 

 

§ 2

 

Termin rozpoczęcia dostaw ustala się na dzień 07.09.2009r. przez okres 10 miesięcy w dni nauki szkolnej.

 

 

§ 3

 

1.Strony ustalają stawkę żywieniową za jeden gorący posiłek  w wysokości:

Cena netto             słownie:

 w tym należny podatek VAT 7 %

Cena bruttu        zł słownie:

2.Stawka żywieniowa określona w ust. 1 jest stała

 

§ 4

 

1.      Zamawiający za przygotowanie i dostarczenie posiłków płacić będzie Zleceniobiorcy w okresach miesięcznych po przedłożeniu faktury z wykazem ilościowym wydanych posiłków, potwierdzonym przez Dyrektora Szkoły.

2.      Należność będzie płatna w formie przelewu na konto Zleceniobiorcy

06 9588 004 0012 4562 2000 0010

      w terminie 14 dni od daty złożenia faktury

3.      Faktury winny być wystawione na :

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łagiewnikach

ul. Sportowa 9, 58-210 Łagiewniki

NIP 914-12-24-462

 

§ 5

 

Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy kary umowne za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w następujących wypadkach i wysokościach:

a/ z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od dostawcy w wysokości 

    3.000 zł / trzy tysiące złotych/.

b/ z tytułu nie dostarczenia posiłku w określonym terminie 200 % wartości nie

    dostarczonych porcji

Zleceniodawca zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Zleceniobiorcy.

 

§ 6

 

Zleceniodawca ma prawo rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym          w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Zleceniobiorcę postanowień niniejszej umowy.

 

§ 7

 

Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas określony od dnia................................

 

 

§ 8

 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu.

 

 

 

§ 9

 

1.  Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy i jej załączników mogą być dokonane za  

            zgodą obu stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2.  W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy             ustaw – Prawa Zamówień Publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.

3.   W razie powstania sporu związanego z wykonaniem przedmiotu umowy Zamawiający i Dostawca dołożą starań aby je rozwiązać w sposób polubowny.              W przypadku niemożności uzyskania porozumienia, spór będzie rozstrzygał właściwy sąd.

 

§ 10

 

 

Umowa spisana jest w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze stron.

 

 

 

Zamawiający                                                                                  Zleceniobiorca

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje ....

Osoba odpowiedzialna za treść:
Data modyfikacji: 2009/08/14 12:03:43
Redaktor: Administrator