Gmina Łagiewniki

szukaj >


UCHWAŁA NR XXVIII/209/17 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu publicznym, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Łagiewniki.  więcej >


UCHWAŁA NR XXX/221/17 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łagiewniki.  więcej >


UCHWAŁA NR XXX/222/17 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łagiewniki dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły  więcej >


UCHWAŁA NR XXX/223/17 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego  więcej >


UCHWAŁA NR XXXI/229/17 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Sieniawka  więcej >


UCHWAŁA NR XXXI/230/17 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łagiewniki oraz części gruntów wsi Przystronie – część B  więcej >


UCHWAŁA NR XXXIII/239/17 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łagiewnik  więcej >


UCHWAŁA NR XXXIII/248/17 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/37/15 z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso  więcej >


UCHWAŁA NR XXXV/261/17 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr L/311/14 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Łagiewniki  więcej >


UCHWAŁA NR XXXVI/266/17 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/133/16 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 31 marca 2016r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania.  więcej >


UCHWAŁA NR XXXVI/268/17 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI z dnia 26 października 2017 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso  więcej >


UCHWAŁA NR XXXVI/269/17 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości w 2018 r.  więcej >


UCHWAŁA NR XXXVI/270/17 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI z dnia 26 października 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty  więcej >


UCHWAŁA NR XXXVI/272/17 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku w 2018 r.  więcej >


UCHWAŁA NR XXXVII/280/17 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny  więcej >


UCHWAŁA NR XXXVIII/283/17 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łagiewniki na rok 2018  więcej >


UCHWAŁA NR XXXVIII/287/17 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania  więcej >


Biuletyn Informacji Publicznej redaguje ....

Osoba odpowiedzialna za treść:
Data modyfikacji: 2018/01/08 15:12:51
Redaktor: Administrator