Gmina Łagiewniki

szukaj >

 

Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 

Gmina Łagiewniki ul. Jedności Narodowej 21, działając na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz. 1655 z póź .zm.),  zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na ”Zaprojektowanie oraz wykonanie sieci strukturalnej z zasilaniem budynku Urzędu Gminy Łagiewniki w Łagiewnikach

  w zakresie realizacji powyższego zadania  - wybrano ofertę nr 2, firmy:  

INFOZET Tomasz Ziaja; ul.Polarna 9, Bielany Wrocławskie; 55- 040 Kobierzyce.

Cena wybranej oferty wynosi: 79 300,00 zł brutto (słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta złotych).
 

Uzasadnienie wyboru:

Wybrana oferta ww. Wykonawcy, spośród wszystkich ważnych ofert, zawierała najniższą cenę brutto za przedmiot zamówienia, dla których cena była jedynym kryterium wyboru oferty.


 Ponadto zawiadamiamy, że w przedmiotowym postępowaniu przetargowym, oferty na realizację przedmiotu zamówienia złożyły niżej wymienione firmy:

 

Nr oferty

nazwa i siedziba Wykonawcy

Oferowana cena zł. brutto

Liczba punktów wg kryterium: cena

1

14T Kulpiński Robert ,                             ul Akacjowa 35,
58-260 Bielawa

91 500,00

Oferta wykluczona

 

 

Oferta wykluczona na podstawie art. 24 ust.2 pkt.3 i 4 ustawy Pzp- nie złożyli oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków ( brak dokumentów- aktualny odpis z właściwego rejestru, wykaz zrealizowanych podobnych zamówień; certyfikaty imienne poświadczające ukończenie kursów, pisemne zobowiązanie producenta w zakresie bezpłatnego nadzoru nad realizacją zamówienia, polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia.;- nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania z ofertą (brak wadium).

 

Oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt.5- została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzieleniu zamówienia ( brak wymaganych dokumentów)

 

 

 

 

                                                                                            Wójt Gminy Łagiewniki

                                                                                             /-/ Janusz Szpot


Łagiewniki: Zaprojektowanie oraz wykonanie sieci strukturalnej z zasilaniem w budynku Urzędu Gminy w Łagiewnikach
Numer ogłoszenia: 248488 - 2009; data zamieszczenia: 22.07.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łagiewniki , ul. Jedności Narodowej 21, 58-210 Łagiewniki, woj. dolnośląskie, tel. 074 8939328, faks 074 8939328.

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zaprojektowanie oraz wykonanie sieci strukturalnej z zasilaniem w budynku Urzędu Gminy w Łagiewnikach.

