Gmina Łagiewniki

szukaj >

Łagiewniki 24.08.2007 r.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


 
Nazwa i adres Zamawiającego

 

Nazwa :
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

 

Adres:
ul. Jedności Narodowej 21, 58-210 Łagiewniki  woj. dolnośląskie
tel./fax 0-74 8939984
Osoba upoważniona do kontaktów:  Alicja Jankowska
mail:  gopslagiewniki@poczta.onet.pl


Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków wraz z załącznikami zamówienia: http:lagiewniki.bip.ornak.pl

 

Rodzaj zamówienia: Usługi

 

Tryb zamówienia:  Przetarg nieograniczony

 

Określenie przedmiotu zamówienia:

„Przygotowanie i dowóz gorących posiłków jednodaniowych dla uczniów szkół  na terenie gminy Łagiewniki w ilości od 200 do 230 porcji dziennie  od dnia 20.09.2006r. przez okres 10 miesięcy w dni nauki szkolnej.

 

Kryteria oceny ofert:
Wygra oferta o największej sumie punktów uzyskanych w kryteriach
najniższa cena – 100%

 

Termin składania ofert:
Data:   2007/09/10

 

Miejsce składania ofert:
W siedzibie zamawiającego:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Jednosci Narodowej 21
 58-210 Łagiewniki, pokój nr 7
Do dnia 10.09.2007r. do godz. 11:00

 

 


Spis treści SIWZ:

 

I. Informacje ogólne
II. Nazwa i adres Zamawiającego oraz tryb udzielenia zamówienia.
III. Tryb udzielenia zamówienia
IV. Przedmiot zamówienia
V. Termin realizacji zamówienia
VI. Wykaz dokumentów wymaganych od oferentów
VII. Sposób przygotowania oferty
VIII. Miejsce i termin składania ofert
IX. Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert
X. Termin do którego oferent będzie związany złożoną ofertą
XI. Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy.
XII. Postanowienia końcowe
XIII. Załączniki:
1. Oferta
2. Oświadczenie wykonawcy
3. Projekt umowy

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
PONIŻEJ PROGÓW UNIJNYCH

 

NA PRZYGOTOWANIE I DOWÓZ CIEPŁEGO POSIŁKU DO SZKÓŁ NA TERENIE GMINY ŁAGIEWNIKI

 

I. INFORMACJE OGÓLNE:
1. Oferent powinien się zapoznać ze wszystkimi zapisami składającymi się na w/w specyfikację.
2. Warunkiem udziału w postępowaniu o w/w zamówienie publiczne jest wypełnienie formularza ofertowego (załącznik nr 1)
3. Wszystkie strony oferty powinny być parafowane przez oferenta.
4. Oferent może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli odpowiedzi na zapytanie pod warunkiem, że zapytanie dotrze do Zamawiającego nie później niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert. Pisemna treść odpowiedzi zostanie przesłana wszystkim oferentom , którzy pobrali S.I.W.Z bez wskazania źródła zapytania.

 

II. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łagiewnikach reprezentowany przez Kierownika
GOPS z siedzibą w Urzędzie Gminy w Łagiewnikach
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łagiewnikach
ul. Jedności Narodowej 21; 58-210 Łagiewniki
tel. /074/ 89-39-984
Adres strony internetowej: www.lagiewniki.bip.ornak.pl
Pracownikiem upoważnionym do kontaktowania się z oferentami jest Alicja Jankowska
w godzinach pracy 8:00-15:00

 

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej progów unijnych.
Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego:
1. art 10 ust 1 oraz art-39-46 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.-Prawo zamówień publicznych /Dz.U. z 2006. Nr 164, poz. 1163/.
2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane /Dz.U.Nr 87, poz.605/
3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 maja 2006r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych /Dz.U.Nr 87, poz. 610/

 

IV. PRZEDMIOT ZAMÓWNIENIA
Wspólny słownik zamówień (CPV) 55523100-3 55524000-9
Usługi w zakresie posiłków szkolnych, usługi dostarczania posiłków do szkół

 

