Gmina Łagiewniki

szukaj >


UCHWAŁA NR XXXIX/291/18 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Łagiewniki  więcej >


UCHWAŁA NR XXXIX/294/18 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łagiewniki oraz części gruntów wsi Przystronie – część C  więcej >


UCHWAŁA NR XL/302/18 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/291/18 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Łagiewniki  więcej >


UCHWAŁA NR XL/305/18 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Łagiewniki  więcej >


UCHWAŁA NR XLI/312/18 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Łagiewniki na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu  więcej >


UCHWAŁA NR XLII/315/18 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwom w Gminie Łagiewniki  więcej >


UCHWAŁA NR XLII/316/18 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Oleszna  więcej >


UCHWAŁA NR XLII/317/18 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Łagiewniki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych  więcej >


UCHWAŁA NR XLIII/321/18 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek w tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli zatrudnionych na określonych stanowiskach.  więcej >


UCHWAŁA NR XLIII/323/18 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków  więcej >


UCHWAŁA NR XLIV/332/18 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Łagiewniki  więcej >


UCHWAŁA NR XLIV/337/18 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/291/18 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Łagiewniki  więcej >


Biuletyn Informacji Publicznej redaguje ....

Osoba odpowiedzialna za treść:
Data modyfikacji: 2018/07/03 11:24:34
Redaktor: Administrator