Gmina Łagiewniki

szukaj >

Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Gmina Łagiewniki ul. Jedności Narodowej 21, działając na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz. 1655 z póź.zm.),  zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów wsi Trzebnic, Radzików, Sokolniki, Młynica, Sienice, Ligota Wielka, Janczowice, Stoszów i Przystronie

  w zakresie realizacji powyższego zadania  - wybrano ofertę nr 5, firmy: 

SoftGIS s.c ul.Parkowa 25, 51-616 Wrocław.

Cena wybranej oferty wynosi: 84 180,00 zł brutto (słownie: osiemdziesiąt cztery tysiące sto osiemdziesiąt złotych).

Uzasadnienie wyboru:

Wybrana ww. oferta Wykonawcy, spośród wszystkich ważnych ofert, zawierała najniższą cenę brutto za przedmiot zamówienia, dla których cena była jedynym kryterium wyboru oferty. Oferta spełnia wszystkie warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejsza dla Zamawiającego

 Ponadto zawiadamiamy, że w przedmiotowym postępowaniu przetargowym, ważne oferty na realizację przedmiotu zamówienia złożyły niżej wymienione firmy:

Nr oferty

nazwa i siedziba Wykonawcy

Oferowana cena zł. brutto

Liczba punktów wg kryterium: cena

Suma punktów

1

Lesław Witkowski, Marcin Sławik, Pracownia Projektowo- Usługowa „Witkowski& Sławik” s.c. ul. Krótka 5, 57-100 Strzelin

 

85 034,00

297

297

2

DASTUDIO s.c. Pracownia Architektury i Urbanistyki, R. Daczkowski, Z.Daczkowska
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 49/5, 50-369 Wrocław

 

122 000,00

207

207

3

URBANIKA, Iwona Stachowska ul. Błażeja 6e/10, 61-608 Poznań

164 700,00

153,33

153,33

4

Usługi Urbanistyczne, Robert Jaworski ul. Dobra 8/10 m.49, 00-388 Warszawa

 

169 580,00

148,92

148,92

5

SoftGIS s.c. ul. Parkowa 25, 51-616 Wrocław

 

84 180,00

300

300

6

Pracownia Urbanistyczna „AGROPROJEKT” Bożena Orzeł, Barbara Zimach, ul. Batorego 5
47-400 Racibórz

 

220 820,00

114,36

114,36

7

Studio Projektowe „Region” Grzegorz Kosturek, ul. Sokola 15, 53-147 Wrocław

 

261 080,00

96,72

96,72

8

REGIOPLAN Sp. zo.o, ul. Wolbromska 7, 53-148 Wrocław

 

88 720,00

284,64

284,64

9

Pracownia Projektowo-Usługowa MALAGA s.c., ul. B.Prusa, 50-319 Wrocław

 

92 720,00

272,34

272,34

10

Pracownia Urbanistyczno-Architektoniczna „URB-BIS”, Zofia Janiszewska, Agnieszka Kwaśniał, Andrzej Trela, Rynek 37/4, 58-200 Dzierżoniów

 

192 150,00

131,40

131,40

11

Pracownia Projektowo-Usługowa „GAMA” s.c., Z.Gałuszka, K.Mularczyk, ul.H.Pobożnego 12, 55-120 Oborniki Śląskie

 

87 840,00

287,49

287,49

12

Wrocławskie Biuro Urbanistyki s.c., ul. Św. Mikołaja 16/17, 50-128 Wrocław

 

139 446,00

181,35

181,35

13

Pracownia Projektowa ”R.S.STUDIO”, Rafał Schmidt, Kamień, ul.Bursztynowa 103,
55-095 Mirków

 

193 248,00

130,68

130,68

14

INPLUS Doradztwo Inwestycyjne, Adam Sobczak, ul. Wilczyńskiego 25E/220, 10-686 Olsztyn

 

334 280,00

75,54

75,54

 

Liczba Wykonawców wykluczonych z postępowania:0

 

 

                                                                                           Wójt Gminy Łagiewniki

                                                                                              /-/ Janusz Szpot


Łagiewniki: Opracowanie Projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów wsi Trzebnik, Radzików, Sokolniki, Młynica, Sienice, Ligota Wielka, Janczowice, Stoszów i Przystronia.
Numer ogłoszenia: 310336 - 2009; data zamieszczenia: 08.09.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łagiewniki , ul. Jedności Narodowej 21, 58-210 Łagiewniki, woj. dolnośląskie, tel. 074 8939328, faks 074 8939328.

