Gmina Łagiewniki

szukaj >

Łagiewniki, dnia 15.03.2007r.

ZP/341/2/2007

 

……………………………………

……………………………………

……………………………………

…………………………………....

Dotyczy: Przetargu na Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę istniejącego komunalnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na działce nr 164/1 obręb Przystronie wraz z pozwoleniem na budowę”

 

                        Gmina Łagiewniki informuje, ze w dniu 09.03.2007r. wpłynęło do Zamawiającego zapytanie o następującej treści:

  1. „Czy Zamawiający posiada dokumentację hydrogeologiczną i geologiczną dla terenu obiętego opracowaniem, zgodną z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003r. (Dz.U. Nr 61, poz 549) w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk?.
  2. „Czy będący w posiadaniu Zamawiającego „ Raport oceny oddziaływania na środowisko składowiska odpadów” spełnia wymogi dla załączenia go do wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz pozwolenia na budowę.”?.
  3. „Czy w związku z posiadaniem przez Zamawiającego „ Raportu oceny oddzia--ływania na środowisko składowiska odpadów” ,należy uznać, że istnieje koncepcja przebudowy składowiska, która stanowi podstawę do projektowania”?.
  4. „ Czy Zamawiający posiada pozwolenie zintegrowane lub został złozony wniosek o wydanie”?.
  5. „Czy rozbudowa składowiska jest ujęta w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami”?.

 

 

Odpowiedź Zamawiającego

 

Ad 1) Zamawiający nie posiada dokumentacji hydrogeologicznej i geologicznej dla terenu objętego opracowaniem.

Ad. 2) Raport oceny oddziaływania na środowisko składowiska odpadów jest wykonany

           w  2004 r i nie spełnia wymogów załączenia go do wniosku o uzyskanie decyzji.

Ad. 3) Nie istnieje koncepcja przebudowy składowiska. Ramowy zakres określa jedynie

           decyzja celu publicznego.

Ad. 4) Nie  posiada pozwolenia zintegrowanego. W naszym przypadku nie jest wymagane.

Ad. 5)  Gmina nie planuje rozbudowy składowiska – jedynie jego przebudowę i dostosowanie

            do norm i przepisów.

.

                                                                                                Wójt Gminy Łagiewniki

                                                                                                      /-/ Janusz  Szpot

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje ....

Osoba odpowiedzialna za treść:
Data modyfikacji: 2007/03/16 14:56:08
Redaktor: Administrator