Gmina Łagiewniki

szukaj >

Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Gmina Łagiewniki ul. Jedności Narodowej 21, działając na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz. 1655 z póź.zm.),  zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na Remont dróg gminnych w miejscowościach Łagiewniki, Sienice i Kuchary w Gminie Łagiewniki.

  w zakresie realizacji powyższego zadania  - wybrano ofertę nr 3, firmy:  

BERGER BAU POLSKA SP. Z OO. ul. Szczecińska 11;54-517 Wrocław

Cena wybranej oferty wynosi: 337 920,05 zł brutto (słownie: trzysta trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia złotych pięć groszy).
 

Uzasadnienie wyboru:

Wybrana oferta ww. Wykonawcy, spośród wszystkich ważnych ofert, zawierała najniższą cenę brutto za przedmiot zamówienia, dla których cena była jedynym kryterium wyboru oferty.
 Ponadto zawiadamiamy, że w przedmiotowym postępowaniu przetargowym, ważne oferty na realizację przedmiotu zamówienia złożyły niżej wymienione firmy:

Nr oferty

nazwa i siedziba Wykonawcy

Oferowana cena zł. brutto

Liczba punktów wg kryterium: cena

1

HELIT+WOERNER BUDOWLANA SP. Z O O. ul. Sudecka 96;55-129 Wrocław

381 213,72

89

2

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów w Ząbkowicach Śląskich, ul. Cukrownicza 6;57-200 Ząbkowice Śląskie

358 492,12

94

3

BERGER BAU POLSKA SP.
Z OO. ul. Szczecińska 11;
54-517 Wrocław

 

337 920,05

100

4

EUROWIA POLSKA Bielany Wrocławskie ul. Szwedzka 5;55-040 Kobierzyce

364 812,05

93

5

Przedsiębiorstwo MR CO Mateusz Rachna;Bystrzyca Górna 2A; 58-114 Lubachów

454 978,26

74

 

                                                                                            Wójt Gminy Łagiewniki

                                                                                                  /-/ Janusz Szpot


Łagiewniki: Remont dróg gminnych w miejscowościach Łagiewniki, Sienice i Kuchary w Gminie Łagiewniki
Numer ogłoszenia: 87087 - 2009; data zamieszczenia: 04.06.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łagiewniki , ul. Jedności Narodowej 21, 58-210 Łagiewniki, woj. dolnośląskie, tel. 074 8939328, faks 074 8939328.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lagiewniki.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont dróg gminnych w miejscowościach Łagiewniki, Sienice i Kuchary w Gminie Łagiewniki.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Remont istniejącej drogi w m.Łagiewniki,część działki nr 913/10 o dł.250,00mb, Remont istniejącej drogi w miejscowości Sienice:działka nr 368;działka nr 404/42 i część działki nr 404/43, Remont drogi gminnej w miejscowości Kuchary część działki 1284 o długości 476,00mb..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6, 45.23.31.50-5.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 3.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: wadium w wysokości 8 000,00 zł

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:1)Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności objętej przedmiotem zamówienia lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;2)Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;3)Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4)Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia..
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć następujące dokumenty:1)Wypełniony i podpisany formularz oferty wg załącznika nr 1 do niniejszej do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ( w skrócie SIWZ).2)Wypełniony i podpisany kosztorys ofertowy wg załącznika nr 2 .3)Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia wraz z dokumentami stwierdzającymi posiadane uprawnienia na załączniku nr 3 - Wykaz kadry technicznej. 4)Oświadczenie o spełnieniu warunków art. 22 ust.1ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, wg załącznika nr 4. 5)Wykaz wykonanych robót w okresie ostatnich 5 lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, min. 3 zadania w zakresie takich samych lub o podobnym charakterze robót budowlanych, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie wg załącznika nr 5. 6)Zaakceptowany i podpisany projekt umowy wg załącznika nr 6 oraz ogólne warunki umowy wg załącznika nr 6A. 7)Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.8)Aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.9)Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.10) Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.11)Polisa, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę min. 200 000,00 zł.12)Dowód potwierdzenia złożenia wadium należy załączyć do oferty..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lagiewniki.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Łagiewniki;ul. Jedności Narodowej 21;58-210 Łagiewniki..

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.06.2009 godzina 09:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Gminy w Łagiewnikach,pok. nr 11,I piętro.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje ....

Osoba odpowiedzialna za treść:
Data modyfikacji: 2009/06/26 13:11:46
Redaktor: Administrator