Gmina Łagiewniki

szukaj >

Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Gmina Łagiewniki ul. Jedności Narodowej 21, działając na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz. 1655 z póź.zm.),  zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów wsi Jaźwiny, Słupic, Olesznej, Sieniawki i Ratajna.

  w zakresie realizacji powyższego zadania  - wybrano ofertę nr 6, firmy:  

Lesław Witkowski, Marcin Sławik Pracownia Projektowo- Usługowa „Witkowski & Sławik s.c.” ul. Krótka 5, 57-100 Strzelin.

Cena wybranej oferty wynosi: 82 899,00 zł brutto (słownie: osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych).
 

Uzasadnienie wyboru:

Wybrana oferta ww. Wykonawcy, spośród wszystkich ważnych ofert, zawierała najniższą cenę brutto za przedmiot zamówienia, dla których cena była jedynym kryterium wyboru oferty.
 Ponadto zawiadamiamy, że w przedmiotowym postępowaniu przetargowym, ważne oferty na realizację przedmiotu zamówienia złożyły niżej wymienione firmy:

Nr oferty

nazwa i siedziba Wykonawcy

Oferowana cena zł. brutto

Liczba punktów wg kryterium: cena

1

URBICOM Doradztwo Inwestycyjne Planowanie Przestrzenne,                             ul Kosynierów Gdyńskich 48/3,
51-686 Wrocław

181 780,00

46

2

SOFTGIS S.C. ul. Parkowa 25; 51-616 Wrocław

198 616,00

42

3

REGIOPLAN Sp. z o.o.            ul. Wolbromska 7 ;              53-148 Wrocław

 

134 200,00

62

4

PRACOWNIA PROJEKTOWO-USŁUGOWA „ GAMA” S.C. Zbigniew Gałuszka, Krzysztof Mularczyk ul. H. Pobożnego 12 55-120 Oborniki Śląskie Kobierzyce

87 840,00

94

5

Pracownia Urbanistyczno-Architektoniczna „URB-BIS” S.C. Zofia Janiszewska, Agnieszka Kwaśniał, Andrzej Trela;Rynek 37/4; 58-200 Dzierżoniów

118 950,00

70

6

Lesław Witkowski, Marcin Sławik Pracownia Projektowo- Usługowa „Witkowski & Sławik s.c.” ul. Krótka 5, 57-100 Strzelin.

 

82 899,00

100

Wójt Gminy Łagiewniki

 /-/ Janusz Szpot


GMINA ŁAGIEWNIKI

ul. Jedności Narodowej 21

58 – 210 Łagiewniki

tel.:    074  89-39-328

fax :  074  89-39-328

 

 

 

Specyfikacja

Istotnych Warunków Zamówienia

 

na wykonanie usługi dotyczącej zadania p.n.:

 

„Opracowanie Projektów  miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

dla obszarów wsi Jaźwiny, Słupic, Olesznej, Sieniawki i Ratajna.

 

 

 

 

CPV: 71410000-5

 

    

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje ....

Osoba odpowiedzialna za treść:
Data modyfikacji: 2009/07/20 14:11:04
Redaktor: Administrator