Gmina Łagiewniki

szukaj >

                                                                                                            Łagiewniki 27.03.2007r.

 

BGKMID/ZP/341/2/2007

                                                                                  „CITEC-TECHUNION’’

                                                           ul. Dulęby 5

                                                                                              40-833 Katowice

 

                                                   

 

I N F O R M A C J A

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

            Na podstawie art.92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.Nr 19 poz.177z póź.zm. )  w imieniu Gminy Łagiewniki informuję, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę istniejącego komunalnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na działce nr 164/1 obręb Przystronie wraz z pozwoleniem na budowę”, w trybie przetargu nieogrraniczonego” w dniu 23.03.2007r.

 

 

Wybrana została oferta:

 

 

„CONECO-BCE” Sp. z o. o.

ul.Onufrego Zagłoby 3

81-578 Gdynia

 

 

 

za cenę brutto: 102.114,00 zł.

 

 

    

                                                                                        Z poważaniem

 

                                                                                        Wójt Gminy Łagiewniki

                                                                                           /-/ Janusz Szpot 

                                                                                       

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje ....

Osoba odpowiedzialna za treść:
Data modyfikacji: 2007/04/12 09:12:46
Redaktor: Administrator