 1.Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie gorących posiłków jednodaniowych w ilości od 200 do 230 porcji dziennie i dowóz do szkół na terenie gminy Łagiewniki :
- Szkoła Podstawowa w Łagiewnikach,
- Szkoła Podstawowa w Olesznej,
- Szkoła Podstawowa w Jaźwinie,
- Gimnazjum w Łagiewnikach,
2. Posiłki powinny być przygotowane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, muszą być zróżnicowane, sporządzone z pełnowartościowych produktów,
3. Dowóz będzie się odbywał tylko w dni robocze z wyłączeniem ferii świątecznych, ferii zimowych, letnich, dodatkowych wolnych od nauki dni.
4. Dowóz powinien się odbywać do godziny 11.00.
5. Odbiór naczyń wraz z ich umyciem i wyparzeniem zleca się Zleceniobiorcy,
6. Zaopatrzenie w pojemniki i sztućce zleca się Zleceniobiorcy,
7. Dekadowy jadłospis powinien być dostarczany do Zleceniodawcy,
8. Ilość posiłków  jest przypuszczalna (około 200-230), określona na podstawie minionego roku szkolnego -może ulec zmianie.
9.Posiłki powinny być przygotowane zgodnie z zasadami dobrej praktyki higienicznej oraz dobrej praktyki produkcyjnej.
10.Do sporządzenia kalkulacji należy przyjąć cenę jednego posiłku wraz z kosztami dowozu i umyciem pojemników.
11.Oferent winien podać cenę jednego posiłku brutto (z wyszczególnieniem wysokości podatku VAT).

 

V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
 Od 20.09.2007 przez okres 10 miesięcy w dni nauki szkolnej.

 

VI. WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH OD OFERENTÓW
O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą oferenci, którzy spełniają warunki określone w ustawie Prawo zamówień publicznych i niniejszej specyfikacji. Oferty nie spełniające tych wymagań zostaną odrzucone.
W związku z tym oferenci powinni złożyć następujące dokumenty:
1. Wypełniony formularz oferty  (zał. nr 1 ),
2. Oświadczenie oferenta, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 22 i art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych.
3. Oświadczenie, że Oferent nie zalega z opłacaniem składek oraz opłat na ubezpieczenie zdrowotne we właściwym Oddziale ZUS, lub że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległości, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji przedmiotowego organu.
4. Oświadczenie Oferenta, że nie zalega z odprowadzaniem podatków do właściwego US, lub że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego.
5. Zaświadczenie z właściwego organu rejestrowego, że Oferent jest uprawniony występowania w obrocie prawnym, potwierdzające, że profil działania Oferenta odpowiada profilowi zamówienia- dokument należy złożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem i podpisanej przez upełnomocnionych przedstawicieli oferenta
6. Zezwolenie Państwowej Inspekcji  Sanitarnej na prowadzenie działalności dokument należy złożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem i podpisanej przez upełnomocnionych przedstawicieli oferenta
7. Aktualne postanowienie Państwowej Inspekcji Sanitarnej o dopuszczeniu do użytkowania pojazdu, którym dowożone będą posiłki- dokument należy złożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem i podpisanej przez upełnomocnionych przedstawicieli oferenta.

 

VII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
Warunki formalne sporządzenia oferty, których nie spełnienie może spowodować odrzucenie oferty:
1. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej, tj. Na papierze przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów, w języku polskim.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.
4. Każda poprawka w ofercie musi być podpisana przez osobę uprawnioną do podpisania oferty.
5. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę, w której zaoferuje cenę za jeden posiłek cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku VAT.
6. Oferta musi być złożona zamawiającemu w trwale zamkniętym, nienaruszonym opakowaniu z napisem Oferta na „Przygotowanie i dowóz gorących posiłków do szkół na terenie gminy Łagiewniki”
7. Oferent może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
8. Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu obciążają wyłącznie Oferenta.

 

VIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łagiewnikach ul. Jedności Narodowej 21, pokój nr 7, do dnia 10.09.2007r. do godziny 11.00.

