Gmina Łagiewniki

szukaj >


UCHWAŁA NR XVI/118/16 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych szkoły podstawowej i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łagiewniki.  więcej >


UCHWAŁA NR XVI/124/16 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Trzebnik  więcej >


UCHWAŁA NR XVIII/132/16 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Łagiewniki  więcej >


UCHWAŁA NR XVIII/133/16 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania.  więcej >


UCHWAŁA NR XIX/139/16 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności  więcej >


UCHWAŁA NR XIX/144/16 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Przystronie  więcej >


UCHWAŁA NR XIX/145/16 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Radzików  więcej >


UCHWAŁA NR XIX/146/16 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Sienice  więcej >


UCHWAŁA NR XIX/147/16 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Sokolnik  więcej >


UCHWAŁA NR XXI/159/16 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łagiewniki  więcej >


UCHWAŁA NR XXI/160/16 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Łagiewniki w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi  więcej >


UCHWAŁA NR XXI/164/16 RADY GMINY W ŁAGIEWNIKACH z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego  więcej >


UCHWAŁA NR XXV/178/16 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI z dnia 27 października 2016 r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łagiewniki oraz części gruntów wsi Przystronie – część A.  więcej >


UCHWAŁA NR XXV/180/16 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI z dnia 27 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku w 2017 r.  więcej >


UCHWAŁA NR XXV/181/16 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI z dnia 27 października 2016 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości w 2017 r.  więcej >


UCHWAŁA NR XXV/182/16 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI z dnia 27 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek rolny  więcej >


UCHWAŁA NR XXVI/188/16 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/133/16 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 31 marca 2016r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania.  więcej >


UCHWAŁA NR XXVI/189/16 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej  więcej >


UCHWAŁA NR XXVI/190/16 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości  więcej >


UCHWAŁA NR XXVI/191/16 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  więcej >


UCHWAŁA NR XXVI/193/16 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowani przedszkolnego, prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania  więcej >


UCHWAŁA NR XXVII/200/16 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łagiewniki na rok 2017  więcej >


UCHWAŁA NR XXVII/205/16 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu publicznym, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Łagiewniki.  więcej >


Biuletyn Informacji Publicznej redaguje ....

Osoba odpowiedzialna za treść:
Data modyfikacji: 2017/03/22 13:47:15
Redaktor: Administrator