Gmina Łagiewniki

szukaj >

Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Gmina Łagiewniki ul. Jedności Narodowej 21, działając na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz. 1655 z póź .zm.),  zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego
o udzielenie zamówienia publicznego na
” na dostawę i montaż wyposażenia 3 placów zabaw

w miejscowościach Gminy Łagiewniki ”

 

  w zakresie realizacji powyższego zadania  - wybrano ofertę nr 1, firmy:  

„COMES” Sp. J. Sokołowscy; ul. Kościuszki 128A, 26-500 Szydłowiec.

Cena wybranej oferty wynosi: 78 517,55 zł brutto (słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset siedemnaście złotych, pięćdziesiąt pięć groszy).
 

Uzasadnienie wyboru:

Wybrana oferta ww. Wykonawcy, spośród wszystkich ważnych ofert, zawierała najniższą cenę brutto za przedmiot zamówienia, dla których cena była jedynym kryterium wyboru oferty.


 Ponadto zawiadamiamy, że w przedmiotowym postępowaniu przetargowym, ważne oferty na realizację przedmiotu zamówienia złożyły niżej wymienione firmy:

 

Nr oferty

nazwa i siedziba Wykonawcy

Oferowana cena zł. brutto

Liczba punktów wg kryterium: cena

Suma punktów

1

COMES” Sp. J. Sokołowscy; ul. Kościuszki 128A, 26-500 Szydłowiec.

 

78 517,55

300.00

300,00

 

 Liczba Wykonawców wykluczonych z postępowania: 0

 

  

 

                                                                                            Wójt Gminy Łagiewniki

                                                                                             /-/ Janusz Szpot


Łagiewniki: Dostawa i montaż wyposażenia 3 placów zabaw w miejscowościach Gminy Łagiewniki.
Numer ogłoszenia: 345828 - 2009; data zamieszczenia: 05.10.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łagiewniki , ul. Jedności Narodowej 21, 58-210 Łagiewniki, woj. dolnośląskie, tel. 074 8939328, faks 074 8939328.

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i montaż wyposażenia 3 placów zabaw w miejscowościach Gminy Łagiewniki..

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

  II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: -Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wyposażenia 3 placów zabaw tj. a) 1plac zabaw w miejscowości Jaźwina: Huśtawka słupowa sztuk 1, Zjeżdżalnia sztuk 1, Huśtawka Ważka sztuk 1, Huśtawka sprężynowa Konik sztuk 1, Huśtawka sprężynowa Rowerek sztuk 1, Huśtawka sprężynowa Kaczorek sztuk 1, Piaskownica sztuk 1, Karuzela sztuk 1, Karuzela sztuk 1, Stół żeliwny sztuk 3, Ławka żeliwna sztuk 3, Regulamin Placu zabaw sztuk 1. b) 1 plac zabaw w miejscowości Sienice: Huśtawka słupowa sztuk 1, Zjeżdżalnia sztuk 1, Huśtawka Ważka sztuk 1, Huśtawka sprężynowa Konik sztuk 1, Huśtawka sprężynowa Rowerek sztuk 1, Huśtawka sprężynowa Kaczorek sztuk 1, Piaskownica sztuk 1, Karuzela sztuk 1, Karuzela sztuk 1, Stół żeliwny sztuk 3, Ławka żeliwna sztuk 3, Regulamin Placu zabaw sztuk 1, c) 1 plac zabaw w miejscowości Trzebnik: Huśtawka słupowa sztuk 1, Zjeżdżalnia sztuk 1, Huśtawka Ważka sztuk 1, Huśtawka sprężynowa Konik sztuk 1, Huśtawka sprężynowa Rowerek sztuk 1, Huśtawka sprężynowa Kaczorek sztuk 0, Piaskownica sztuk 1, Karuzela sztuk 1, Karuzela sztuk 0, Stół żeliwny sztuk 2, Ławka żeliwna sztuk 2, Regulamin Placu zabaw sztuk 1. 2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów: Urządzenia do zabaw muszą spełniać następujące wymogi: -złącza konstrukcji trwałe, odporne na częste luzowanie się ( specjalne konstrukcje śrub i zabezpieczeń), -sprężyny do zabawek specjalnie do tego celu konstruowane i testowane, -wszystkie śruby i wkręty przykryte gładkimi, samo zatrzaskującymi się nasadkami ochronnymi z odpornego na uderzenia materiałami i niepalne, - sklejki wodoodporne, -części z tworzyw sztucznych odporne na działanie niskich temperatur,.