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

  II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu oraz instalacji logicznej okablowania strukturalnego kategorii 6 (Klasa E), a ze względu na wykorzystanie okablowania w przyszłości, spełniającego również wymagania Kategorii 7 (Klasy F, pasmo 600 MHz). Instalacja obejmuje montaż 100 uniwersalnych ekranowych gniazd teleinformatycznych, posiadających możliwość zmiany interfejsu końcowego, rozmieszczonych w budynku Urzędu Gminy Łagiewniki oraz rozbudowę instalacji elektrycznej dedykowanej dla sieci komputerowej obejmującej 48 podwójnych gniazd zasilających z możliwością podłączenia do centralnego UPS-a. Wymagania Zamawiającego względem systemu okablowania: 1.Wszystkie elementy muszą pochodzić od jednego producenta i być oznaczone logo lub nazwą tego samego producenta (nie dostawcy). 2.Złącze zakańczające kabel ma pozwalać na wymianę interfejsów końcowych bez konieczności zmiany zakończenia kabla oraz posiadać pozytywne parametry transmisyjne w paśmie do 2GHz, co ma być udokumentowane certyfikatem niezależnego laboratorium (np. GHMT, Delta Electronics). 3.System ma pozwalać na rozbudowę ilości gniazd (interfejsów) końcowych bez konieczności dokładania kabla - jedynie przez wymianę wkładki zakończeniowej z pojedynczej (np. 1xRJ45) na podwójną (2xRJ45) lub potrójną (3xRJ45) 4.System ma pozwalać na zmianę typu interfejsu dowolnego punktu przyłączeniowego bez zmiany w rozszyciu kabla, tj. poprzez wymianę wkładki zakończeniowej na odpowiednią w panelu krosowym lub w gnieździe końcowym użytkownika. Budowa systemu ma gwarantować zastosowanie dowolnego interfejsu, który może być wykorzystany zgodnie ze specyfiką pracy obiektu - wśród nich muszą być RJ45, Tera Connector, ARJ45, DB9, RJ12, BNC, złącze F (CATV). 5.Zmiana interfejsu końcowego nie może być realizowana za pomocą dodatkowych rozgałęźników czy adapterów - a jedynie przez wymianę wkładki zakończeniowej w gnieździe końcowym. 6.System ma pozwalać na zmianę wydajności (kategorii, klasy) okablowania na odpowiednią jedynie przez zmianę wkładek końcowych - bez zmian kabla transmisyjnego i bez zmian w jego zakończeniu 7.Kable transmisyjne - zgodnie z normą - muszą być zakończone w sposób trwały na 8-pozycyjnym złączu; nie są dopuszczalne zmiany i rekonfiguracje rozszycia w trakcie pracy systemu (nawet przy wymianie wkładek). 8.Złącza kablowe mają być zakańczane za pomocą standardowych narzędzi instalacyjnych, tj narzedzia uderzeniowego typu 110 lub narzędzia LSA+. Zalecane są takie sposoby terminacji kabla, które pozwalają zakończyć w jednym ruchu narzędzia wszystkie pary transmisyjne z minimalnym rozplotem. Złącza lutowane lub zarabiane beznarzędziowo nie będą akceptowane. 9.Ze względów bezpieczeństwa należy zastosować ekranowane kable logiczne 4 parowe o konstrukcji S-FTP (indywidualne ekranowanie każdej pary transmisyjnej folią i dodatkowy ekran wszystkich par z siatki ekranującej). Biorąc pod uwagę przyszłościową rozbudowę, zapewnienie możliwości zmiany wydajności do Kat.7 i możliwości integracji różnych usług w ramach okablowania, kable muszą mieć odpowiedni zapas transmisyjny - zastosować kable o paśmie przenoszenia 1000 MHz (lub wyższej). Ze względu na przeznaczenie obiektu kable mają mieć osłonę zewnętrzną trudnopalną (LSZH). 10.Okablowanie strukturalne musi zostać wykonane zgodnie z wszystkimi wymaganiami producenta tak, aby została udzielona 25-letnia gwarancja systemowa, obejmująca całą część transmisyjną wraz z kablami krosowymi i innymi elementami okablowania, np. szafami kablowymi oraz parametry transmisyjne. Gwarancja ma być udzielona przez producenta bezpośrednio Zamawiającemu (Inwestorowi). Wymagania względem dokumentacji projektowej 11.Projekt winien zawierać - część opisową oraz część rysunkową w tym:- schemat sieci teleinformatycznej i elektrycznej, rzuty poszczególnych kondygnacji z rozmieszczeniem gniazd i sieci teleinformatycznych oraz gniazd elektrycznych dla sieci. Projekt powinien być dostarczony w formie papierowej i elektronicznej w dwóch egzemplarzach..

  II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32.41.00.00-0, 31.21.33.00-5, 45.31.56.00-4.

  II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

  II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


  II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.10.2009.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

  Informacja na temat wadium: wadium w wysokości 3000,00 zł.

