Gmina Łagiewniki

szukaj >

Łagiewniki: Dostawa lekkiego oleju opałowego na sezon grzewczy 2009/2010 do placówek oświatowych w Gminie Łagiewniki.
Numer ogłoszenia: 334946 - 2009; data zamieszczenia: 28.09.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łagiewniki , ul. Jedności Narodowej 21, 58-210 Łagiewniki, woj. dolnośląskie, tel. 074 8939328, faks 074 8939328.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa lekkiego oleju opałowego na sezon grzewczy 2009/2010 do placówek oświatowych w Gminie Łagiewniki..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: -Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego lekkiego łącznej ilości w temperaturze referencyjnej +15o C przeznaczonego do spalania w kotłowniach olejowych, w ilości szacunkowej 100 000 litrów, do placówek oświatowych; -Szkoła Podstawowa w Łagiewnikach, ul. Jedności Narodowej 38,58-210 Łagiewniki w ilości -30.000l -Szkoła Podstawowa w Olesznej; ul. Ślężna 1; 58-214 Oleszna -35000l - Gimnazjum w Łagiewnikach, ul. Jedności Narodowej 38A; 58-210 Łagiewniki-35.000l. -Przedstawiona ilość oleju opałowego może ulec zmniejszeniu/ lub zwiększeniu w stosunku do wielkości całego zamówienia ze względu na aktualne potrzeby. Ewentualne zmiany ilości mogą być uzależnione w szczególności od warunków atmosferycznych panujących w sezonie grzewczym lub z powodów ekonomicznych. - olej opałowy musi spełniać warunki Polskiej Normy PN - C- 96024:2001, oraz posiadać następujące parametry: wartość opałowa nie mniejsza niż 42,0MJ/kg, minimalna temperatura zapłonu 560 C, zawartość siarki max 0,20%(m/m), temperatura płynięcia max -20o C, gęstość w temperaturze 15o C max 0,86Mg/m3..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00-5.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny warunków wymaganych od oferenta, tj. oferent : - jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, - posiada uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, -dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, a w szczególności: 1)znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 2)w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania wykonał zamówienie z należytą starannością, 3)nie ma wszczętego postępowania upadłościowego lub u którego nie ogłoszono upadłości, 4)nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat i składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, kiedy uzyskał przewidzianą prawem zgodę na zwolnienie, odroczenie, lub rozłożenie na raty zaległości płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego, 5)nie otrzymał kary pieniężnej, w ciągu ostatnich trzech lat o której mowa w przepisach o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, za czyn nieuczciwej konkurencji polegającej na przekupstwie osoby pełniącej funkcje publiczne, 6)spełni warunki określone w art.22 ust.1 pkt 1-4 lub w wyznaczonym terminie złoży, uzupełni lub wyjaśni dokumenty potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy, 7)złożył wymagane oświadczenia, spełnił istotne warunki określone w ustawie, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w ogłoszeniu do składania ofert, 8)dostarczył prawdziwe informacje istotne dla prowadzonego postępowania, 9)składając ofertę wspólnie z innymi podmiotami, każdy z nich musi załączyć do oferty dokumenty wszystkich podmiotów wymienione w rubrykach 1-7 tabeli, 10)powierzając wykonanie części zamówienia podwykonawcy oferent musi przedłożyć dokumenty podwykonawców zgodnie z tabelą..
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wypełniony formularz oferty.Załącznik nr 1 do SIWZ.Dokument ten stanowić będzie Załącznik Nr 1 do oferty. Oferent nie podlega wykluczeniu, a złożona przez niego oferta nie podlega odrzuceniu z postępowania. Oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.Dokument ten stanowić będzie Załącznik Nr 2 do oferty. Uprawnienie do występowania w obrocie prawnym.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzający, że profil działalności oferenta odpowiada przedmiotowi zamówienia oraz, że oferent jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.Dokument ten stanowić będzie Załącznik Nr 3 do oferty Jw.Umowa spółki cywilnej, jeżeli działalność gospodarcza przedsiębiorców jest prowadzona w formie spółki cywilnej.Dokument ten stanowić będzie Załącznik Nr 3a do oferty. Oferent dysponuje doświadczeniemi potencjałem kadrowym niezbędnym do wykonania zadania Wykaz wykonywanych ,a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres jest krótszy - w tym okresie odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia.z podaniem ich wartości, datą i miejscem dostaw oraz referencjami, wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. Dokument ten stanowić będzie Załącznik Nr 4 do oferty jw.Oferent posiada polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzającego, że jest on ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczejDokument ten stanowić będzie Załącznik Nr 5 do oferty. Oferent nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, kiedy uzyskał on przewidzianą prawem zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego Oświadczenia oferenta o niezaleganiu z opłatami.Wzory stanowią załączniki nr 6 i 7 do SIWZ. Dokument ten stanowić będzie Załącznik Nr 6 i 7 do oferty. Zaparafowany projekt umów.Projekt umów załącznik nr 8 do SIWZ Dokument ten stanowić będzie Załącznik Nr 8 do oferty..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lagiewniki.pl..
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Łagiewniki, ul. Jedności Narodowej 21;58-210 Łagiewniki..

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.10.2009 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Gminy w Łagiewnikach,pok. nr 11,I piętro..

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje ....

Osoba odpowiedzialna za treść:
Data modyfikacji: 2009/10/26 21:21:22
Redaktor: Administrator