  II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.53.52.00-9.

  II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

  II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


  II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.12.2009.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

  Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

  III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny warunków wymaganych od oferenta, tj. oferent : - jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, - posiada uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, -dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, a w szczególności: 1)znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 2)w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania wykonał zamówienie z należytą starannością,3)nie ma wszczętego postępowania upadłościowego lub u którego nie ogłoszono upadłości,4) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat i składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, kiedy uzyskał przewidzianą prawem zgodę na zwolnienie, odroczenie, lub rozłożenie na raty zaległości płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego,5)nie otrzymał kary pieniężnej, w ciągu ostatnich trzech lat o której mowa w przepisach o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, za czyn nieuczciwej konkurencji polegającej na przekupstwie osoby pełniącej funkcje publiczne,6)spełni warunki określone w art.22 ust.1 pkt 1-4 lub w wyznaczonym terminie złoży, uzupełni lub wyjaśni dokumenty potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy,7)złożył wymagane oświadczenia, spełnił istotne warunki określone w ustawie, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w ogłoszeniu do składania ofert,8) dostarczył prawdziwe informacje istotne dla prowadzonego postępowania,9)składając ofertę wspólnie z innymi podmiotami, każdy z nich musi załączyć do oferty dokumenty wszystkich podmiotów wymienione w rubrykach 1-7 tabeli,10)powierzając wykonanie części zamówienia podwykonawcy oferent musi przedłożyć dokumenty podwykonawców zgodnie z tabelą..
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wypełniony formularz oferty Załącznik nr 1 do SIWZ.Dokument ten stanowić będzie Załącznik Nr 1 do oferty. 2.Oferent nie podlega wykluczeniu, a złożona przez niego oferta nie podlega odrzuceniu z postępowania Oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.Dokument ten stanowić będzie Załącznik Nr 2 do oferty. 3 Uprawnienie do występowania w obrocie prawnym. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzający, że profil działalności oferenta odpowiada przedmiotowi zamówienia oraz, że oferent jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.Dokument ten stanowić będzie Załącznik Nr 3 do oferty.3a.Jw. Umowa spółki cywilnej, jeżeli działalność gospodarcza przedsiębiorców jest prowadzona w formie spółki cywilne.Dokument ten stanowić będzie Załącznik Nr 3a do oferty.4.Oferent dysponuje doświadczeniem i potencjałem kadrowym niezbędnym do wykonania zadania.Wykaz wykonywanych ,a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres jest krótszy - w tym okresie odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia. z podaniem ich wartości, datą i miejscem dostaw oraz referencjami, wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.Dokument ten stanowić będzie Załącznik Nr 4 do oferty.5.jw. Oferent posiada polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzającego, że jest on ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Dokument ten stanowić będzie Załącznik Nr 5 do oferty. 6.Oferent nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, kiedy uzyskał on przewidzianą prawem zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego.Oświadczenia oferenta o niezaleganiu z opłatami.Wzory stanowią załączniki nr 6 i 7 do SIWZ.Dokument ten stanowić będzie Załącznik Nr 6 i 7 do oferty.7. Zaparafowany projekt umowy. Projekt umowy załącznik nr 8 do SIWZ.Dokument ten stanowić będzie Załącznik Nr 8 do oferty..

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


  IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lagiewniki.pl.
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Łagiewniki,ul. Jedności Narodowej 21;58-210 Łagiewniki..

  IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.10.2009 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Urzędu gminy w Łagiewnikach,pok. nr 11,I piętro..

  IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy..

   

  Biuletyn Informacji Publicznej redaguje ....

  Osoba odpowiedzialna za treść:
  Data modyfikacji: 2009/10/16 13:48:35
  Redaktor: Administrator