  III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny warunków wymaganych od oferenta, tj. oferent : -jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, -posiada uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, -dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, a w szczególności: 1)znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 2)w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania wykonał zamówienie z należytą starannością, 3)nie ma wszczętego postępowania upadłościowego lub u którego nie ogłoszono upadłości, 4)nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat i składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, kiedy uzyskał przewidzianą prawem zgodę na zwolnienie, odroczenie, lub rozłożenie na raty zaległości płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego, 5)nie otrzymał kary pieniężnej, w ciągu ostatnich trzech lat o której mowa w przepisach o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, za czyn nieuczciwej konkurencji polegającej na przekupstwie osoby pełniącej funkcje publiczne, 6)spełni warunki określone w art.22 ust.1 pkt 1-4 lub w wyznaczonym terminie złoży, uzupełni lub wyjaśni dokumenty potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy, 7)złożył wymagane oświadczenia, spełnił istotne warunki określone w ustawie, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w ogłoszeniu do składania ofert, 8)dostarczył prawdziwe informacje istotne dla prowadzonego postępowania, 9)składając ofertę wspólnie z innymi podmiotami, każdy z nich musi załączyć do oferty dokumenty wszystkich podmiotów wymienione w rubrykach 1-7 tabeli, 10)powierzając wykonanie części zamówienia podwykonawcy oferent musi przedłożyć dokumenty podwykonawców zgodnie z tabelą..
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Wypełniony formularz ofertyWzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ .Dokument ten stanowić będzie Załącznik Nr 1 do oferty.1a.Wypełniony załącznik do oferty Kosztorysy ofertowe i wykaz materiałów z uwzględnieniem ilości oraz rodzaju materiałów (numery katalogowe).Dokument ten stanowić będzie Załącznik Nr 1a do oferty.2. Oferent nie podlega wykluczeniu, a złożona przez niego oferta nie podlega odrzuceniu z postępowania.Oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.Dokument ten stanowić będzie Załącznik Nr 2 do oferty.3Uprawnienie do występowania w obrocie prawnym Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzający, że profil działalności oferenta odpowiada przedmiotowi zamówienia oraz, że oferent jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.Dokument ten stanowić będzie Załącznik Nr 3 do oferty.3a.jw.Umowa spółki cywilnej, jeżeli działalność gospodarcza przedsiębiorców jest prowadzona w formie spółki cywilnej.Dokument ten stanowić będzie Załącznik Nr 3a do oferty 4.Oferent dysponuje doświadczeniem niezbędnym do wykonania zadania.Wykaz zrealizowanych podobnych zamówień (zaprojektowanie i wykonanie okablowania) w zakresie wydajności Kat.6 w ciągu ostatnich trzech lat (co najmniej pięć), z podaniem ich wartości, datą i miejscem robót oraz referencjami. Podane instalacje referencyjne muszą być objęte programem 25-letniej gwarancji systemowej producenta okablowania (numery i daty udzielonych gwarancji i do zweryfikowania). Wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.Dokument ten stanowić będzie Załącznik Nr 4 do oferty.4a.Oferent dysponuje wiedzą, uprawnieniami i potencjałem kadrowym niezbędnym do należytego wykonania zadania i udzielenia gwarancji 25-letniej systemowej przez producenta okablowania.Certyfikaty imienne poświadczające ukończenie kursu w zakresie certyfikacji, wykrywania, usuwania usterek dla jednej osoby oraz w zakresie instalacji okablowania strukturalnego dla trzech osób oraz umowa z producentem regulująca warunki bezpłatnego udzielenia gwarancji 25-letniej systemowej przez producenta okablowania.Kpl. tych dokumentów stanowić będzie Załącznik Nr 4a do oferty (dokumenty należy oznaczyć treścią Załącznik 4a) 4b.jw.Pisemne zobowiązanie producenta w zakresie bezpłatnego nadzoru nad realizacją zadania wraz z opinią o wykonawcy potwierdzającą możliwość wykonania okablowania, na które zostanie udzielona 25-letnia gwarancja systemowa.Dokument ten stanowić będzie Załącznik Nr 4b do oferty (dokumenty należy oznaczyć treścią Załącznik 4b)5.jw.Oferent posiada polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzającego, że jest on ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.Dokument ten stanowić będzie Załącznik Nr 5 do oferty 6.Oferent nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, kiedy uzyskał on przewidzianą prawem zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego Oświadczenia oferenta o niezaleganiu z opłatami Wzory stanowią załączniki nr 6 i 7 do SIWZ. Dokument ten stanowić będzie Załącznik Nr 6 i 7 do oferty. 7.Zaparafowany projekt umowy.Projekt umowy załącznik nr 8 do SIWZ.Dokument ten stanowić będzie Załącznik Nr 8 do oferty..

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


  IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lagiewniki.pl.
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Łagiewniki,ul. Jedności Narodowej 21;58-210 Łagiewniki.

  IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.07.2009 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Łagiewniki,ul. Jedności Narodowej 21;58-210 Łagiewniki, pokój Nr 11.

  IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

   
  Biuletyn Informacji Publicznej redaguje ....

  Osoba odpowiedzialna za treść:
  Data modyfikacji: 2009/08/04 14:31:38
  Redaktor: Administrator