 

IX. INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT
1. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w pokoju nr 7 w siedzibie zamawiającego w dniu 10.09.2007 r. o godzinie 11.30.
a) Podczas otwarcia ofert zamawiający ogłasza w części jawnej następujące
informacje:
- nazwy /firmy/ i adres wykonawcy, którego oferta jest otwarta,
-cenę oferty
-termin wykonania zamówienia
b) Informacje o których mowa w pkt. a i b, zostaną przekazane niezwłocznie oferentom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.
c) W części niejawnej bez udziału oferentów zamawiający dokona badania ważności ofert. Następnie oceniać będzie zgodność ofert ze specyfikacją i ustawą prawo zamówień publicznych,
d) W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Zamawiający poprawi w tekście niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich oferentów.
W przypadku błędów arytmetycznych poprawki zostaną wprowadzone według
niżej przedstawionych zasad:
?*  Jeśli istnieje rozbieżność pomiędzy kwotą przedstawioną liczbowo i słownie, pod uwagę będzie brana kwota przedstawiona słownie
*  ?Jeśli oferent odmówi przyjęcia poprawek, jego Oferta będzie odrzucona.
e) Oferty niepodlegające odrzuceniu zostaną poddane procedurze oceny zgodnie z kryterium ceny:
Jedynym kryterium oceny oferty jest cena brutto za jeden posiłek przedstawiona na formularzu ofertowym.
Przyjmuje się zasadę odniesienia ceny najniższej oferty do cen pozostałych ofert –
cena najniższa otrzymuje 100 pkt
Każda inna oferta otrzymuje punktację wg poniższego wzoru:

 

                                     cena najniższej oferty
                        C=          cena badanej oferty           x 100

 

2. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
a) jest niezgodna z ustawą,
b) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
e) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
f) zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88 ustawy prawo zamówień publicznych lub błędy w obliczeniu ceny,
g) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgłosił się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny,
h) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów

 

X. TERMIN DO KTÓREGO OFERENT BĘDZIE ZWIĄZANY ZŁOŻONĄ OFERTĄ

Okres związania ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert.

 

XI. ISTOTNE POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO UMOWY.

1. Umowa zostanie zawarta przez Oferenta z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łagiewnikach
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszego odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, w przypadku  powtarzających się uzasadnionych interwencji dzieci i rodziców na jakość dostarczanych posiłków. W takim wypadku Zamawiający nie płaci kar umownych.
3. Za niewykonanie lub nieterminowe wykonanie usługi Zamawiający naliczy kary umowne w wysokości 200% od wynagrodzenia ryczałtowego za miesiąc świadczenia usługi, w którym nastąpiło nienależyte wykonanie usługi.
4. Zleceniobiorca zobowiązuje się zapłacić oferentowi karę umowną w wysokości 3,000 złotych z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zleceniobiorca.

 

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Zamawiający nie przewiduje:
- składania ofert wariantowych
- składania ofert częściowych
- zawierać umowy ramowej
- ustanawiać dynamicznego systemu zakupów
- aukcji elektronicznej wyboru najkorzystniejszej oferty
W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie przepisy ustawy

prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 z późniejszymi zmianami.

 

 

XIII. ZAŁĄCZNIKI:
1. Druk oferty – zał. 1
2. Oświadczenie w trybie art. 22 i art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych
3. Projekt umowy

 


SIWZ opracowała:                                                                                
                                                                                                            
Alicja Jankowska

 


Łagiewniki, dnia 10 września 2007 r.

 

 

 

Kierownik Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Łagiewnikach
podaje do publicznej wiadomości
wyniki przetargu nieograniczonego

 

 

1. Termin, miejsce oraz rodzaj przetargu:  


W dniu 10.09.2007 r. Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łagiewnikach przeprowadzono przetarg  nieograniczony.


2. Oznaczenie  przedmiotem przetargu


Przygotowanie i dowóz gorących posiłków jednodaniowych dla uczniów szkół  na terenie gminy Łagiewniki w ilości od 200 do 230 porcji dziennie  od dnia 20.09.2006r. przez okres 10 miesięcy w dni nauki szkolnej.

 

3. Udzielenie zamówienia

 

  Do przetargu zgłosił się 1 oferent, któremu udzielono zamówienia :

                              

                      „SEZAM „ Przedsiębiorstwo Gastronomiczne

                                         Helena Kapka

                                       Ul. Wrocławska 37

                                       57-100 Strzelin

 

Pliki do pobrania:
       zalacznik_nr_1_2_3.doc

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje ....

Osoba odpowiedzialna za treść:
Data modyfikacji: 2007/09/11 10:42:24
Redaktor: Administrator