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie Projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów wsi Trzebnik, Radzików, Sokolniki, Młynica, Sienice, Ligota Wielka, Janczowice, Stoszów i Przystronia..

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

  II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Opracowanie Projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów wsi Trzebnik, Radzików, Sokolniki, Młynica, Sienice, Ligota Wielka, Janczowice, Stoszów i Przystronia.Ogółem obszar opracowania 207,10 ha..

  II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.41.00.00-5.

  II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

  II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


  II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2010.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

  Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

  III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny warunków wymaganych od oferenta, tj. oferent :- jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, - posiada uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, -dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, a w szczególności:1)znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,2)w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania wykonał zamówienie z należytą starannością,3) nie ma wszczętego postępowania upadłościowego lub u którego nie ogłoszono upadłości,4) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat i składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, kiedy uzyskał przewidzianą prawem zgodę na zwolnienie, odroczenie, lub rozłożenie na raty zaległości płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego,5)nie otrzymał kary pieniężnej, w ciągu ostatnich trzech lat o której mowa w przepisach o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, za czyn nieuczciwej konkurencji polegającej na przekupstwie osoby pełniącej funkcje publiczne,6)spełni warunki określone w art.22 ust.1 pkt 1-4 lub w wyznaczonym terminie złoży, uzupełni lub wyjaśni dokumenty potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy,7)złożył wymagane oświadczenia, spełnił istotne warunki określone w ustawie, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w ogłoszeniu do składania ofert,8) dostarczył prawdziwe informacje istotne dla prowadzonego postępowania,9)składając ofertę wspólnie z innymi podmiotami, każdy z nich musi załączyć do oferty dokumenty wszystkich podmiotów wymienione w rubrykach 1-7 tabeli,10)powierzając wykonanie części zamówienia podwykonawcy oferent musi przedłożyć dokumenty podwykonawców zgodnie z tabelą..
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wypełniony formularz oferty Wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ Dokument ten stanowić będzie Załącznik Nr 1 do oferty.Oferent nie podlega wykluczeniu, a złożona przez niego oferta nie podlega odrzuceniu z postępowania Oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.Dokument ten stanowić będzie Załącznik Nr 2 do oferty.Uprawnienie do występowania w obrocie prawnym. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzający, że profil działalności oferenta odpowiada przedmiotowi zamówienia oraz, że oferent jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.Dokument ten stanowić będzie Załącznik Nr 3 do oferty.Umowa spółki cywilnej, jeżeli działalność gospodarcza przedsiębiorców jest prowadzona w formie spółki cywilnej.Dokument ten stanowić będzie Załącznik Nr 3a do oferty.Oferent dysponuje doświadczeniem i potencjałem kadrowym niezbędnym do wykonania zadania.Wykaz zrealizowanych podobnych zamówień w ciągu ostatnich trzech lat (co najmniej sześć), z podaniem ich wartości, datą i miejscem robót oraz referencjami, wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.Dokument ten stanowić będzie Załącznik Nr 4 do oferty. Oferent posiada polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzającego, że jest on ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.Dokument ten stanowić będzie Załącznik Nr 5 do oferty Oferent nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, kiedy uzyskał on przewidzianą prawem zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego Oświadczenia oferenta o niezaleganiu z opłatami.Wzory stanowią załączniki nr 6 i 7 do SIWZDokument ten stanowić będzie Załącznik Nr 6 i 7 do oferty. Zaparafowany projekt umowy.Projekt umowy załącznik nr 8 do SIWZ. Dokument ten stanowić będzie Załącznik Nr 8 do oferty.

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


  IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lagiewniki.pl.
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Łagiewniki;ul. Jedności Narodowej 21;58-210 Łagiewniki..

  IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.09.2009 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Gminy w Łagiewnikach, pok.nr 11,I piętro.

  IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy..

   

  Biuletyn Informacji Publicznej redaguje ....

  Osoba odpowiedzialna za treść:
  Data modyfikacji: 2009/09/22 13:49:34
  Redaktor: Administrator