Gmina Łagiewniki

szukaj >

Łagiewniki: Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego.
Numer ogłoszenia: 202576 - 2008; data zamieszczenia: 28.08.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łagiewniki, ul. Jedności Narodowej 21, 58-210 Łagiewniki, woj. dolnośląskie, tel. 074 8939328, fax 074 8939328.

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OPIS

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego..

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

  II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego spełniającego warunki Polskiej Normy : PN-C-96024:2001, przeznaczonego do spalania w kotłowniach olejowych, w ilości szacunkowej 100 000litrów,

  II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 23.12.21.00-9.

  II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

  II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.


  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: okres w miesiącach: 12.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

  • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium..

  III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1.Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym i wykonywania określonej działalności, zgodnie z wymaganiami ustawowymi, legitymujemy się aktualnym (odpowiednio) wypisem z właściwego rejestru lub zaświadczeniem o wpisie do ewidencji gospodarczej. 2.Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia. 3.Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 4.Nie zachodzą okoliczności, wymienione w art. 24 Pzp stanowiące podstawę do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia ważności oferty Wykonawca załączy następujące dokumenty: 1.Koncesję lub zezwolenie na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami. 2.Wypełniony formularza oferty. 3.Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. W przypadku gdyby w prowadzonym postępowaniu przetargowym wzięli udział Wykonawcy występujący wspólnie (złożą wspólną ofertę), warunki określone w pkt 3 musi spełniać każdy z podmiotów występujących wspólnie, natomiast warunki określone w pkt.: 1 i 2 mogą spełniać łącznie.

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.


  IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lagiewniki.pl

  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Łagiewniki; ul. Jedności Narodowej 21, 58-210 Łagiewniki.

  IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.09.2008 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Gminy w Łagiewnikach, ul. Jedności Narodowej 21, 58-210 Łagiewniki..

  IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy

   

  Biuletyn Informacji Publicznej redaguje ....

  Osoba odpowiedzialna za treść:
  Data modyfikacji: 2008/09/23 10:27:57
  Redaktor: Administrator