Gmina Łagiewniki

szukaj >


UCHWAŁA NR XXXIX/291/18 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Łagiewniki  więcej >


UCHWAŁA NR XXXIX/294/18 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łagiewniki oraz części gruntów wsi Przystronie – część C  więcej >


UCHWAŁA NR XL/302/18 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/291/18 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Łagiewniki  więcej >


UCHWAŁA NR XL/305/18 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Łagiewniki  więcej >


UCHWAŁA NR XLI/312/18 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Łagiewniki na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu  więcej >


UCHWAŁA NR XLII/315/18 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwom w Gminie Łagiewniki  więcej >


UCHWAŁA NR XLII/316/18 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Oleszna  więcej >


UCHWAŁA NR XLII/317/18 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Łagiewniki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych  więcej >


UCHWAŁA NR XLIII/321/18 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek w tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli zatrudnionych na określonych stanowiskach.  więcej >


UCHWAŁA NR XLIII/323/18 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków  więcej >


UCHWAŁA NR XLIV/332/18 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Łagiewniki  więcej >


UCHWAŁA NR XLIV/337/18 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/291/18 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Łagiewniki  więcej >


UCHWAŁA NR XLV/339/18 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Kultury, Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach  więcej >


UCHWAŁA NR XLV/340/18 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej nieprzejezdnego odcinka drogi gminnej nr 117260 D w miejscowości Jaźwina  więcej >


UCHWAŁA NR XLV/341/18 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zaliczenia odcinka drogi Łagiewniki – Przystronie do kategorii dróg gminnych  więcej >


UCHWAŁA NR XLV/342/18 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zaliczenia odcinka drogi Sieniawka – Sieniawka do kategorii dróg gminnych  więcej >


UCHWAŁA NR XLV/343/18 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zaliczenia odcinka drogi Trzebnik – Radzików do kategorii dróg gminnych  więcej >


UCHWAŁA NR XLV/344/18 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/117/12 z dnia 29 marca 2012r. w sprawie Statutu Gminy Łagiewniki  więcej >


UCHWAŁA NR XLV/346/18 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/37/15 z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso  więcej >


UCHWAŁA NR XLV/347/18 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej publicznej, poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej odcinka drogi gminnej nr 117230 D (część działki nr 474/2, obręb Łagiewniki)  więcej >


UCHWAŁA NR XLVI/355/18 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/268/17 z dnia 26 października 2017r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso  więcej >


UCHWAŁA NR XLVII/358/18 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI z dnia 15 października 2018 r. w sprawie podziału Gminy Łagiewniki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych  więcej >


UCHWAŁA NR XLVII/359/18 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI z dnia 15 października 2018 r. w sprawie podziału Gminy Łagiewniki na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu  więcej >


UCHWAŁA NR XLVIII/360/18 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI z dnia 25 października 2018 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości w 2019 r.  więcej >


UCHWAŁA NR XLVIII/365/18 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI z dnia 25 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/133/16 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 31 marca 2016r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania.  więcej >


UCHWAŁA NR XLVIII/367/18 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI z dnia 25 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/321/18 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek w tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli zatrudnionych na określonych stanowiskach.  więcej >


UCHWAŁA NR XLVIII/369/18 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI z dnia 25 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku w 2019 r.  więcej >


UCHWAŁA NR XLVIII/370/18 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI z dnia 25 października 2018 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  więcej >


Biuletyn Informacji Publicznej redaguje ....

Osoba odpowiedzialna za treść:
Data modyfikacji: 2018/11/05 10:58:41
Redaktor: Administrator